vrijdag 13 oktober 2017

Kringloopwinkel(s) onderdeel van nieuw afvalbrengstation in Gouda (ecopark)Een idee van de ChristenUnie om een kringloopwinkel toe te voegen aan het nieuwe afvalbrengstation (Ecopark) wordt werkelijkheid. In informatie van het college van burgemeester en wethouders begin oktober 2017 is in beide scenario’s waaruit de raad moet gaan kiezen een kringloopwinkel benoemd. Een goede zaak! 


Terugblik
In juli 2015 hebben we bij de behandeling van de kadernota onder andere het volgende ingebracht: Ons idee is bij het afval brengstation van Cyclus een kringloopwinkel te openen in de leegstaande ruimten. Op deze manier geef je producten die worden weggegooid en nog prima zijn, een tweede leven. Verder levert het ook nog banen op. We kregen toen van wethouder Niezen te horen dat het afvalbrengstation volledig vernieuwd moest worden en het idee van een kringloopwinkel bij deze nieuwe ontwikkeling werd betrokken. Meer over dit idee en een toelichting kan gelezen worden in de blog; Afvalbrengstation Gouda samen met kringloopwinkel?.

De scenario’s
In de recente toelichting van het college begin oktober 2017 staat het volgende:
“Het huidige afvalbrengstation aan de Goudkade is aan vervanging toe. De gemeente heeft daarom onderzoek laten doen naar de opzet van een Ecopark. Een afvalbrengstation nieuwe stijl waar afvalscheiding en (lokaal) hergebruik centraal staan. Daarmee wordt verder vorm gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van afvalscheiding, maar ook van CO2-reductie en verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Uit de verkenning komen twee opties naar voren die verder uitgewerkt moeten worden. In het eerste scenario wordt ruimte gereserveerd voor toekomstige samenwerking met kringloopbedrijven, waardoor de afvalscheiding en kringloopeconomie op termijn gestimuleerd en gecombineerd kunnen worden. In het tweede scenario wordt van meet af aan de samenwerking gezocht met kringloopbedrijven, die dan ook betrokken worden bij het ontwerp van het Ecopark.
Het toevoegen van kringloopbedrijven zijn dus onlosmakelijk verbonden met een nieuw afvalbrengstation. Voorbeelden in bijvoorbeeld Veenendaal. Ik heb in 2015 ook een interessante reportage hierover gezien bij een Duitse televisiezender hoe dat daar goed functioneert en het de kringloopeconomie bevordert. 

Tot slot
De gemeenteraad wordt nu om een voorbereidingskrediet gevraagd. We moeten uiteraard nog goed naar het financiële plaatje kijken. We hebben daar op dit moment nog geen gegevens over. De ambitie voor een Ecopark met een Kringloopwinkel kan in ieder geval op de sympathie van de ChristenUnie rekenen.

zondag 1 oktober 2017

Opzij Opzij Opzij; nieuw mobiliteitsplan in Gouda

Inleiding
Opzij opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijk veel haast. Aan dit liedje van Herman van Veen moet ik altijd denken als ik ’s ochtends van huis weg rijd. Het maakt niet uit of dat ik met de auto naar mijn werk ga of dat ik de kinderen met de fiets naar school breng. Iedereen wil tegelijkertijd en zo snel en veilig mogelijk naar zijn bestemming komen. Maar kan dat wel in een compacte stad als Gouda? Daarnaast zal de komende jaren het verkeer snel moeten verduurzamen om te zorgen dat we ook daadwerkelijk onze duurzaamheidsambities als stad gaan waarmaken.

Mobiliteitsplan Gouda

Groen licht voor Gouda als fietsstad
Deze onderwerpen kwamen terug in het mobiliteitsplan die de gemeenteraad op woensdag 20 september jl. heeft vastgesteld. In dit mobiliteitsplan zit een duidelijke keuze: kies voor de fiets voor de korte en middellange afstand en kies voor duurzaam vervoer. Tegelijkertijd werd de ambitie benoemd om doorgaand verkeer door Gouda zoveel mogelijk te verminderen en dat verkeer gebruik te laten maken van de ringwegen om de stad.

Dit sluit goed aan bij de idealen van de ChristenUnie. We kiezen namelijk voor duurzaamheid en Gouda als fietsstad.

Wegafsluitingen

Het mobiliteitsplan stelde ook wegafsluitingen voor op de singels rondom de binnenstad, de nieuwe veerstal en op de Bodegraafsestraatweg ter hoogte van voetbalclub Olympia. Die ambitie vindt de ChristenUnie onvoldoende onderzocht om nu al steun aan te geven. We hebben daarom samen met het CDA en andere partijen gewerkt aan een amendement om de afsluiting op de Bodegraafsestraatweg uit het mobiliteitsplan te halen. Bij de andere ‘knippen’ hebben we voorgesteld vooral het gesprek aan te gaan met de stad, dus niet alleen met direct aanwonenden van de singels, maar ook met de ondernemers en weggebruikers in de binnenstad. Deze groepen maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid.

