maandag 21 december 2015

Een woonvisie voor Gouda.....

De laatste maand heeft de woonvisie Gouda me als raadslid aardig bezig gehouden.  Na vele vragen stellen zonder duidelijke toezeggingen van de wethouder of verbeteringen in het stuk, hebben we moeten besluiten tegen deze visie te stemmen. In deze blog leg ik uit waarom en stel ik vraagtekens bij de inhoud van deze woonvisie. 

Woonvisie is Woonagenda
De woonvisie mist elke vorm van ambitie en een integrale lange termijn strategie tot 2025. De woonvisie is eigenlijk een woonagenda die benoemt wat er al gedaan wordt en voegt daar bijna niets nieuws aan toe. Daarnaast geeft het een beschrijving van allerlei belangrijke ontwikkelingen op de woningmarkt, zonder daaraan een duidelijke integrale visie en aanpak te geven. Ook in het uitvoeringsprogramma is weinig ambitie of vernieuwing te ontdekken.
Wat mis ik dan, zult u denken? Ik mis onder andere:
  • Welke nieuwe woonvormen we gaan in Gouda en waar we die gaan realiseren? Hoe willen we ons onderscheiden?
  • Wonen in samenhang bezien met de aanpak van leegstaande kantoren? Zijn deze panden wellicht een optie voor zorgwoningen of voor starters?
  • hoe gaan we de woningbouwprogrammering afstemmen in de regio? Dit is een verplichting vanuit de provincie.
  • Waar en hoe zorgen we voor voldoende sociale huurwoningen in Gouda? We hebben wel een apart memo gehad, die het probleem verschuift naar scheefwonen. Hoe pakken we dat dan verder aan?
  • In wat voor type woningen moet Gouda de komende tijd in investeren en waar? hoe bereiken we dat en wanneer?
De visie houdt vaak op bij het benoemen van de opgave, maar hoe, waar  en welke methode gekozen wordt om de problemen op te lossen ontbreekt vaak. Het lijkt dan ook meer op een woonagenda, een vorm die dit college wel vaker toepast. 

Te ruime kaders
Een gemeenteraad stelt kaders en doelen vast die het college moet uitvoeren. In de woonvisie ontbreken kaders die SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) geformuleerd zijn. 
Ik geef twee voorbeelden wat ik bedoel met SMART. In de woonvisie staat nu: 
Gemengd wonen zorgt voor sociale cohesie en maakt woon carrière in eigen wijk mogelijk. Dit zou kunnen zijn: Het investeren in minimaal 500 appartementen in de wijken Bloemendaal, Korte Akkeren en Gouda Oost tot 2020 om zo de sociale cohesie in deze wijken te versterken en doorstroming te stimuleren.
Een tweede voorbeeld: Verduurzamen van woningen zorgt voor besparing op gebruikte schaarse brandstoffen en drukt de woonlasten. Dit zou kunnen zijn:
Het college heeft een ambitie om tot de duurzaamste gemeenten van Nederland te behoren. Om hiertoe te komen willen we alle nieuwbouwwoningen in Gouda vanaf 2017 energie neutraal bouwen en gemiddeld minimaal een 8 score op GPR gebouwen.

Vragen niet goed beantwoord
Een idee van ChristenUnie om samen met woningcorporaties en marktpartijen een actieplan te gaan maken om de doorstroming meer op gang te brengen vond geen draagvlak bij de wethouder, aangezien hij prioriteiten moest stellen. Ook een vraag over hoe de raad betrokken wordt bij het opstellen van een verplichte regionale woonvisie bleef in het ongewisse. Tevens bleef onduidelijk wat het college bedoeld met het extra energie steken in het herbestemmen van monumenten. Ook bleef veel onduidelijk over doelgroepen in de visie. Wat wordt er gedaan voor groepswonen, wonen in combinatie met zorg en voor starters? De wethouder gaf op de vraag of er nog aanvullende voorstellen kwamen ook weer een ontwijkend antwoord. Wel zegde de wethouder toe dat als er meer bekend was uit het onderzoek naar de zakkende stad, dit in de herziening van de woonvisie wellicht een plek kon krijgen. 

