dinsdag 30 juni 2015

Kledinginzameling moet beter!


Helaas wordt kleding beperkt weggebracht in de hiervoor bestemde containers, terwijl kleding, ook versleten kleding, heel goed kan worden hergebruikt. Het nut en de noodzaak van deze inzameling en wat er in de kledingcontainers mag worden aangeboden is vaak onvoldoende bekend. Aangezien de ChristenUnie de kledinginzameling graag ziet verbeteren in Gouda, hebben we artikel 38 vragen gesteld aan het college. Landelijk vraagt de ChristenUnie overigens ook aandacht voor het recyclen en gescheiden inzamelen van kleding. In 2014 is o.a. een nota geschreven met de titel “Kleding uit de kliko”. In deze blog geef ik een toelichting op de gestelde vragen. 

Aanleiding
Uit een onderzoek van 2012 blijkt dat Gouda onder gemiddeld scoorde als het gaat om het aantal kilo’s opgehaalde gescheiden kleding. Vandaar dat we vragen gesteld hebben over kledinginzameling.

Meer aandacht voor kledinginzameling
We willen weten of er voldoende inzamelcontainers in Gouda staan en of er niet meer containers geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld bij scholen of winkelcentra. Nu is het daarnaast vooral ook de onbekendheid die zorgt dat gescheiden kledinginzameling nog niet “gewoon” is geworden. Door bijvoorbeeld meer voorlichting te geven met een leuke publieksactie of beloningsacties kan gezorgd worden voor meer aandacht. “Wist je bijvoorbeeld dat ook versleten kleding in de containers mag worden aangeboden?” Ook kan meer samenwerking worden gezocht met inzamelaars van kleding, zoals de non-foodbank en de Baanderij.

Wat wordt er bereikt?
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de gemeente ook weet wat er met de kleding gebeurt nadat e.e.a. is ingezameld. Het is belangrijk dat ook de doelen voor de kledinginzameling bekend zijn. Mocht een mogelijkheid bestaan direct te kunnen communiceren over waar de kleding en de gelden terecht komen, kan dat prima gebruikt worden voor de communicatie over de kledinginzameling.

Standpunt college
Het college heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. In het collegeprogramma “Gouda daagt uit” staat dat Gouda een voorbeeldrol wil vervullen als het om duurzaamheid gaat. We verwachten dan ook zeker dat het college deze ambitie ook heeft om kledinginzameling in Gouda te verbeteren.

De vragen
Tot slot de vragen die gesteld zijn:

 • Is het college het met de ChristenUnie eens dat er te weinig kleding gescheiden wordt ingezameld in Gouda?
 • Klopt het dat er slechts twintig kledingcontainers in Gouda staan? Zijn deze volgens het college voldoende verspreid over de stad? In hoeverre bent u bereid op centrale punten (bijvoorbeeld scholen of winkelcentra) inzamelpunten toe te voegen?

 • In hoeverre brengt de gemeente kosten in rekening voor de plaatsing van de containers? Is dit gelijk aan de kostprijs voor de gemeente Gouda?

 • In hoeverre is het college bereid meer voorlichting te geven over de inzameling van kleding? Is het college bereid om daarbij samen te werken met bestaande initiatieven in Gouda zoals de Baanderij, de non-foodbank en  “Geef Max de zak”?

 • Is het college bereid na te denken over het huis-aan-huis ophalen van textiel door verenigingen en stichtingen tegen een vergoeding? In hoeverre ziet u een meerwaarde van deze verzamelmethode bovenop de inzameling via de vaste containers en vaste inleveradressen?
 • Is de gemeente op de hoogte wat er met textiel uit de gemeente Gouda precies gebeurt nadat het is ingezameld? Op welke manier stuurt de gemeente bij de inzameling van textiel op een zo hoog mogelijk milieurendement?

 • In hoeverre is het college bereid om tot maart 2018 zich in te spannen het aantal kilo’s gescheiden ingezamelde kleding (op jaarbasis) te verdubbelen?

We wachten de beantwoording van het college nu af. Deze volgt normaal gesproken binnen 6 weken. 

Zelf aan de slag!
Daarnaast is het natuurlijk ook goed als jij zelf oude kleding gescheiden aanbiedt! Dus komt er nog een kastopruimmoment dit jaar, denk dan; "kleding uit de kliko" en schenk de gesloten zak kleding aan het goede doel of breng weg naar de kledingcontainer! Voor een kledingcontainer bij jouw in de buurt; klik hier

donderdag 25 juni 2015

Huisvestingsverordening; betaalbaar wonen in GoudaOp woensdag 24 juni 2015 heeft de gemeenteraad een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Deze verordening regelt de verdeling van woonruimte van goedkope huurwoningen. Dit zijn huurwoningen onder de huurtoeslaggrens van €710,68 (prijspeil 1 januari 2015). Het aanbod van goedkope woningen is veel kleiner dan het aantal actieve woningzoekenden. De slagingskans in Gouda voor woningzoekende ligt gemiddeld op 16%. Doel van de verordening is om de voorraad goedkope huurwoningen transparant, evenwichtig en rechtvaardig te verdelen, en verdringing van woningzoekenden (lagere inkomens) die op goedkope woningen zijn aangewezen, te voorkomen. Wij hebben als ChristenUnie, ondanks een amendement van D66, voor de huisvestingsverordening gestemd. In deze weblog leg ik uit waarom.

