dinsdag 11 juli 2017

Gouda bereikbaar; niet meer in de file op de N207 (Westergouwe)


Elke ochtend en avond is het weer zover. De N207 ter hoogte van Westergouwe staat dan muurvast. In de ochtendspits is dit al gauw van 7 uur in de ochtend tot soms wel 9.30 uur. In de avondspits is het vaak vanaf 16 uur tot 18.30 uur een gekkenhuis. Tijd voor een oplossing! 

Foto; Theo Krins, juni 2017


Aanleiding

Al sinds 2015 vraagt de ChristenUnie naar een oplossing voor deze congestie. Steeds meer Gouwenaren ondervinden grote hinder en veel vertraging om de stad uit te komen. Het verkeer loopt vast doordat de rotonde N457/ N207 de verkeersstromen niet aankan. De vertraging kan soms flink oplopen. De vertraging loopt ook verder op doordat veel regionaal vrachtverkeer van deze route gebruik maakt en deze moeilijker kunnen invoegen op de drukke rotonde. 


Westergouwe

Op dit moment wordt de wijk Westergouwe gebouwd. Deze wijk ontsluit ook direct op de N207. Het is soms al lastig bij drukte de wijk uit te rijden. Naar twee kanten toe is er dan al langzaam rijdend verkeer. Hoe ziet dat eruit als de wijk steeds verder uitbreid en er steeds meer inwoners in de wijk komen wonen? Er moet dus snel een oplossing komen voor dit probleem. 


Artikel 38 vragen

Dit is de reden dat de ChristenUnie vragen gesteld heeft aan het college. De SGP en SP dienen deze vragen mede in. De vragen die gesteld zijn, zijn de volgende:

  1. Welke acties heeft het college de laatste jaren ondernomen om dit probleem op te lossen? Wij ontvangen graag een in de tijd gerangschikt overzicht.
  2. Zijn er in dat kader ook al gesprekken gevoerd met de provincie? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst?
  3. Op welke manier gaat het college zich verder inspannen dit probleem op korte termijn op te lossen?
  4. Aan welke concrete scenario’s wordt gedacht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren? Wat is de voorkeursvariant van het college en van de andere betrokken partijen?
  5. In hoeverre houdt het college bij de keuze van de oplossing ook rekening met de toename van verkeer van de nieuwe bewoners uit Westergouwe? Hoe ziet de groei van inwoners in Westergouwe er de komende 5 jaar precies uit en tot hoeveel extra verkeersbewegingen gaat dat naar verwachting leiden? 
We zijn benieuwd naar de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders. Aangezien het politiek reces is, kan het antwoord nog wel enkele weken op zich laten wachten.

donderdag 1 juni 2017

Een zakje voor een kakje; proef gestartFoto; John van Meeteren
Ruim een jaar na de actie ‘Kakje in zakje’ van de ChristenUnie is begonnen met een proef. In een aantal gebieden waar veel honden worden uitgelaten en veel overlast wordt ervaren door bewoners van hondenpoep worden zakjeshouders geplaatst waar hondenbezitters gratis poepzakjes kunnen halen. In deze blog vertel ik meer over deze proef en de aftrap. 

Vier proeflocaties
Samen met de gemeente zijn vier locaties geselecteerd waar de proef van start gaat. Dit zijn de groenstroken langs het Regentesseplantsoen, de Emmastraat en de Omloopkade. Maar ook wordt een proef gestart bij basisschool ‘de Kas’ waar kinderen vaak binnen lopen met poep aan hun schoenen. Het leuke bij dit project dat de gemeente er niet alleen voor staat. Voor alle locaties zijn beheerders aangesteld die de zakjes aanvullen als ze op zijn of als er iets aan de hand is. Een deel van de beheerders deden mee aan de actie van de ChristenUnie. Een ander deel benaderde toevallig de gemeente over de overlast. Het is leuk dat je ook hier ziet dat de samenleving zich in wil zetten om te zoeken naar oplossingen van overlast. Samen sterk!
De bedoeling is de proef minimaal een half jaar uit te voeren. In het najaar wordt gekeken hoe het bevalt en of de proef geslaagd is. Op dat moment wordt bezien of met het systeem verder wordt gegaan en of meer locaties in aanmerking komen voor de houders met poepzakjes. 