Geen steun voor woonvisie
Aangezien de kaders zo ruim geformuleerd zijn en ambitie en lange termijn strategie ontbreken, hebben we tegen de woonvisie gestemd. Overigens staan we niet alleen in onze kritiek. Ook de huurdersorganisatie HWHM  was kritisch en benoem dit als kernpunt waarom deze woonvisie een onvoldoende scoorde.

Motie SMART
N.a.v. deze woonvisie heb ik namens de ChristenUnie een motie in stemming gebracht over de formulering van kaders van de raad. Als je zulke brede kaders meegeeft als raad zoals opgenomen in de woonvisie, waar stuur je als raad dan op? De motie kon uiteindelijk niet rekenen op voldoende steun. De coalitiepartijen, de partijen die wethouders hebben, steunde de motie niet. De stemming eindigden dan ook met 8 stemmen voor (SGP en SP steunde de motie) en 24 stemmen tegenResultaat; een raad die zeer brede kaders stelt t.a.v. het college. Bijzonder is dat Gouda Positief bij de mobiliteitsvisie twee weken eerder voor SMART formuleren is en in het debat en ook bij deze motie aangaf dat dit voor de woonvisie niet hoefde...

maandag 14 december 2015

We gaan duurzamer bouwen in Gouda

Op woensdag 9 december werd de Woonvisie behandeld. Op dit moment heb ik namens de ChristenUnie een motie duurzaam bouwen ingediend. Deze is met 18 stemmen voor en 14 tegen aangenomen! We gaan vanaf nu dus duurzamer bouwen in Gouda. In deze blog meer over wat het behalen van deze motie Gouda kan brengen.... 

Op dit moment
Op dit moment wordt bij nieuwbouw alleen voldaan aan de standaard regels die gelden voor bouwen. Dit betekent dat Gouda niets extra's doet voor duurzaam bouwen, terwijl in het coalitieakkoord "Gouda daagt uit" het college de ambitie heeft geuit tot één van de duurzaamste gemeenten van Nederland te willen gaan horen. Dan zou je denken dat een motie die oproept om duurzaamheid te bevorderen op een ruime meerderheid kan rekenen. Niets was minder waar, met een nipte meerderheid werd de motie gehaald.

Motie duurzaam bouwen
Wat hield deze motie in. De motie riep het college op om in ieder geval:
  • In Gouda ernaar toe te werken om duurzamer te bouwen dan wat in het bouwbesluit minimaal is voorgeschreven.
  • Bij nieuwbouw in Gouda het instrument GPR gebouwen in te zetten en te streven naar woningen met scores van een 7,5 (onderscheidend duurzaam) met als ambitie een 8 (hoog niveau van duurzaam).
  • Deze ambitie zo vroeg als mogelijk kenbaar te maken bij de ontwikkelaars en woningcorporaties en te bezien hoe deze doelstelling gezamenlijk kan worden bereikt.
Deze motie was mede ingediend door de PvdA, GroenLinks en het CDA. Door verder nog steun van de SP, PvdD en SGP was er een meerderheid. Wat ons betreft stonden er ook duidelijke ambities in de woonvisie zelf over duurzaam bouwen die verder gaan. Maar zover is het blijkbaar nog niet in Gouda.

Wat verandert er nu?
Dat hangt een beetje van de wethouder af. De wethouder heeft bovenstaande opdracht van de raad meegekregen om uit te gaan voeren. Groot winstpunt is dat de wethouder een maand geleden nog niet bereid was veel extra voor duurzaamheid te doen. Dit kunt u nog lezen in mijn blog Hoe duurzaam en bereikbaar wordt Westergouwe? We hopen nu dus dat deze motie de gewenste impuls geeft en in Gouda daadwerkelijk duurzamer wordt gebouwd. We hebben in de motie in ieder geval goede meetbare instrumenten toegevoegd, zodat we de wethouder af en toe kunnen vragen of het daadwerkelijk ook de goede kant op gaat. Wij zijn in ieder geval blij met deze stap in de goede richting voor duurzaam bouwen! En zijn benieuwd of het college daadwerkelijk gaat lukken tot de duurzaamste gemeenten te gaan behoren. Aan de ChristenUnie in Gouda ligt het in ieder geval niet!

woensdag 18 november 2015

Piet Retiefstraat is verkeersonveilig en moet worden aangepaktOnlangs was ik uitgenodigd door een bewoner van de Piet Retiefstraat om de verkeersonveiligheid en de schade aan auto’s in de straat te bespreken. De Piet Retiefstraat is een verbindingsweg tussen de Joubertstraat en de Krugerlaan. De weg wordt veel gebruikt voor verkeer dat in de wijken Kort Haarlem en de Kadebuurt moet zijn. De straat is smal en dit levert aardig wat problemen op. 

