woensdag 28 oktober 2015

De vervuiler betaalt; omgekeerd inzamelen (diftar) in Gouda
Wat heeft een wasbare luier te maken met een nieuw afvalsysteem?  Wat zijn de voordelen voor ons als inwoners van dit systeem? En gaan we meer of minder betalen?  In deze blog lees je hier meer over. Wat is Diftar en omgekeerd inzamelen precies?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Inwoners betalen voor de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Wie goed zijn afval scheidt, betaalt minder afvalstoffenheffing. Diftar stimuleert zo een betere scheiding en preventie met een financiële prikkel. Een registratiesysteem legt per huishouden vast hoeveel restafval wordt aangeboden en op basis hiervan wordt een afrekening gemaakt.
Omgekeerd inzamelen is het plastic verpakkingsmateriaal aan huis  ophalen en restafval wegbrengen naar een ondergrondse afvalcontainer. Via omgekeerd inzamelen wordt het tevens gemakkelijker voor inwoners om grondstoffen zoals plastic, metalen en drankenkartons (PMD), papier en gft te scheiden. 


Waarom minder afval?

In het Programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Rijk staat dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden moet worden met een maximum van 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Voor Gouda is dit een forse opgave, aangezien we in 2014 gemiddeld 212 kilo afval per inwoner hebben en een scheidingspercentage van 46%.

Daarbij is het van belang dat Gouda niet achterop raakt t.o.v. andere omliggende gemeenten. Als gemeenten rondom dit systeem wel invoeren en wijzelf niet, dan is er kans dat bijvoorbeeld familieleden van elders in Gouda afval weg gaan brengen. Ook zal door diftar restafval steeds vervuilender worden, waardoor de verwerkingskosten van restafval de komende jaren verder zal toenemen. Als we niets doen betalen we dus straks met z’n allen veel te veel geld voor ons afval! 

Wat ga ik met diftar dan betalen?

Met omgekeerd inzamelen bestaat de afvalstoffenheffing, die in Gouda kostendekkend moet zijn, uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen gelijk. Dit zijn de kosten voor de vuilniswagens, de aanschaf en het beheer van ondergrondse containers, het Recycleplein et cetera. Het variabele deel bepaal jezelf. Dit bestaat uit het aantal keren dat je de grijze container (plastic) aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet. De hoogte van de rekening is afhankelijk van het aantal kilo’s huisvuil dat aan de straat gezet wordt en het aantal keren dat de vuilcontainers geleegd worden. Als je dus minder afval aanbiedt, wordt de afvalstoffenheffing lager. Het is op voorhand moeilijk te zeggen wat u als huishouden betaald. 


Werkt omgekeerd inzamelen?

Je zult misschien denken, dat systeem werkt toch niet. Het is even wennen, maar eenmaal na invoering blijken de problemen in gemeenten mee te vallen en de weerstand af te nemen. Illegaal afval dumpen gebeurt weinig en mensen scheiden steeds beter zelf hun afval. Wel is blijvende communicatie en aandacht in de beginperiode hard nodig.

In Zwolle is recentelijk een experiment gestart met omgekeerd inzamelen. Daarbij was het resultaat van 350 inwoners die meededen, dat het gemiddelde restafval in een jaar tijd van 162 kilo gemiddeld naar 22 kilo per jaar werd teruggebracht. (Artikel Binnenlands bestuur; vermindering restafval tot 10 procent). Daarnaast is te zien dat door de bewustwording in deze gemeente dede afvalstoffenheffing van inwoners door dit systeem duidelijk over het algemeen gedaald zijn. 


Tot slot

Mij lijkt het dus verstandig om de invoering van omgekeerd inzamelen snel te gaan starten. Wel moet voldoende aandacht besteed worden aan communicatie rondom de invoering van het systeem maar ook daarna! Ik zal daar in ieder geval op letten. Alleen mensen die het niet eerlijk vinden dat de vervuiler betaald zullen problemen met dit systeem hebben. 
Bijvoorbeeld gezinnen die veel luiers hebben. Tja, dat is dan even zo en je kan dan bijvoorbeeld ook eens denken aan wasbare luiers. Best te doen, kan ik uit eigen ervaring zeggen! 
vrolijke wasbare luier met brandweerauto!