vrijdag 30 januari 2015

Dwalen door (de binnenstad van) Gouda….. 
In de besluitvormende gemeenteraad van woensdag 23 januari 2015 werd het bestemmingsplan “Binnenstad West” behandeld. Dit bestemmingsplan zag er in hoofdlijnen goed uit. Wel hadden we moeite met de seksinrichting op de Nieuwe Haven en hebben daarover ook een stemverklaring ingediend (lees hier meer over dit onderwerp). Na het bestemmingsplan te hebben vastgesteld stond een motie van de ChristenUnie die ik had voorbereid op de planning. De motie gaat over de openbaarheid van zijlen en stegen. 

Platform binnenstad en haar randen
Het platform binnenstad en haar randen zet zich al jaren in voor behoud van onze mooie Goudse historische binnenstad. In een zienswijze die ze hadden ingediend voor het bestemmingsplan hadden ze gevraagd de zijlen en stegen weer te bestemmen met een (openbare) verkeersbestemming zodat alle Gouwenaren weer kunnen dwalen door de stad. Wat er nu vaak gebeurt is dat vanwege overlast deze stegen bij tuinen worden betrokken of door een poort worden afgesloten, waardoor ze niet meer voor iedereen openbaar zijn. Dit ondanks dat al in 1996 met een beleidsnotitie geprobeerd is dit probleem aan te pakken.
We hebben als ChristenUnie nu een motie ingediend die zorgt dat er een inventarisatie komt waar deze overtredingen voorkomen in de gehele binnenstad. Op  basis van deze overtredingen wordt dan in eerste instantie een vriendelijke brief gestuurd om samen met gemeente en platform na te denken over hoe de stegen weer openbaar kunnen worden. Daarnaast wordt bezien waar handhaving succesvol kan worden ingezet als eventuele vervolgstap. Helaas is ook al bij veel zaken sprake van verjaring. We hopen dus maar dat uit goede gesprekken, in het belang van onze mooie stad Gouda, al snel meer stegen toegankelijk zullen worden, al is dit alleen maar overdag.
Een leuk artikel over dit probleem is overigens inmiddels verschenen in het AD; lees hier het artikel.

Motie unaniem aangenomen
De motie is uiteindelijk unaniem aangenomen en daar waren we heel blij mee! Na een intensieve voorbereiding en afstemming met diverse fracties is het mooi om te zien dat uiteindelijk alle partijen zich in onze oproep konden vinden. Bij de huidige politieke verhoudingen is dat een hele uitdaging, omdat de coalitiepartijen voortdurend onderling afstemmen en ook de verantwoordelijke wethouders erbij betrekken. Op zich logisch, maar in het kader van dualisme…. In het coalitie akkoord wordt overigens hoog opgegeven over dualisme:
Door de nieuwe vorm van samenwerking tussen college en raad vermindert de scheidslijn tussen coalitie en oppositie, en kunnen college en raadsfracties in aanvulling op het beleidsakkoord beter gebruik maken van de mogelijkheden om op zoek te gaan naar (wisselende) meerderheden voor hun voorstellen.

Bij deze motie bleek gelukkig dat er sprake was van een constructieve houding naar elkaar toe en ik hoop dat dit voorbeeld de coalitiepartijen zal inspireren naar de toekomst toe…

maandag 12 januari 2015

Herontwikkeling Gouda Oost (Oosterwei)

Pas reed ik op mijn fiets langs de Sportlaan. Je komt dan langs een enorme zandvlakte. Je herkent echt niet meer hoe het gebied er vroeger heeft uitgezien. Het eerste bestemmingsplan is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. Dit is de reden dat ik kort stil sta bij deze herontwikkeling.
Na jaren van voorbereiding lijken nu eindelijk de eerste stappen gemaakt te worden voor de wijkontwikkeling Gouda Oost, voor veel mensen beter bekend als Oosterwei. Waar vroeger sporthal de Springers stond zal de herontwikkeling van de wijk starten. In het plan is ruimte voor twee supermarkten, 600 m2 winkels en circa 34 woningen. De woontoren die gebouwd wordt zal  30 meter hoog worden. Op onderstaande foto is een impressie van dit nieuwe gebied te zien. 

 

Kenmerkend voor de nieuwe wijk is dat buurten worden ontwikkeld als een “stempel”. De stempels bij elkaar vormen de nieuwe wijk. Binnen een "bebouwingsstempel" kunnen hele verschillende bebouwingstypen staan. Zo wordt op de hoeken vaak hoogbouw toegepast, afgewisseld met lagere appartementsgebouwen en grondgebonden woningen (eengezinswoningen).
  

Zuidelijk stempel west
Begin november werd het bestemmingsplan “zuidelijk stempel west” behandeld in de gemeenteraad. Dit gaat om het gebied op de foto, ten noorden van de Sportlaan, uitgezonderd het nu bestaande gebied met winkels (rechtsboven op de foto). Een bestemmingsplan die geen zienswijze van omwonenden had opgeleverd. Zo leek ook voor de gemeenteraad het plan duidelijk op veel steun te rekenen. Als ChristenUnie hadden we echter toch nog een aantal vragen over het bestemmingsplan. Deze zijn toen ook beantwoord. Naar aanleiding van deze gestelde vragen zijn op verzoek van de ChristenUnie een drietal aanpassingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:
1.       Er is een goede stedenbouwkundige onderbouwing gekomen waarom in afwijking van de hoogbouwnota 36 meter gebouwd wordt en niet de maximale 30 meter.
2.       Om misverstanden en tekorten in parkeerplaatsen te voorkomen is in de toelichting onder het kopje parkeren de indicatieve parkeerbalans toegevoegd.
3.       In de regels is de maximale bouwhoogte van de kerktoren van de Ontmoetingskerk verhoogd van 8 naar 10 meter.
De behandeling ging verder door middel van een slag met de hamer. Iedereen was verder akkoord. Nu maar hopen dat de uitvoering van het project in 2015 snel gestalte mag gaan krijgen en het opknappen van “Oosterwei” kan beginnen!