zondag 14 februari 2016

Boze bewoners in de Jan van Beaumontstraat

Bewoners in deze straat hebben onenigheid met de gemeente over de erfgrens van hun voortuinen. De gemeente heeft deze gronden nodig voor een herinrichting van de straat en claimt dat een deel van de voortuin gemeentegrond is. Bewoners van de straat hebben echter informatie en beeldmateriaal, op basis waarvan kan worden uitgegaan van het principe dat als er onduidelijkheid blijft bestaan er sprake is van verjaring. Deze discussie lijkt nu snel aan te koersen richting een rechtszaak.


Zorgen omtrent communicatie herinrichting en ophoging
Twee weken geleden diende onze fractie ook al vragen in over een geschil met bewoners aan de Jac. P. Thijsselaan. We maken ons inmiddels wel zorgen. Het lijkt dat de plannen die zijn ontworpen door de gemeente zonder wijziging moeten worden uitgevoerd. Dit zonder zonder de zorgen en inbreng van omwonenden mee te nemen in de herinrichting. Dit terwijl dit college streeft naar innovatief burgerschap en goede communicatie met bewoners. Ook hier lijkt de communicatie alles behalve soepel te verlopen over de herinrichting en ophoging. Daarbij komt in deze straat nog een geschil over eigendomsrecht waarbij de gemeente vrij snel dreigt met een rechtszaak. Dit terwijl nog geen eens duidelijk is of er draagvlak is voor de herinrichting.

CROW-richtlijnen
Ook hier lijkt de gemeente gewoon bepaalde richtlijnen te willen volgen. In dit geval moet de weg breder worden. Waarom deze weg breder moet worden is echter een raadsel. Daarnaast, als bewoners een verbreding niet zien zitten, kan je toch afwijken van richtlijnen? Dit stelt het college overigens ook in haar coalitieprogramma 'Gouda daagt uit'.
 
Ik hoop dat de vragen voldoende oproepen om in dit soort processen meer te luisteren naar  bewoners. Alles overnemen wat bewoners zeggen kan niet, maar luisteren en (kleine) aanpassingen doen die bewoners vragen moet toch bespreekbaar zijn!

De vragen
We stelden als fracties van ChristenUnie, CDA en SGP naar aanleiding van dit geschil de volgende vragen aan het college:
 1. Hoe verklaart het college dat tot nog toe de straat altijd is ingericht op basis van het huidige beeld en de eigendomsgrens bij de laatste herinrichting van de straat geen probleem was?
 2. Waarom zijn deze gronden voor de herinrichting van de straat opeens nodig en waarom moet de straat verbreed worden
 3. Wat vinden de bewoners van deze herinrichting?
 4. In het coalitieakkoord is opgenomen dat o.a. inwoners ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien, ook als die wellicht niet helemaal passen binnen de inhoudelijke of technische richtlijnen die binnen de gemeente gelden. Is het college bereid de richtlijnen los te laten en de herinrichting aan te passen wanneer onvoldoende draagvlak in de straat bestaat? In hoeverre is het college dan bereid om huidige erfgrens van de tuinen in tact te laten?
 5. In hoeverre kan de snippergroenregeling soelaas bieden om bovenstaande onduidelijkheid over het eigendom op te lossen?
 6. Waar baseert de gemeente het op dat een deel van de voortuinen in bezit is van de gemeente?
 7. Wat zijn de wettelijke kaders (verjaringstermijnen) als het gaat om gemeentegrond in relatie tot particulieren?
 8. Heeft het college naast het natrekken van het kadaster ook gekeken naar de verjaringstermijn? Wat was de uitkomst van dit onderzoek? En heeft het college bewijs dat de laatste 20 jaar deze gronden in gebruik zijn genomen door de bewoners?
 9. Is het college op de hoogte van het verhaal van omwonenden dat de situatie volgens hen in deze straat nooit anders is geweest? Hoe zwaar weegt dit in het oordeel van het college, mede in het licht van de verjaringstermijnen?
 10. Waarom wordt zo snel gedreigd met een rechtszaak als bewoners op basis van voldoende bewijs in overleg met de gemeente tot een oplossing willen komen?
 11. In hoeverre is het college bereid de rechtszaak voorlopig uit te stellen en nogmaals in overleg te gaan met de bewoners en op basis van de gegevens die de bewoners aanreiken het besluit in heroverweging te nemen?


zaterdag 6 februari 2016

Herinrichting Jac. P. ThijsselaanAl een tijdje volgen wij als ChristenUnie het proces rondom de herinrichting van de Jac. P. Thijsselaan. We hebben contact gehad met de bewoners die zich niet serieus genomen voelen. Bovendien krijgen ze naar hun idee geen mogelijkheden mee te denken en krijgen een oplossing opgelegd. Dit terwijl het college innovatief burgerschap hoog in het vaandel heeft staan. Tevens is recentelijk ook een motie door de gemeenteraad aangenomen voor het "right to challenge" voor o.a. burgerinitiatieven. Op dit moment wordt hier door het college geen invulling aan gegeven. Vandaar heb ik namens de ChristenUnie  vragen over dit onderwerp gesteld.