Foto; John van Meeteren
Tot slot
Zo zie je maar. Het is leuk om te merken dat het werken  aan een hondenpoepactie ook resulteert in een daadwerkelijk resultaat. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van deze proef. Het zou fijn zijn als het werkt. Met het aanbieden van zakjes lever je in ieder geval meer service aan degene die hondenbelasting betaald en maakt het makkelijk ook te voldoen aan de opruimplicht. Daarnaast maakt het ook makkelijker te handhaven op overtredingen, aangezien het niet bij je hebben van een poepzakje geen argument kan zijn onder de boete uit te komen…..maandag 1 mei 2017

Hollandsche IJssel; ruimtelijke kwaliteit onder drukDe Hollandsche IJssel is één van de grote ruimtelijke kwaliteiten in Gouda. De rivier die ook belangrijk was voor de historie van Gouda verdient aandacht en een kwaliteitsimpuls. De kwaliteit staat echter onder druk. De mooie wandelroute die langs de dijk gaat ontstaan en de impuls die Goudasfalt geeft om Gouda weer meer aan de Hollandsche IJssel aan te sluiten, lijkt niet vanzelfsprekend. Denk dan bijvoorbeeld al aan het onderzoek naar een containerterminal op het Sluiseiland en een aantal bouwplannen langs de Goejanverwelledijk. Dit is de reden dat we als waterambassadeurs vragen hebben gesteld aan het college. We maken ons zorgen over het aantasten van de kwaliteiten die de Hollandsche IJssel heeft. Bij nieuwe ontwikkelingen moet daar goed rekening mee worden gehouden. Een eerdere visie geeft duidelijk aan wat die kwaliteiten zijn en hoe er mee kan worden om gegaan. In deze blog vertel ik meer over de inzet om bouwplannen die ontwikkeld worden langs deze mooie rivier goed in te passen.  


Wonen aan de Hollandsche IJssel

Wie wil dat nu niet, wonen aan de Hollandsche IJssel? Dat denkt ook menig projectontwikkelaar die herontwikkelingslocaties vaak vol wil zetten met villa’s voor maximale winst. Herontwikkeling moet denk ik ook wel kunnen, maar op welke manier passen de ontwikkelingen goed in de omgeving? Een kernvraag voor de nieuwe Omgevingswet die er aankomt, waarin ruimtelijke kwaliteit leidend moet zijn. Dus hoe pak je dat nu aan? Een aantal bouwplannen zijn in voorbereiding en die corresponderen niet met een eerder door de gemeenteraad vastgestelde visie voor de Hollandsche IJssel. We hebben daarom vragen gesteld over deze visie aan het college. De antwoorden stellen mij enigszins gerust, maar hoe komt het dan toch dat er een bouwplan aan de Goejanverwelledijk ter inzage ligt die niet aan de visie voldoet en zelfs de molenbiotoop die daar ter plaatse geldt niet respecteert? De provincie heeft de gemeente Gouda gelukkig ook laten weten dat het voorliggende plan op die locatie niet kan, aangezien het de molenbiotoop en de windvang van de molen niet respecteert. Ik hoop nu maar dat bij de noodzakelijke wijzigingen van het plan ook de Hollandsche IJssel visie nauw betrokken wordt.
 

Hollandsche IJssel visie

De visie ‘Hollandsche IJssel in zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers.Op het bovenstaande kaartje zie je dat in diverse kleuren de verschillende identiteiten zijn aangegeven. Voor het Sluiseiland wordt gesproken van een openbaar toegankelijk gebied voor recreatief gebruik, dus geen containerterminal. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat vanaf de dijken het stroombed wordt overzien en op verschillende plekken kan worden betreden. Alleen functies met een landelijk karakter en bij het rivierengebied passende beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten (dus ook woningbouw), tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en bij de dijk ligt. Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende bedrijfslocaties mogelijk, mits zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering van de beeldkwaliteit en de toegankelijkheid van het stroombed d.m.v. een op de omgeving aansluitend oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.