Vragen
De stukken die over de huisvestingsverordening gingen, leverde bij ons veel vragen op. We hebben daarom vooraf technische vragen ingediend. We vroegen hier onder andere hoe de slaagkans t.o.v. omliggende gemeenten is, hoeveel urgentiegevallen er paar jaar zijn, hoe de vergunningen worden verstrekt, waarom het aanbieden van huurwoningen niet op 1 website bekend wordt gemaakt en waarom er geen criteria zijn opgenomen waaraan getoetst wordt t.b.v. urgentiegevallen en mantelzorg. tevens ontbrak in de bijlage het beleid voor het toewijzen van woonwagenlocaties. 
De antwoorden die we ontvingen gaven voor ons voldoende zekerheid dat de te weinig goedkope huurwoningen zo eerlijk als mogelijk verdeeld worden. 

Urgentie 
Veel sociale huurwoningen worden toegewezen met urgentie. In 2014 was dit 9% van de voorraad (522 verhuurde woningen). In dit percentage is echter nog niet de huisvesting van verblijfsgerechtigden en huisvesting van mensen uit instellingen en maatschappelijke opvang meegenomen. In 2015 is de taakstelling om 122 vergunninghouders te huisvesten. De wethouder lichtte in de behandeling nog toe dat de verwachting is dat de urgentiegroep in de toekomst 40% van de sociale huurwoningen. Dit is een hoog percentage t.o.v.  het totaal aantal verhuringen. De ChristenUnie wilde bezien of er nog groepen kunnen worden toegevoegd. Gezien de verwachtingen naar de toekomst toe hebben we hiervan afgezien. 

Mantelzorg; toezegging
In de nieuwe verordening moest nu ook verplicht worden opgenomen dat mensen die mantelzorg verlenen ook voor urgentie in aanmerking kunnen komen. Wanneer en hoe is niet beschreven in de verordening en dat kan tot veel onduidelijkheid leiden. We hebben de wethouder gevraagd of nog criteria worden opgesteld. De wethouder zegde in de behandeling toe hier werk van te maken en ook aan de hand van ervaring deze criteria verder vorm te geven. 

Schaarste op de woningmarkt

In het debat ging het voornamelijk over de schaarste in Gouda. Het CDA dacht zelfs dat het niet regelen van de woningmarkt bij kan dragen aan de oplossing. Dat betekent  dat sociale huurwoningen niet meer bereikbaar zijn voor de mensen die het het hardst nodig hebben. Ik kon dit standpunt niet volgen. D66 wilde de goedkope huurwoningen in privaat bezit (10% tot 15% van het totaal) afzonderen van de verordening, zodat deze op de vrije markt konden worden verhuurd. Dit zou betekenen dat die mensen die de woning het hardst nodig hebben nog minder makkelijk een woning kunnen krijgen. Dit terwijl de private partijen op dit moment totaal geen problemen hebben met het verdeelsysteem. Tevens zorgt dit besluit ervoor dat deze woningen de interesse krijgen van andere investeerders die proberen meer winst te behalen, waardoor deze woningen zeker niet meer goedkoop verhuurd zullen gaan worden. Wij waren in het debat dan ook behoorlijk uitgesproken dat dit geen goede ideeën zijn voor het oplossen van de schaarste.

Besluitvorming in de raad
Uiteindelijk kwam D66 tijdens de besluitvorming met een minder vergaand amendement (wijzigingsvoorstel) die zorgde dat bewoners met een urgentieverklaring niet zonder meer voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen die in bezit zijn van private partijen (10 tot 15 % van de Goudse woningmarkt). Dit betekent dat mensen met een urgentie minder aanbod krijgen en het tekort aan woningen voor deze groep waarvoor nu juiste goedkope huurwoningen bedoeld zijn, alleen maar toeneemt. Dit terwijl we weten dat het aantal urgentiegevallen in de toekomst nog sterk toeneemt. De wethouder gaf aan dat uiteindelijk deze groep zelfs 40% kan gaan uitmaken van alle woningtoewijzingen (nu circa 20%). Met dit amendement is het aanbod van woningen voor de urgentiegevallen verminderd. Wij vonden dit dan ook een slecht idee en hebben dat duidelijk verwoord in de behandeling. Dit amendement werd helaas wel met een krappe meerderheid  aangenomen (17 voor, 16 tegen). D66, Gouda Positief, SGP, CDA waren de indieners en de VVD fractie steunde dit voorstel ook. Aangezien de ChristenUnie de huisvestingsverordening wel een belangrijk instrument vind, hebben we uiteindelijk voor de verordening gestemd, maar dus wel afstand genomen van deze wijziging. 
 
