dinsdag 29 september 2015

Kort parkeren in de binnenstad blijft

Dat is het antwoord dat het college geeft op de vragen die ik namens de ChristenUnie stelde over dit onderwerp. Het antwoord van het college; “Er zijn op dit moment geen plannen om het parkeerregime te wijzigen. Binnen de singels geldt een maximumduur van 1 uur, erbuiten 2 uur. Het is in principe niet toegestaan bij te vullen, maar dit gebeurt ook tegenwoordig al. Met mobiel betaald parkeren wordt dit bijvullen gemakkelijker. Er zal worden onderzocht of via mobiel betaald parkeren verdere restricties aan de maximale duur moeten worden gesteld.”  Ik vind dit antwoord echter erg mager. Je kan digitaal namelijk gewoon zorgen dat het verlengen van de parkeerduur in kortparkeer vakken niet mogelijk is op basis van de locatie coördinaten. Ik zal dan ook aan de wethouder vragen of ze het digitale systeem voor kort parkeren zo goed als mogelijk wil inrichten, om digitaal “navullen” van het parkeren uit te sluiten.
Bezuinigen lijkt belangrijker...
De afname van de parkeerautomaten lijkt gedreven te zijn vanuit een bezuiniging. De vraag is dan ook of de invoering van mobiel betaald parkeren niet gewoon een verkapte bezuiniging is. Naast het niet vervangen van automaten wordt handhaving ook gemakkelijker  en daarmee komt meer parkeergeld bij de gemeente binnen. Hierdoor komt bij mij de vraag op of er een goed doordacht plan aan de invoering van dit systeem ten grondslag ligt. Want alle automaten die niet aangepast kunnen worden aan kentekenregistratie en aan vervanging toe zijn worden verwijderd. Gelukkig geeft het college wel aan de automaten te willen herverdelen over de stad.
Hoe ver is het lopen naar een parkeerautomaat?
Het college beantwoord echter niet waar de parkeerautomaten na het herverdelen staan. Ook is onduidelijk hoe ver iemand moet lopen naar de dichtstbijzijnde parkeerautomaat en hoe dit overal wordt aangegeven. Ook is onduidelijk of de parkeerautomaten op zichtbare plaatsen worden neergezet. Dit impliceert mijn inziens dat de bezuiniging is ingeboekt en het plan nog niet is uitgedacht. Maar ik hoop dat ik dat mis heb. Ik zal het college alsnog vragen om de vragen die gesteld zijn compleet te beantwoorden en hoop dan dat mijn gedachte hierover niet waar zijn en de overgang en invoering van mobiel betaald parkeren zonder gedoe verloopt!
Tot slot
Ik kijk regelmatig het televisieprogramma “kan niet waar zijn” en er zijn aardig wat gemeentes die bij de invoering van dit digitale parkeersysteem onvoldoende hebben doordacht. Ik hoop dat het college zorgt dat dit programma volgend jaar niet in Gouda opnames komt doen! De volledige vragen en antwoorden over mobiel betaald parkeren zijn hier te vinden.

dinsdag 22 september 2015

Het inzamelen van kleding in Gouda moet verdubbelen!



In juli 2015 stelde ik namens de ChristenUnie vragen over kledinginzameling in Gouda. Uit de antwoorden blijkt dat nu nog maar 1/3 van alle kleding die we "weggooien" apart wordt ingezameld. In de antwoorden is gelukkig wel na te lezen dat steeds meer kleding wordt opgehaald en de inzamelpunten voor gebruikte kleding toenemen.
Door het college wordt in de beantwoording bovendien verwezen naar nieuw afvalbeleid. Dit beleid heeft hoge ambities  op het gebied van de inzameling van kleding. Het aantal kilo’s gescheiden kledinginzameling zou kunnen verdubbelen! Ik ben benieuwd hoe het college deze ambities wil realiseren. Ik wacht het nieuwe afvalbeleid af en vragen als het nodig is zeker extra aandacht voor de verbetering van kledinginzameling in Gouda en het minimale streven naar deze verdubbeling.
 
Kleding voor de non-foodbank Gouda!

Wat in ieder geval nu al beter kan is de verspreiding van de ingezamelde kleding. Tot nog toe wordt kleding uit de Sympany containers alleen aangeboden aan de kringloopwinkel, terwijl bijvoorbeeld de non-foodbank Gouda ook kleding goed kan gebruiken. Dit voor mensen die zelf geen geld hebben kleding  te kopen. We zullen hiervoor proberen aandacht te vragen aan het college. Naast de non-foodbank in Gouda zijn er zo wellicht nog wel meer partijen die de kleding goed kunnen gebruiken.


Aanleiding vragen
De aanleiding om door mij vragen te stellen was de volgende: 

 “ Helaas blijkt het zo te zijn dat inwoners beperkt kleding wegbrengen in de hiervoor bestemde containers, terwijl kleding, ook versleten kleding, heel goed kan worden hergebruikt. Het nut en de noodzaak van deze inzameling en wat er in de kledingcontainers mag worden aangeboden is bij inwoners vaak onvoldoende bekend. Aangezien Gouda volgens de huisvuilmonitor uit 2012 onder gemiddeld scoort (3,6 kilo tegen 3,9 kilo landelijk), heeft de ChristenUnie de volgende vragen aan het college:” 

 Als reactie op deze introductie komt het college met de volgende inleiding op de beantwoording van de vragen:

In het raadsmemo over afvalscheiding van 23 juni is aangekondigd  dat het college de gemeenteraad in het najaar een nota afvalbeleid voorleggen, met een toekomstvisie op afval (grondstoffen) in de circulaire economie en voorstellen om de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar in Gouda te bereiken. Het gaat hierbij om een integrale nota over afvalbeleid waarbij de inzameling van zowel restafval als alle andere afvalstromen of liever gezegd secundaire grondstoffen tegen het licht gehouden moeten worden om de doelstelling te bereiken. Textiel is één van die secundaire grondstoffen. In dit licht beschouwd beantwoorden wij uw vragen zoals hieronder verwoord.

 Vraag en antwoord
 Onderstaand de vragen die ik gesteld heb en de antwoorden die gegeven zijn:


Is het college het met de ChristenUnie eens dat er te weinig kleding gescheiden wordt ingezameld in Gouda?

Ja. Sympany (voorheen Kici) heeft in 2014 ca 270.000 kg textiel ingezameld. Uit sorteeranalyses blijkt dat de Goudse inwoner via het restafval nog ca 570.000 kg textiel weggooit. 

Klopt het dat er slechts twintig kledingcontainers in Gouda staan? Zijn deze volgens het college voldoende verspreid over de stad? In hoeverre bent u bereid op centrale punten (bijvoorbeeld scholen of winkelcentra) inzamelpunten toe te voegen?

Er staan in totaal 33 kledingcontainers van Sympany verspreid over 23 locaties. Verder heeft een aantal supermarkten ook zelf kledingcontainers geplaatst. Het exacte aantal daarvan is niet bekend. Deze containers staan vooral bij de winkelcentra en supermarkten, zoveel mogelijk dichtbij de containers voor glas en papier. Omdat de hoeveelheid aangeboden textiel jaar in jaar uit toeneemt, breidt Symapy het aantal containers stap voor stap uit. 

In hoeverre brengt de gemeente kosten in rekening voor de plaatsing van de containers? Is dit gelijk aan de kostprijs voor de gemeente Gouda?

Voor het plaatsen van textielcontainers worden geen kosten in rekening gebracht.  

In hoeverre is het college bereid meer voorlichting te geven over de inzameling van kleding? Is het college bereid om daarbij samen te werken met bestaande initiatieven in Gouda zoals de Baanderij, de non-foodbank en “Geef Max de zak”?

In de integrale nota over afvalbeleid gaan wij in samenhang met alle andere secundaire grondstoffen nader op de communicatieve aspecten van gescheiden inzamelen in. Particuliere initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie zijn daarbij belangrijk. Als trend is ook het gebruik van sociale media waar te nemen, waarbij gedragen kleding doorgegeven wordt aan anderen die de kleding willen hebben. Deze kleding komt daardoor ook niet terecht in de inzamelcontainers. Het aantal kg dat in dit nieuwe circuit omgaat is niet bekend.

Is het college bereid na te denken over het huis-aan-huis ophalen van textiel door verenigingen en stichtingen tegen een vergoeding? In hoeverre ziet u een meerwaarde van deze verzamelmethode bovenop de inzameling via de vaste containers en vaste inleveradressen?

Huis aan huis ophalen gebeurt al. Jaarlijks worden zes vergunningen verleend aan ideële instellingen om textiel huis aan huis in te zamelen. Vaker huis aan huis ophalen is vooralsnog niet nodig omdat het textiel in veel minder grote hoeveelheden wordt aangeboden dan bijvoorbeeld papier, glas of plastic. Vooralsnog zien wij daarom geen aanleiding om verenigingen en stichtingen een vergoeding te geven voor de inzameling van textiel. Ook omdat dit ten laste komt van de afvalstoffenheffing die Gouwenaars betalen voor het ophalen van afval. 

Is de gemeente op de hoogte wat er met textiel uit de gemeente Gouda precies gebeurt nadat het is ingezameld? Op welke manier stuurt de gemeente bij de inzameling van textiel op een zo hoog mogelijk milieurendement?

De meeste textiel wordt ingezameld door Sympany, in 2014 in totaal ca 270.000 kg. Kleding die nog herbruikbaar is wordt te koop aangeboden in de kringloopwinkel van Kringloop Midden Holland aan de Burgemeester van Reenensingel. Het overige textiel wordt gerecycled. Van andere partijen die textiel inzamelen is niet precies bekend hoeveel ze inzamelen en hoe dit wordt verwerkt.

 In hoeverre is het college bereid om tot maart 2018 zich in te spannen het aantal kilo’s gescheiden ingezamelde kleding (op jaarbasis) te verdubbelen?”

Het college komt in de integrale nota over afval en afvalscheiding met voorstellen om het scheidingsgedrag van de Gouwenaars te verbeteren met als doel vermindering van restafval tot 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Hiervoor zijn fundamentele wijzigingen in het Goudse afvalbeleid nodig en daarbij zijn veranderingen in het aanbiedgedrag van de Goudse inwoners onontkoombaar. Als de raad met die voorstellen instemt, is een verdubbeling van ingezameld textiel een reëel vooruitzicht.



Zelf aan de slag!
Daarnaast is het natuurlijk ook goed als jij zelf oude kleding gescheiden aanbiedt! Dus komt er nog een kastopruimmoment dit jaar, denk dan; "kleding uit de kliko" en schenk de gesloten zak kleding aan het goede doel of breng weg naar de kledingcontainer! Voor een kledingcontainer bij jouw in de buurt; klik hier

vrijdag 18 september 2015

Busstation blijft aan zuidzijde station

Op woensdag 16 september 2015 vond het debat plaats over het zuidelijk stationsgebied. Niet het spannendste debat, aangezien alle partijen tot dezelfde conclusie kwamen; het busstation moet blijven waar die is. Wel opmerkelijk is dat sinds 1998 al over dit gebied wordt gesproken en nu eindelijk een grote kans lijkt te bestaan dat een nog verder te ontwikkelen plan op genoeg steun kan rekenen in de gemeenteraad. Elke partij kreeg drie minuten de tijd om zijn standpunt toe te lichten. Onderstaande tekst in deze weblog is door mij als standpunt van de ChristenUnie in het debat ingebracht. 
Behouden locatie/ dank aan bewonersinitiatief 
De ChristenUnie kiest voor het behouden van het station aan de zuidzijde. We danken allereerst het bewonersinitiatief voor al hun inzet de laatste jaren om stappen te zetten. Voornamelijk dankzij dit initiatief is het mogelijk dat het stationsgebied de benodigde kwaliteitsimpuls krijgt. We delen de conclusie van het bewonersinitiatief echter niet om het busstation te verplaatsen naar de noordzijde. De ChristenUnie vindt het namelijk belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in dit gebied, niet alleen door de gemeente, maar ook door partijen als NS, Arriva en de Goudse verzekeringen. Al deze partijen hebben een voorkeur voor behoud van het busstation op de huidige locatie. Daarnaast zien wij niet in dat verplaatsing van de bushalte naar de noordzijde tot een veel grotere kwaliteitsimpuls leidt en dat de extra besteding van circa 2 miljoen euro te verantwoorden is.  