Piet Retiefstraat in Kort Haarlem

Verkeersonveilig
De drukte in de straat vanuit twee richtingen levert met name rond de ochtend- en avondspits veel onveilige verkeerssituaties op. Een bewoner vertelde me hoe lastig het soms was veilig op de fiets te stappen om zijn kinderen naar school te brengen. Het gebeurt regelmatig dat auto’s elkaar niet laten passeren of de stoep ook een goed alternatief vinden om op te rijden om de tegenligger te passeren. 
Naar mijn idee is dit een situatie die niet langer kan bestaan en binnen de kortste tijd zal leiden tot ongelukken. Ik weet uit eigen ervaring dat in ieder geval dat ook op de kruisingen van de Joubertstraat en de Krugerlaan met de Piet Retiefstraat regelmatig (bijna) ongelukken gebeuren door de beperkte ruimte en onoverzichtelijkheid van deze kruising. Het probleem wordt vergroot doordat veel jeugd en mensen met schoolgaande kinderen deze route kiezen. 

Schade aan geparkeerde auto's
De bewoners hebben regelmatig schade aan hun auto wanneer die voor de deur geparkeerd staat. Een briefje met wie de schade veroorzaakt ontbreekt dan meestal. Een bewoner vertelde me dat in de vijf jaar dat hij er nu woont, vijf maal schade heeft gehad. Het gaat dan niet alleen om aanrijdingsschades maar ook om vandalisme. De grens is bereikt....
In het gesprek met de bewoners was duidelijk dat voor iedereen de grens bereikt is. Dit bleek ook uit de opkomst. De gehele straat was die avond dat ik langskwam gekomen om hun ongenoegen te uiten. 

Hoe nu verder?

Dat dus een oplossing moet komen voor deze onveilige situatie en belachelijk veel schades aan de auto’s is mijn inziens dan ook voor de hand liggend. Ik heb dan ook contact opgenomen met Hilde Niezen, wethouder verkeer en haar gevraagd of ze iets aan deze situatie wil doen. Ze heeft toegezegd een kijkje te gaan nemen en het gesprek met de bewoners aan te gaan. We zijn benieuwd naar wat deze gesprekken op gaan leveren………………..

zondag 8 november 2015

Hoe duurzaam en bereikbaar wordt Westergouwe?


Op vrijdag 30 oktober 2015 was het dan eindelijk zover. De eerste paal werd geslagen voor de woningbouw in Westergouwe fase 1, de nieuwe woonwijk in Gouda die ongeveer 4.000 woningen gaat tellen. Hierdoor groeit Gouda van 72.000 inwoners nu naar zo’n 85.000 inwoners. In deze blog heb ik aandacht voor dit moment. Maar ook aandacht voor de problemen die n moeten worden opgelost zoals de bereikbaarheid. Tevens moet er volgens de ChristenUnie meer aandacht komen voor duurzaam bouwen, zo snel als mogelijk, maar in ieder geval bij de start van de 2e fase.

1e paal; 30 oktober 2015

Ik woonde deze feestelijke bijeenkomst bij, gezamenlijk met vele anderen. Op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum was een feesttent opgebouwd en alle nieuwe bewoners waren uitgenodigd. Ook oud-minister Peijs die in 2004 groen licht had gegeven voor de bouw van deze woonwijk was bij het slaan van de eerste paal voor een huis aan de Burgemeester van Dijkesingel. Na vele toespraken van o.a. deze oud-minister de projectleider en een 3D film met een presentatie van wethouder Tetteroo kwam het moment dat iedereen naar buiten ging. De paal was voorzien van handtekeningen van de eerste bewoners. Nadat de paal geslagen was, werd er nog met confetti geschoten en was er nog een borrel. Goed om zo’n punt te markeren, zeker als je weet dat men sinds 1976 al over deze nieuwe woonwijk spreekt. 