Leo Vromantoren Gouda Oost (nieuwe huurwoningen)

Woonvisie
Ons inziens is het helaas niet anders en moeten we constateren dat op dit moment te weinig goedkope woningen  worden aangeboden. Dat betekent niet dat we niets moeten doen. In de toekomst moeten we meer aanbod toevoegen. Aangezien het college op dit moment bezig is met het opstellen van een woonvisie voor Gouda, verwachten we hierin dan ook zeker een oplossing. Daarbij kan zeker gedacht worden aan het transformeren van leegstaande kantoren voor woningen. Jongerenhuisvesting in Gouda verdient daarbij ook zeker de aandacht!

maandag 22 juni 2015

ChristenUnie stelt vragen over de invoering van mobiel betaald parkeren
Afbeeldingsresultaat voor parkeren gouda
Op dinsdag 10 juni ontvingen we als raad informatie over de invoering van mobiel betaald parkeren in Gouda. Ik was blij te vernemen dat het college  nu eindelijk ook de digitalisering van parkeren in Gouda oppakt. De memo die we als gemeenteraad ontvingen van het college en een artikel in de Goudse Post zorgde echter bij ons voor een aantal vragen. Vandaar dat we  artikel 38 vragen hebben gesteld aan het college.

Wat zijn art 38 vragen?
Artikel 38 vragen zijn schriftelijke vragen die gesteld kunnen worden ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het college van Burgemeester en Wethouders te krijgen. Raadsleden hebben overigens op grond van de gemeentewet (art.155) en het reglement van orde het recht om deze schriftelijke vragen te stellen. 


De vragen

Ik heb vrijdag 19 juni 2015 namens onze fractie de volgende vragen gesteld:


 • Waarom heeft het college geen volledig beeld van de langlopende kosten en opbrengsten van het parkeren bij de invoering van mobiel betalen voor de komende jaren?
 • Klopt het dat bij de invoering van mobiel betaald parkeren straks een tijdje geen slagbomen staan op de parkeerterreinen, terwijl het mobiel betaald parkeren nog niet ingevoerd is? Hoe lang is deze periode? Waarom worden de slagbomen niet langer gebruikt om zo te voorkomen dat bezoekers tijdelijk vooraf moeten betalen? (bijlage 3, pagina 19)
 • Klopt het dat het college van plan is kort parkeren in en rond de binnenstad af te schaffen en met maximum van 2 uur parkeren wordt opgeheven voor de wijken Kort Haarlem, Kadebuurt en Nieuwe Park? Wat is daarvan de reden? Hoe kan dit worden doorgevoerd zonder dat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen?
 • Waar staan nu parkeerautomaten om te betalen en hoe ziet het plan van vermindering eruit?
 • Als het college inschat dat 6% van de betalingen via de mobiele telefoon gaan plaatsvinden aan het begin, in hoeverre is het dan realistisch al rekening te houden met het verwijderen van de parkeerautomaten op korte termijn?
 • Hoe wordt bij de invoering van mobiel betaald parkeren rekening gehouden met buitenlandse bezoekers en ouderen? Zowel de app als loopafstand kan namelijk problematisch worden.
 • In hoeverre heeft het college al nagedacht over de parkeervergunningen voor bewoners in relatie tot de nieuwe maatregelen? Komt er ook een mogelijkheid om gereduceerd of gratis een aantal uren per jaar voor gasten te parkeren? Wordt ook gedacht aan ontheffingen voor bijvoorbeeld klusbedrijven die tijdelijk werkzaamheden verrichten in het gebied waar een vergunning benodigd is?
 • Wanneer komt het college met een nieuw parkeerbeleid naar de raad voor 2016 en verder?
Het college zal deze vragen nu binnen 6 weken proberen te beantwoorden. Ik wacht de antwoorden nu eerst even af…………. Als de antwoorden binnen zijn zal ik hier in mijn blog weer aandacht aan besteden… 

Tot slot

Dit is niet de eerste keer dat de ChristenUnie over dit onderwerp vragen gesteld heeft. Betaald parkeren heeft al enige tijd de aandacht bij de ChristenUnie. In 2014 hadden we aan het college al vragen gesteld over de tariefstelling van parkeren en eerder dit jaar stelde de ChristenUnie vragen over onterechte parkeerboetes na de jaarwisseling. Resultaat van die laatste vragen was dat het de parkeerboetes zijn kwijtgescholden.