Bereikbaar blijven kan bijvoorbeeld door het verbeteren en vergroten van de capaciteit van de N207 ter hoogte van Westergouwe, waar de ChristenUnie zich al een aantal jaren voor inzet. Maar dit kan ook door betere afstemming van verkeerslichten. Dit is trouwens ook een randvoorwaarde om Gouda als fietsstad serieus op de kaart te zetten. We moeten echt ruimte geven aan de fiets.

Schoolzones

Actie Veilig Verkeer Nederland
De ChristenUnie heeft zich ook ingezet voor de verkeersveiligheid rondom scholen. In Gouda bestaat bij de scholen de behoefte dit probleem op te pakken. Naast het aanleggen van schoolzones in de openbare ruimte, moeten scholen ook met ouders en kinderen hierover blijvend in gesprek gaan. Wijkteam Plaswijck is al ver met de voorbereiding voor drie schoolzones en had ook nog budget klaar liggen. We hebben aan het college gevraagd dit initiatief op te pakken en te zorgen dat begin 2018 naar tevredenheid de schoolzones zijn gerealiseerd. Tevens hebben we gezorgd dat het college rond de zomer van 2018 met een plan van aanpak komt voor schoolzones in de gehele stad, inclusief een financieel dekkingsvoorstel.

Tot slot

Tot slot nog een suggestie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid: het helpt als we ’s ochtends allemaal iets minder haast hebben en oog hebben voor elkaar!

zaterdag 16 september 2017

Eénrichtingsverkeer in de Piet RetiefstraatIk weet het nog goed. Ik was door een bewoner van de Piet Retiefstraat gevraagd langs te komen om eens van gedachte te wisselen over de problemen in de straat. Nietsvermoedend stapte ik as raadslid de woonkamer binnen. Nu bleek niet één bewoner waar ik langs kwam, maar waren alle bewoners van de straat aanwezig. Ze deelden hun zorgen over de drukke smalle straat. Bijna ongelukken en verkeersveiligheid waren in het geding. Even oversteken of veilig wegfietsen om de kinderen naar school te brengen was niet meer mogelijk. Daarnaast waren er veel schades aan de auto’s, voornamelijk spiegeltjes. En ja, meestal zonder een briefje met sorry en een telefoonnummer erop. 


Ik ken de situatie zelf ook goed omdat ik in dezelfde wijk woon en ik heb ook al vaker gezien dat het door het autoverkeer van twee kanten voornamelijk in de ochtend- en avondspits te druk is. De bewoners stelde dus zelf éénrichtingsverkeer voor.
Ik vond dit een goed voorstel. Ik heb hen toen geadviseerd een gesprek aan te gaan met de verantwoordelijk wethouder Niezen. Dit advies hebben de bewoners na deze avond ter harte genomen en na enige maanden kwam dit gesprek er. Uitkomst van dit gesprek was dat er verkeerstellingen zouden worden gehouden. Hier moesten de bewoners ook weer even op wachten. Nadat de uitkomsten van het onderzoek duidelijk waren, zijn de bewoners geïnformeerd dat de gemeente het een goed idee lijkt om éénrichtingsverkeer in te voeren. 

De argumenten die voor de invoering van éénrichtingsverkeer door de gemeente zijn genoemd:

-        dat, op basis van de tellingen, bleek dat het aandeel wijkingaand (gemotoriseerd) verkeer aanzienlijk groter is dan het aandeel wijkuitgaand (gemotoriseerd) verkeer: respectievelijk circa 1.350 motorvoertuigen per etmaal versus circa 460 motorvoertuigen per etmaal;
-        dat de verkeerssituatie op de Piet Retiefstraat verbeterd kan worden door het instellen van eenrichtingsverkeer (met uitzondering van fiets- en bromfietsverkeer) in de richting van de Krugerlaan;
-        dat hierdoor een situatie ontstaat die passend is bij de inrichting van de straat.
-        dat verwacht wordt dat door het instellen van eenrichtingsverkeer, de uitgaande verkeersstroom zich meer zal spreiden over de Karnemelksloot, Krugerlaan en Hertzogstraat;
-        dat de omvang van de verkeersstroom zodanig beperkt is dat verwacht wordt dat deze maatregel geen negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid op andere straten in de wijk;
-        dat door het instellen van eenrichtingsverkeer een rustiger verkeersbeeld zal ontstaan, wat de leefbaarheid in de straat ten goede zal komen;
-        dat eenrichtingsverkeer meer ruimte voor het langzame verkeer zal opleveren;
-        dat de Piet Retiefstraat onderdeel is van een 30 km/uur- zone en voorzien is van snelheidsremmende maatregelen, waardoor een toename van de gereden snelheid niet verwacht wordt;

Nu duren procedures altijd lang en dat geldt ook voor verkeersbesluiten. Maar de kans is groot dat in september 2017 deze procedure is afgerond en de éénrichtingsverkeer een feit is. 

