donderdag 8 december 2016

Motie vliegtuigoverlast boven Gouda aangenomen!


In de laatste raadsvergadering van 2016 is in de Goudse gemeenteraad een motie van de ChristenUnie aangenomen over vliegtuigoverlast boven Gouda. Aanleiding zijn de plannen voor een forse groei van het vliegveld Rotterdam-The Hague airport van 1,7 miljoen passagiers nu, naar tenminste 2,4 miljoen passagiers over enkele jaren. 

 
aanleiding

Via mijn blogs die ik de laatste drie zomers heb gelanceerd ben ik veel te weten gekomen over dit onderwerp en wat de bewoners in Gouda hierover bezig houdt. Was in eerste instantie de reactie op de blogs die ik per mail ontvang, vrij mild, dit veranderde duidelijk na mijn laatste blog in 2016. Dit was voor mij aanleiding om dit onderwerp verder op te pakken. Dit ook omdat het aantal vluchten boven Gouda naar de toekomst toe fors zal gaan toenemen bij de uitbreiding van Rotterdam- The Hague airport. Bovendien bleek er een oplossing te zijn om de geluidsoverlast te verminderen. Lees hierover bij: ‘vliegtuigen boven Gouda (3); minder overlast lijkt mogelijk’


motie
Aangezien er nu een (twitter)debat is losgebarsten in Gouda over dit onderwerp leek het me goed de tekst van de motie die is aangenomen te delen:


Constaterende dat:

  • Steeds meer bewoners in Gouda overlast ervaren van vliegtuigen boven Gouda, ook in de nacht. 
  • Hoger aanvliegen een goede oplossing kan zijn. 
  • Rotterdam- The Hague Airport wil uitbreiden naar 2,4 miljoen passagiers per jaar.

Overwegende dat:

  • De overlast in de toekomst verder toeneemt.
  • Een verkenner namens de provincie op dit moment het draagvlak onderzoekt voor de groei van de luchthaven.
  • Relatief laag gevlogen wordt over Gouda en hierdoor de bovenste luchtlagen onbenut zijn

Verzoekt het college:

  • De zorgen over de toenemende overlast uiterlijk in januari 2017 te delen met de provincie Zuid- Holland en luchthaven Rotterdam- The Hague airport en dit zo mogelijk gezamenlijk op te pakken met de regiogemeenten. 
  • In gesprek met (de verkenner van) de provincie en de luchthaven te bezien of de overlast van vliegverkeer beperkt kan worden, bijvoorbeeld door een hogere aanvliegroute en ruimtelijke spreiding van vliegtuigen
  • In het eerste kwartaal van 2017 de raad een terugkoppeling te geven over de uitvoering van deze motie.

De motie is uiteindelijk met 23 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Bijzonder was de uitspraak van Gouda Positief te noemen die durfde te beweren dat vliegtuigoverlast voor geheel Gouda niet bestaat. 


Tenslotte

De motie is een signaal om te zorgen dat we met elkaar een goed debat voeren over de uitbreiding van de luchthaven en niet alleen kijken naar de economische voordelen. Uitbreiding gaat namelijk ook ten kosten van de leef kwaliteit, die een belangrijke voorwaarde is voor een aantrekkelijk woonklimaat van Gouda. Die kwaliteit staat onder druk en dat zou toch elke politieke partij in moeten zien. En dan hebben we het in deze motie alleen nog maar over het geluid en nog niet eens over de (extra) luchtvervuiling!