2e fase Westergouwe
Terwijl de eerste paal de grond in verdween, boog ik me al over de exploitatie van de 2e fase Westergouwe. Die moest nu immers al worden vastgesteld door de gemeenteraad, wil je straks na de realisatie van de 1e fase weer woningen kunnen aanbieden. De cijfers waren geheim en vandaar dat ook een deel van deze vergadering en de besluitvorming met gesloten deuren plaats vond. We hebben o.a. extra vragen gesteld over hoe de exploitatie eruit ziet en hoe de risico’s ingeschat zijn naar de toekomst toe. Ook hebben we onze zorgen geuit over de filevorming op de N207. Dit is de hoofdontsluitingsweg voor Westergouwe. Elke ochtend staat het verkeer hier alvast terwijl er nog een woonwijk gebouwd moet worden. In het voorjaar werd ons verteld door het college dat hieraan gewerkt werd. Dit begrepen we niet, toen werd vermeld dat de provincie pas in 2021 van plan is zogenaamde turborotondes aan te leggen. Aangezien dit probleem dus provinciaal moet worden opgelost hebben we in het debat een motie hierover aangekondigd. Dit resulteerde in een toezegging van de wethouder zich hiervoor in te spannen. We hopen binnen enkele maanden van hem goed nieuws te vernemen. 

Duurzaam bouwen
Als ChristenUnie vinden we duurzaam bouwen een belangrijk onderwerp. In Westergouwe willen we dit graag zien in een ambitie die verder gaat dan de voorgeschreven regels uit de wet. Heeft Westergouwe straks een robuust watersysteem voor zoveel mogelijk droge voeten, ontbreekt het straks aan innovatie en duurzaamheid als het gaat om de woningen. Ook hiervoor hadden we een motie aangekondigd. Ons leek het goed GPR-gebouwen te gebruiken om hogere doelstellingen te verwezenlijken. GPR-gebouwen kijkt naar duurzaamheid in de breedte, namelijk naar de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde en werkt met scores. Als je volgens de wettelijk normen bouwt, scoor je rond de 6 met dit systeem. We hadden voorgesteld om te gaan voor een score van een 7,5 (onderscheidend duurzaam) met de ambitie naar de 8 (hoog niveau van duurzaam). 


Nu bleek bij het indienen van de motie dat veel partijen de nadruk legde op het woord duur i.p.v. duurzaam. Ik vond dit bijzonder, want zelfs marktpartij en bouwer Heijmans vermeld op hun site duurzamer te willen bouwen en een GPR-score van een 7,5 als minimale norm te gebruiken. Het kan dus wel

De wethouder gaf daarnaast aan het systeem GPR-gebouwen  als opgelegde regeltje te zien die het doel voorbij gaan. Het zou veel te veel arbeidsuren en andere kosten met zich meebrengt. Een woning wordt wel €6.000 tot 12.000 duurder, werd gesteld. Daarbij werd echter niet verteld dat de energiekosten en onderhoudskosten de jaren daarna wel veel lager liggen en een woning bouwt die vele malen duurzamer is! Bovendien vallen de kosten en inzet van uren erg mee, de woning moet immers toch al gecontroleerd en berekend worden.
  
Tot slot kon je volgens de wethouder met GPR de woningen niet beter verkopen. Dat klopt, GPR meet namelijk duurzaamheid en is niet voor marketing bedoeld. Je kan de uitkomsten daarentegen wel als marketing gebruiken. Kopers willen graag een duurzame woning met lage energierekening en weinig onderhoud. 
Door  onduidelijkheid die over de motie ontstond en een andere kijk en uitleg van de wethouder, hebben we de motie aangehouden. We gaan nu kijken hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor duurzaam  bouwen, niet alleen in Westergouwe maar ook in de rest van de stad. Over enkele weken behandeld de gemeenteraad de woonvisie. Op dat moment zullen we waarschijnlijk terug komen met een motie voor duurzaam bouwen die uitgaat van stimuleren en waarvan voor ons als raad de resultaten ook meetbaar zijn of meetbaar gaan worden. Wordt vervolgd!