 Ophogen Jac. P. Thijsselaan

Waar gaat het over? 
Het college wil bij de noodzakelijk ophoging deze laan niet meer de allure van een laan geven, maar bij de herinrichting terug gaan naar klinkerbestrating. Het college beroept zich hier onder andere op standaard voorschriften die voor dit soort wegen gelden in 30 km gebieden. De bewoners zijn het hier niet mee eens en behouden liever het asfalt. Ze denken dat het alternatief dat zij in gedachte hebben op langere termijn niet duurder hoeft te zijn. Echter, naar het gevoel van de bewoners wordt niet serieus naar dit alternatief gekeken. Het inrichtingsplan dat het college heeft wordt doorgezet zonder daadwerkelijk met bewoners naar een goed alternatief te zoeken waar wel draagvlak voor is. 
Doordat maar een gedeelte van de weg opgehoogd wordt, wordt het beeld van de Jac. P. Thijsselaan ook nog eens verschillend per wegvak.
Aangezien het college burgerinitiatieven belangrijk vind  is het nu toch wel vreemd dat niet meer naar de bewoners geluisterd wordt en gezamenlijk geprobeerd wordt tot een herinrichting te komen die wel op draagvlak kan rekenen.

De vragen
De onderstaande vragen heb ik gesteld namens de ChristenUnie:

 • Hoe zijn de bewoners betrokken bij de herinrichting van de J.P. Thijsselaan en op welke manier hebben ze de mogelijkheid gehad mee te denken in het proces?
 • In het coalitieakkoord “Gouda daagt uit” staat dat Initiatieven vanuit de raad of vanuit de stad in eerste instantie beoordeeld wordt op kansen en mogelijkheden. Dit vraagt (zowel van bestuurders als ambtenaren) om een open mindset en een ‘ja, mits’-mentaliteit. Waarom staat het college niet open voor een participatie en co-creatie model met de bewoners van de J.P. Thijsselaan, waarin samen met bewoners een voor alle partijen acceptabele oplossing gezocht wordt?
 • Vindt het college ook niet dat een mooi eindproduct met draagvlak voor alle partijen en eenheid in het straatbeeld te verkiezen is boven strikt vasthouden aan regels en beleid, ook als dit op korte termijn wellicht iets meer tijd of geld zou kosten?
 • Is het college bereid in te gaan op het voorstel van de wijk om de herinrichting 1 jaar uit te stellen en verdere participatie op te zetten?
 • Is er een verschil van kosten in de herinrichting die de bewoners willen en het voorstel van de gemeente? is hiervan een onderbouwing beschikbaar? Zijn in deze onderbouwing ook de onderhoudskosten van de lange termijn meegewogen? In hoeverre is de uitkomst hiervan gecommuniceerd met de omwonenden? 
 • Waarom is de gemeente niet bereid beide opties (van gemeente en buurt) verder uit te werken en te laten aanbesteden en in consultatie met de wijk  vervolgens de beste optie te kiezen?dinsdag 2 februari 2016

Kop van de Kleiweg


Woensdag 3 februari 2016 besluit de raad over de herinrichting van de Kop van de Kleiweg. De gemeente heeft gezamenlijk met ondernemers en vastgoedeigenaren gewerkt aan een verbetering van dit deel van de stad. De ChristenUnie wil deze herinrichting door laten gaan en dus instemmen met het voorstel. 


Fietssteiger
Naast dat er hard samengewerkt is met de direct betrokkenen, is helaas te weinig in het proces rekening gehouden met andere belangengroeperingen zoals het Watergilde en het "Platform voor de binnenstad en haar randen". Veel partijen zijn met name kritisch op de fietsensteiger. Dit leverde in het debat ook wel enige discussie op. Een fietsenstalling is vaak rommelig en is dat de kwaliteit die je bij je entree van de stad wil toevoegen? 
Daarnaast werd opgemerkt dat het bouwen op het water onwenselijk is. Echter, wil je een oplossing voor dit gebied zul je ruimte moeten creëren. Daarbij vinden we deze gekozen oplossing voor een steiger op het water voor fietsparkeren de minst slechte vorm. Wel had het college wellicht meer kunnen doen aan de onderbouwing van het aantal fietsen, waardoor de steiger wellicht kleiner kon worden uitgevoerd. Deze kans is helaas niet gepakt doordat niet eerst een onderzoek naar fietsparkeren in de binnenstad is uitgevoerd. 

Dit plan of geen plan
We merkten echter dat het plan voor de Kop van de Kleiweg dat nu voorligt een kwestie was van kiezen. Kiezen we dit plan, dan weten we dat de kop van de Kleiweg opknapt, wanneer we tegen dit plan stemmen is het maar de vraag of nog tot een gedragen plan gaat komen dat ook gefinancierd kan worden. Aangezien we als ChristenUnie het belangrijk vinden dat deze entree eindelijk wordt opgeknapt, hebben we ons uiteindelijk op het standpunt gesteld dat we dan liever het nu voorliggende plan steunen, aangezien we vinden dat niets doen geen optie is. 

Nette fietsenstalling een must
Wel hebben we aan college gevraagd toe te zien dat het netjes blijft en aangedrongen op een evaluatie van de herinrichting van de Kop van de Kleiweg tot eind 2017. We kunnen dan bezien of er toch andere overwegingen of maatregelen genomen moeten worden om eventuele verrommeling van dit entreegebied te verbeteren. Het college heeft ons  in het debat deze evaluatie toegezegd. Tevens zullen we woensdag een motie van de CDA mede indienen die nog verder aandacht vraagt in voorlichting over het netjes stallen van fietsen in combinatie met handhaving en dan voor de gehele binnenstad. We hopen zo dat voldoende wordt ingezet dat de nieuwe entree daadwerkelijk een kwaliteitsverbetering is en een visitekaartje van Gouda kan worden!