Stadsfoyer
Daarnaast zijn wij overtuigd van het feit dat de goede visie die is ontwikkeld door het bewonersinitiatief om dit gebied in te richten als stadsfoyer nog steeds voor een groot deel haalbaar is. 
Even ter toelichting. De visie van de stadsfoyer houdt in dat het zuidelijk stationsgebied moet bijdragen aan een:

  • ontvangstruimte, wegwijzer, verbindende schakel tussen station–stad
  • menselijke maat, passend bij historisch karakter
  • ruimte voor kleine ondernemers
  • kleinere winkels, horeca, ontmoeten
  • voetgangers en fietsers voorrang, auto’s te gast
  • etalage van Gouda en omstreken: activiteiten, tentoonstellingen, markten…

Ons inziens kunnen afgezien van de laatste bullit al deze punten ook nog gerealiseerd met een compacter busstation op de huidige locatie.

Betrek alle partijen bij verdere planvorming
Ik vervolgde mijn bijdrage als volgt; Aangezien het college toegezegd heeft om met het bewonersinitiatief en alle andere partijen gezamenlijk verder een plan te gaan uitwerken, hebben we er alle vertrouwen in dat zonder verplaatsing van het busstation, tot de noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor dit gebied kan worden gekomen. Wij kunnen ons dan ook vinden in het standpunt van het college en zien de integrale visie voor het gehele gebied met belangstelling tegemoet. Wel willen we meegeven dat bij nieuwe realisatie van een stationshal, de hoofdentree zich meer zou moeten richten op de Vreedebest en dus moet aansluiten op de belangrijkste looproute naar het centrum. Daarnaast is het belangrijk omwonenden actief te blijven betrekken bij en informeren over de verdere planvorming. 

Parkshuttle
Tenslotte nog een idee. Het Groene Hart ziekenhuis heeft aangegeven graag beter bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer. Wellicht goed als het college hier aandacht voor heeft en met diverse partijen bekijkt wat de mogelijkheden zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan een pilot voor een computergestuurd vervoerssysteem zonder chauffeur tussen ziekenhuis en station.

Tot slot
Het laatste idee was bedoeld als prikkel voor het college om iets te doen aan een betere aansluiting van het ziekenhuis met openbaar vervoer op het treinstation.
De gemeenteraad beslist pas 30 september 2015 definitief over het busstation. We verwachten dat dit een positief besluit wordt. We zullen daarna wachten op het plan die het college samen met andere partijen gaat maken af. We hopen dat dit plan leidt tot een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls voor het zuidelijk stationsgebied als stadsfoyer!

dinsdag 8 september 2015

Behaalde resultaten 2014-2015; een terugblik

Deze zomer maakte ik de balans op van ruim één jaar ChristenUnie raadslid. Het is altijd moeilijk om te zeggen wat je concreet bereikt hebt. Toch wil ik dat proberen, omdat het belangrijk is te communiceren wat we als ChristenUnie voor Gouda betekenen. Naast de inbreng voor algemene thema's zoals de begroting, het wel of niet komen van een moskee en nog een aantal algemene dossiers gezamenlijk met de fractie, heb ik mij persoonlijk voor de ChristenUnie voornamelijk gericht op de onderwerpen duurzaamheid, ruimtelijke ordening en verkeer. 

Ruimtelijke kwaliteit en bestemmingsplannen 


 Wat ik gemerkt heb is dat bij de besluitvorming in Gouda de vrijheid van bouwen en ondernemen belangrijker blijkt te zijn dan ruimtelijke kwaliteit. Volgens mij is daar in ieder geval bij twee dossiers echt te makkelijk over gedacht. Zo wordt een dierenpension gerealiseerd in het groen aan de Goudse Tiendweg, een weg met van oorsprong kleinschalige bebouwing. Over ons standpunt kun je lezen in de blog "honden en katten slapen straks in een hotel". Met name door de locatiekeuze en de geluidsoverlast hebben we tegen de komst van een dierenpension gestemd. 