Tot slot
Ook al is je rol als raadslid in dit soort trajecten beperkt, dit is het leukste raadswerk om te doen. Een conclusie die ik zelf  in ieder geval trek; op deze manier kan democratie ook werken! Dus als je ergens mee zit als bewoners, ‘laat het dan (gezamenlijk) aan de gemeente weten!’. En als je niet weet waar te beginnen, kan je natuurlijk ook altijd een raadslid vragen hoe e.e.a. aan te pakken.

donderdag 7 september 2017

Gouda vliegtuigoverlast; ik stem voor stilteDrie jaar geleden begon ik met bloggen over vliegtuigoverlast. Reacties die ik toen voornamelijk kreeg was of ik me niet met belangrijkere zaken bezig kon houden. Of wat is overlast. De ervaring leert echter dat het maatschappelijk debat over vliegtuigen inmiddels veranderd is. Ik spreek nu zelfs mensen die overwegen te verhuizen. Ik geloof nog niet dat het zover is, maar voor steeds meer inwoners is de grens wel een beetje bereikt. In deze blog vertel ik de stand van zaken omtrent de uitbreidingsplannen voor Rotterdam- The Hague airport en de zorgen die nu ook uitgesproken worden over de uitbreidingsplannen van Schiphol. 

Rotterdam- The Hague airport
Zoals je wellicht nog weet heb ik eind december 2016 in de Goudse gemeenteraad een motie ingediend om onze zorgen te uiten over de uitbreidingsplannen. Deze motie haalde het en in het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Gouda haar zorgen geuit over de uitbreiding. Inmiddels ligt een definitief advies voor aan de staatsecretaris. Hierin staat dat er geen draagvlak bestaat voor het vergroten van de geluidsruimte van dit vliegveld bij omwonenden. Wel wordt voorgesteld de heli-haven te verplaatsen en deze ruimte in te vullen voor zakelijke vluchten. Een kritische blog over dit voorstel heb ik dit voorjaar al geschreven, waarin ook een link is opgenomen uw klachten door te geven. Goed nieuws is in ieder geval dat grote groei er voor Rotterdam voorlopig niet lijkt in te zitten.

Schiphol
En jawel, het grote broertje Schiphol wil nu ook weer fors uitbreiden. Daarnaast is de manier van aanvliegen en opstijgen veranderd voor twee banen, waardoor sowieso vliegtuigen vaker en lager over Gouda gaan vliegen. Het is daarom goed dat Gouda in actie komt en direct meedoet aan een campagne; www.ikstemvoorstilte.nl. Op deze site kunt uw zorgen ook uiten:
laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol. Geef stilte een stem!
Ik zou dus zeggen, de kans om uw stem te laten horen als u daadwerkelijk ook overlast ervaart. Tot welk niveau is die overlast en vervuiling aanvaardbaar?

dinsdag 11 juli 2017

Gouda bereikbaar; niet meer in de file op de N207 (Westergouwe)


Elke ochtend en avond is het weer zover. De N207 ter hoogte van Westergouwe staat dan muurvast. In de ochtendspits is dit al gauw van 7 uur in de ochtend tot soms wel 9.30 uur. In de avondspits is het vaak vanaf 16 uur tot 18.30 uur een gekkenhuis. Tijd voor een oplossing! 

Foto; Theo Krins, juni 2017


Aanleiding

Al sinds 2015 vraagt de ChristenUnie naar een oplossing voor deze congestie. Steeds meer Gouwenaren ondervinden grote hinder en veel vertraging om de stad uit te komen. Het verkeer loopt vast doordat de rotonde N457/ N207 de verkeersstromen niet aankan. De vertraging kan soms flink oplopen. De vertraging loopt ook verder op doordat veel regionaal vrachtverkeer van deze route gebruik maakt en deze moeilijker kunnen invoegen op de drukke rotonde. 


Westergouwe

Op dit moment wordt de wijk Westergouwe gebouwd. Deze wijk ontsluit ook direct op de N207. Het is soms al lastig bij drukte de wijk uit te rijden. Naar twee kanten toe is er dan al langzaam rijdend verkeer. Hoe ziet dat eruit als de wijk steeds verder uitbreid en er steeds meer inwoners in de wijk komen wonen? Er moet dus snel een oplossing komen voor dit probleem. 


Artikel 38 vragen

Dit is de reden dat de ChristenUnie vragen gesteld heeft aan het college. De SGP en SP dienen deze vragen mede in. De vragen die gesteld zijn, zijn de volgende:

  1. Welke acties heeft het college de laatste jaren ondernomen om dit probleem op te lossen? Wij ontvangen graag een in de tijd gerangschikt overzicht.
  2. Zijn er in dat kader ook al gesprekken gevoerd met de provincie? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst?
  3. Op welke manier gaat het college zich verder inspannen dit probleem op korte termijn op te lossen?
  4. Aan welke concrete scenario’s wordt gedacht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren? Wat is de voorkeursvariant van het college en van de andere betrokken partijen?
  5. In hoeverre houdt het college bij de keuze van de oplossing ook rekening met de toename van verkeer van de nieuwe bewoners uit Westergouwe? Hoe ziet de groei van inwoners in Westergouwe er de komende 5 jaar precies uit en tot hoeveel extra verkeersbewegingen gaat dat naar verwachting leiden? 
We zijn benieuwd naar de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders. Aangezien het politiek reces is, kan het antwoord nog wel enkele weken op zich laten wachten.