De bouwplannen aan de Goejanverwelledijk staan nog ver weg van bovenstaande uitgangspunten. Ik ben zelf benieuwd hoe het huidige bouwplan op basis van deze visie tot stand is gekomen…….


Tot slot

Gouda hoeft zeker niet op slot qua bouwplannen, maar heb respect voor grote ruimtelijke kwaliteiten en laat niet alleen bewoners in grote villa’s genieten van die unieke stukje Gouda. Behandel de locaties aan de Hollandsche IJssel met grote zorgvuldigheid voor goede inpassing in de omgeving en neem de visie voor de Hollandsche IJssel mee als uitgangspunt.

De vragen en antwoorden kunt u hier teruglezen (vragen en antwoorden Hollandsche IJssel). 

woensdag 26 april 2017

Vliegtuigen boven Gouda; zorgen zijn gedeeldIn december 2016 diende ik namens de ChristenUnie een motie in om de overlast van vliegtuigenlawaai boven Gouda aan te pakken en stelling in te nemen tegen een verdere forse uitbreiding van Rotterdam-The Hague airport. Deze motie werd aangenomen en is inmiddels uitgevoerd. In deze blog meer over de actie n.a.v. deze motie die de gemeente Gouda, samen met de gemeente Zuidplas en Waddinxveen heeft opgezet. Tevens in deze blog een interessant nieuwtje over Schiphol. Is de overlast inderdaad van korte duur of is er structureel meer overlast te verwachten van deze lawaaiige buurman

Zorgen gedeeld!
De gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas hebben een brief gestuurd om hun zorgen te uiten over de toename van de geluidshinder van vliegtuigen in de regio. Deze brief is zowel verzonden aan de demissionaire staatssecretaris, Sharon Dijksma, als ook aan Rotterdam – The Hague airport. Er is o.a. aangegeven dat klachten wel degelijk serieus genomen moeten worden en meegewogen moeten worden bij de eventuele uitbreiding van het vliegveld. Ook stellen de gemeenten vraagtekens bij  het verplaatsen van de helikopter-landplaats naar elders, die vervolgens meer ruimte maakt voor commerciële vluchten met meer geluidshinder als gevolg. Er is nu in ieder geval een krachtig geluid afgegeven vanuit de regio dat het woongenot in deze regio voor inwoners op het spel staat. 

SCHIPHOL ALARM
Door onderhoud op Schiphol is het de laatste tijd zeer druk met vliegverkeer van Schiphol boven Gouda. Nu vraag ik me inmiddels af of deze overlast daadwerkelijk tijdelijk is……. Volgens informatie van Schiphol is duidelijk dat de aanvliegroutes voor de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan structureel zijn veranderd sinds 10 november 2016 i.v.m. de veiligheid. Hierdoor is de aanvliegroute langer en een stuk verschoven richting Gouda. 


Gevolg is dat vliegtuigen lager boven Gouda en het Groene Hart vliegen. Dit geldt ook als er één baan open is. Nu geloof ik best dat de overlast tijdens de werkzaamheden groter is, maar het lijkt dus dat we nu al moeten wennen aan structurele herrie. Laten we hopen dat het anders gaat..
Wat ik me vervolgens wel afvraag is: hoe kan het dat als we een snelweg aanleggen er diverse procedures moeten worden doorlopen met inspraak voordat de snelweg er kan komen en bij vliegverkeer eenzijdig een verandering kan worden doorgevoerd zonder dat we als inwoners er maar iets van horen. Ik vind dit toch vreemd. De informatievoorziening vanuit de vliegvelden hierover moet dan ook veel beter worden!