Opvallend is dat de bouw van het pension nog niet begonnen is. Dit komt door een voorlopige gerechtelijke uitspraak (voorlopige voorziening) waarin staat dat het bestemmingsplan onvoldoende rekening gehouden heeft met het naastgelegen paardenpension. Dit terwijl de wethouder ons garandeerde dat het geluidsonderzoek correct was uitgevoerd…. Dit werd zelfs nog extra onder de aandacht gebracht door middel van een een memo van de wethouder. Deze memo kwam vlak voor de besluitvorming…. Het had richting de raad het gewenste effect, want een meerderheid stemde voor de komst van het dierenpension. Naar mijn mening is er geen goed besluit genomen. Maar goed, ook van “verliezen” in een democratisch proces leer je. Dat heb ik dit jaar helaas nogmaals meegemaakt. Ook het bestemmingsplan “Wethouder Venteweg 72” was namelijk zo’n teleurstelling. Meer hier over kan je lezen in de blog “groot bouwen op een kleine kavel”. Gelukkig heb ik ook een aantal zaken tot mijn tevredenheid kunnen afronden als het om ruimtelijke kwaliteit gaat. Zo is een motie door mij voorbereid over het openbaar houden van zijlen en stegen in de Goudse binnenstad unaniem door de gemeenteraad aangenomen!  Daarnaast hebben fractievoorzitter Theo Krins en ik ons ingezet voor de aanschaf van het Koudasfalt terrein. Door een motie van de ChristenUnie was er uiteindelijk een meerderheid die de aankoop mogelijk kan maken.

Groenonderhoud 
Groenonderhoud draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van Gouda. Helaas werd er door het college besloten om het groenonderhoud weer verder te verlagen, aangezien er te weinig geld is. Daarop heb ik namens de ChristenUnie over dit thema een debat aangevraagd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot twee moties over groen die het gehaald hebben. Eén ging over de invoering van een jaarlijkse groenprijs voor het beste burgerinitiatief voor groenonderhoud om zo het project ‘Groen moet je doen’ (als inwoner zelf openbaar groen onderhouden) meer publiciteit te geven. Een ander ging over de inspanning van het college voor het behoud van de kwaliteit van mooie unieke parken en ander stedelijk groen, voornamelijk in en rond de binnenstad, op een niveau te onderhouden die daarbij hoort. Daarnaast besloot het college zonder vooraf afstemming te hebben met direct betrokkenen om bij de Zuidrandflat het hertenkamp en de volière weg te bezuinigen. Namens de ChristenUnie heb ik kritische noten gekraakt over deze handelwijze.

Duurzaamheid 
Duurzaamheidsthema’s zijn in de gemeenteraad weinig besproken. In de zomer van 2014 heb ik wel de duurzaamheidsvisie voor de ChristenUnie geschreven; “ChristenUnie gaat voor een duurzaam Gouda”. Daarnaast hebben we een motie gesteund die de gemeente Gouda schaliegasvrij verklaarde en heb ik voor de zomer van 2015 vragen gesteld over kledinginzameling. In mijn volgende blog zal ik aandacht besteden aan dit onderwerp. Ook hebben we het idee geopperd een kringloopwinkel toe te voegen aan het afvalbrengstation. De wethouder heeft inmiddels toegezegd dit te willen onderzoeken. Als u nog tips wilt lezen over hoe u zelf kan bijdragen Gouda duurzamer te maken, kunt u dit nog lezen in mijn blog “10 duurzaamheidstips voor thuis”.

Verkeer/ parkeren 
Tot slot heb ik me ingezet voor het thema parkeren. Na de jaarwisseling zijn de boetes die zijn uitgeschreven aan vergunninghouders die niet snel genoeg de vergunning hadden vervangen, na kritische vragen van onze kant, kwijtgescholden. Vlak voor de vakantie heb ik nog vragen gesteld over de invoering van mobiel betaald parkeren. De ChristenUnie stelt vraagtekens bij het verdwijnen van een groot aantal parkeerautomaten. Vlak voor de zomervakantie heb ik gezamenlijk met de VVD vragen gesteld over laadpalen voor elektrisch rijden in Gouda. We constateren dat de mogelijkheden voor het opladen van auto’s in openbaar gebied nog steeds minimaal zijn. We wachten de beantwoording van deze vragen op dit moment nog af.

Tot slot
Ook in het seizoen 2015/ 2016 zal ik me als raadslid blijven inzetten voor Gouda op deze thema’s! Heeft u vragen of een probleem over één van deze thema’s, verneem ik dat graag. Stuur dan gerust een mail naar christiaan.quik@gouda.nl. Ik ben benieuwd wat ik het nieuwe seizoen weer ga beleven….

.