dinsdag 4 november 2014

Wat doet een raadslid?Veel werk van raadsleden is onzichtbaar. Ik geef in deze blog een kijkje in hoe een gemiddelde week er voor mij uitziet als raadslid. 

Maandag en dinsdag
Op maandag tot en met donderdag werk ik naast mijn raadswerk voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht als Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. Op maandagavond, nadat de kinderen op bed liggen is het vaak een avondje stukken lezen, en de fractievergadering en raadsvergaderingen voorbereiden. Daarnaast zijn op de maandag vaak ook extra avonden, zoals bijvoorbeeld extra raadsvergaderingen of het bijwonen van vergaderingen van bijvoorbeeld een wijkteam etc. Mijn ambitie is deze avond ook vrij te houden voor een potje squash met een goede vriend, dat lukt echter niet altijd. 

Dinsdagmiddag neem ik als dat nodig is politiek verlof op van mijn werk, om het raadswerk verder bij te houden. Zo is er elke week een weekzending met stukken, dagelijks minimaal een mail of 20 en zijn er diverse stukken te lezen voor de voorbereidende of besluitvormende raadsvergaderingen. Elke dinsdagavond om 20 uur vindt het fractieoverleg van de ChristenUnie plaats. Niet alleen onze fractie vergadert, ook de andere fracties hebben hun vergaderingen deze avond in verschillende vergaderruimte in het Huis van de Stad. Fractievergaderingen duren minimaal tot 22 uur. We bespreken hier alle inhoudelijke zaken die spelen en bepalen onze standpunten. 

Woensdag raadsdag
Woensdag is raadsdag. Voordat de vergadering 's avonds plaats vindt, wordt er veel rondgemaild door de politieke partijen onderling. Het is altijd goed de mail dan in de gaten te houden, zeker als er een besluitvormende raadsvergadering is komen er moties (wens/ verzoek aan het college) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) via de mail binnen. Vaak zijn die wel al eerder de revue gepasseerd, maar dit zijn dan de eindversies. Om 20 uur begint dan een raadsvergadering en duurt vaak tot een uur of 23. In een ander blog zal ik stil staan hoe zo’n avond eruit ziet en wat er nu precies gebeurt. Vandaar laat ik het in deze blog hier even bij. 

Donderdag is voor mij de laatste werkdag van de week. Donderdagavond ziet er dan vaak ongeveer uit als een maandagavond. Of er is een bijeenkomst waar je heen kan gaan, of het is veel lezen en mails beantwoorden.

Lang weekend
Vrijdag ben ik thuis en ben ik er voornamelijk voor mijn gezin. Ik probeer deze dag mijn raadswerk te combineren, door wanneer de kinderen (overdag) slapen weer wat zaken op te pakken. Zo schrijf ik dan een blog, lees mails of heb ik soms een koffieafspraak met betrokken Gouwenaren. Soms werk ik die dag ook nog wat thuis, daar waar het werk die week niet is afgekomen. Vrijdagen zijn vaak ook dagen waar raad-uitjes op het programma zijn. Zo worden regelmatig excursies voor raadsleden georganiseerd die deze middagen plaatsvinden.
In het weekend probeer ik wat gas terug te nemen en wat minder aan het raadswerk te doen. Nu merk ik dat dat zaterdag vaak niet lukt. Op zondag houdt ik echter vrij en probeer ik niet te veel aan politiek te denken……..

woensdag 22 oktober 2014

Groot bouwen op een kleine kavel


Op 15 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Gouda een postzegel-bestemmingsplan voor de Wethouder Venteweg 72 vastgesteld. De ChristenUnie heeft dit dossier kritisch gevolgd en uiteindelijk hebben we besloten tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan te stemmen. In deze blog licht ik toe  waarom we dit besluit genomen hebben. 

Waar gaat het over? 
Op de Wethouder Venteweg wil een initiatiefnemer een bestaande woning slopen en een nieuwe woning bouwen. De nieuw te bouwen woning past niet in het huidige bestemmingsplan, omdat het bouwvlak te klein is. Het bouwvlak is nu circa 55m2 groot en wordt door het nieuwe bestemmingsplan zeker twee maal zo groot. Tevens wil de initiatiefnemer op zijn perceel een veel grotere kelder aanleggen dan toegestaan die tevens veel dieper is.
 
Voorzijde bestaande woning

Nieuwe woningHuidige bestemmingsplan Noord heeft voldoende ruimte
Essentie die door het college is aangegeven om aan dit plan te willen meewerken is dat het huidige bestemmingsplan onvoldoende ruimte biedt voor een woning van deze tijd. We hebben daarop het huidige bestemmingsplan Noord uit 2010 geraadpleegd en gekeken wat al mogelijk is qua bebouwing op dit perceel, aangevuld met algemene wetgeving. Onze conclusie is dat er nu in het bestaande bestemmingsplan al de mogelijkheid is een woon/ kantooroppervlakte te creëren van minimaal 340m2 (waaronder een kelder van 60 m2), terwijl gemiddeld een woning in Nederland een oppervlakte heeft van 75 m2. Naast deze oppervlakte woon/ kantoorruimte is er vergunningsvrij nog ruimte om bouwwerken tot 30 m2 te bouwen en kunnen bijbehorende bouwwerken extra worden toegevoegd.

Als ChristenUnie hebben we gevraagd het bestemmingsplan niet verder te behandelen en de wethouder een oplossing te laten zoeken binnen de bestaande “ruime” ruimtelijke kaders van het bestemmingsplan Noord. Dit uiteraard in goed overleg met de initiatiefnemer en omwonenden. 
De huidige ruimtelijke kaders zijn ons inziens voldoende om met de initiatiefnemer mee te denken en hoeven niet verder te worden opgerekt. Dit neemt denken we ook gelijk de voornaamste bezwaren weg van de omwonenden, aangezien minder volume de hoogte in kan gaan. 

De wethouder is echter in het debat niet tegemoet gekomen aan het verzoek. Hij gaf in stevige bewoordingen aan dat het plan voldoende was aangepast en hij het plan zeker niet terug ging nemen en verder de mediation wilde oppakken. Het bestemmingsplan is dan ook verder behandeld.

Besluitvorming in de raad
We hebben helaas niet genoeg andere partijen kunnen overtuigen van bovenstaande argumenten. Omdat dit proces al 2 jaar loopt en al veel aanpassingen zijn doorgevoerd vonden veel raadsleden dat nu maar eens een knoop moest worden gehakt. Daarmee is het bestemmingsplan vastgesteld met 26 stemmen voor en 8 tegen. De ChristenUnie, SP, Gemeentebelangen Gouda en Partij voor de Dieren stemden tegen het plan.

Wijzigingsvoorstellen
Wel is nog een amendement (wijzigingsvoorstel) van D66 aangenomen waarbij het huidige ontwerp is aangescherpt voor wat betreft de bouwhoogte. Dit is een mooi gebaar, maar verandert uiteindelijk niets aan het te realiseren bouwwerk. Ook is een amendement door GroenLinks ingediend om aan de zuidelijke zijde alleen ramen met beperkt zicht toe te staan vanaf de 1e verdieping. Dit is ook een mooi gebaar, maar deze bepaling zal in een volgende bestemmingsplanherziening waarschijnlijk verdwijnen.
Door de vaststelling van dit bestemmingsplan is niet alleen het groene karakter van de Wethouder Venteweg verder aangetast op deze locatie, maar is er ook meer risico dat van de gehele weg het groene karakter en de openheid tussen bebouwing zal verdwijnen en dat is zonder meer jammer en teleurstellend voor de huidige bewoners.

Mediation
Het proces is dus bepalend geweest voor het raadsbesluit en is uiteindelijk ten kostte gegaan van de inhoudelijke overwegingen. Door de gemeente is vorig jaar een mediation traject opgestart die rommelig is verlopen. Dit heeft uiteindelijk een negatieve invloed gehad op de verhoudingen tussen initiatiefnemer en omwonenden. Hieraan had de huidige wethouder zeker ook een meer sturende rol kunnen innemen, maar heeft dit niet gedaan. Wethouder Rogier Tetteroo, portefeuillehouder ruimtelijke ordening, heeft in ieder geval beterschap beloofd voor nieuwe dossiers. Ik hoop van harte dat dit ook gebeurt, want zowel voor omwonenden als initiatiefnemer verdient dit proces geen schoonheidsprijs en heeft 2 jaar gedoe opgeleverd...