Pagina's

zondag 23 september 2018

Hollandsche IJssel uit zicht

Al eerder vroeg ik aandacht voor het bouwen van nieuwe woningen aan de Hollandsche IJssel. Het is logisch dat als er een bedrijf met bedrijfsgebouwen heeft gestaan een herontwikkeling met woningen wordt voorbereid. Het gaat er echter wel om hoe deze woningen zorgen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Met deze reden heb ik over het bouwproject Goejanverwelledijk 26-30 vragen gesteld. Hoe kan een rij van 4 aaneengesloten woningen die bovendien het zicht wegnemen op de molen Beneden Haastrecht voldoen aan de kwaliteitseisen die we als gemeenteraad in de visie 'Hollandsche IJssel in zicht 2020' als kaders hebben meegegeven? 

februari 2018
Hollandsche IJssel in Zicht
De visie ‘Hollandsche IJssel in zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat vanaf de dijken de rivier zichtbaar is en op verschillende plekken kan worden betreden. Alleen functies met een landelijk karakter en bij het rivierengebied passende beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten (dus ook woningbouw), tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en bij de dijk ligt. Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende bedrijfslocaties mogelijk, mits zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering van de beeldkwaliteit en de toegankelijkheid van de rivieroever d.m.v. een op de omgeving aansluitend oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.
Visiekaart
Vragen in 2017
Op 21 februari 2017 stelde de fractie van de ChristenUnie samen met de PvdA artikel 38 vragen over het volbouwen van de oevers van de Hollandsche IJssel. In de beantwoording werd toen aangegeven dat de visie “Hollandsche IJssel in zicht 2020” nog steeds actueel is en deze leidend is voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Inmiddels is een omgevingsvergunning verleend voor een bouwplan aan de Goejanverwelledijk 26-30 en is tevens afgeweken van het bestemmingsplan. Helaas was geen volledige bestemmingsplanwijziging nodig, zodat we als gemeenteraad bij dit bouwplan niet in positie kwamen.....

Vragen in 2018
De ChristenUnie maakt zich echter zorgen over het verder volbouwen van de oevers en het niet benutten van de kwaliteiten die in de visie zijn vastgesteld voor de Hollandsche IJssel en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:
  1. In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat we terughoudend moeten omgaan met het bouwen langs de Hollandsche IJssel?
  2. In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat eventuele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten zorgen voor het behoud en verbetering van het zicht op de Hollandsche IJssel?
  3. Hoe houdt dit bouwplan rekening met het behoud en verbeteren van het zicht op de Hollandsche IJssel?
  4. Hoe is in dit bouwplan rekening gehouden met het zicht op en voldoende windvang voor de aan de overzijde gelegen molen Beneden Haastrecht?
  5. Op welke manier past deze ruimtelijke ontwikkeling in de visie ‘Hollandsche IJssel in zicht 2020’ (zie pagina 49 en 57 van de visie) en hoe is rekening gehouden met het wandelpad langs de Hollandsche IJssel?
  6. Wat is de reden dat het college van het bestemmingsplan is afgeweken voor dit bouwplan op deze locatie?
  7. Op welke manier is rekening gehouden met de input van de werkgroep Gouda Krimpenerwaard en stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel bij het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan in de omgevingsvergunning?
  8. Welke maatregelen kan en wil het college nemen om te voorkomen dat de oevers langs de Hollandsche IJssel verder vol worden gebouwd en die ervoor zorgen dat de openheid van het landschap behouden blijft?
  9. In hoeverre is het college bereid de gemeenteraad actief te informeren over de uitkomst van het bezwaar dat stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel heeft ingediend? 
Tot slot 
Wat zou het toch fijn zijn als niet meer gevochten hoeft te worden voor ruimtelijke kwaliteit van de Hollandsche IJssel maar met zorg tot ontwikkelingen wordt gekomen. We hopen dat de antwoorden op onze vragen kunnen bijdragen aan een definitieve verandering in gepast bouwen langs de Hollandsche IJssel.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten