donderdag 8 december 2016

Motie vliegtuigoverlast boven Gouda aangenomen!


In de laatste raadsvergadering van 2016 is in de Goudse gemeenteraad een motie van de ChristenUnie aangenomen over vliegtuigoverlast boven Gouda. Aanleiding zijn de plannen voor een forse groei van het vliegveld Rotterdam-The Hague airport van 1,7 miljoen passagiers nu, naar tenminste 2,4 miljoen passagiers over enkele jaren. 

 
aanleiding

Via mijn blogs die ik de laatste drie zomers heb gelanceerd ben ik veel te weten gekomen over dit onderwerp en wat de bewoners in Gouda hierover bezig houdt. Was in eerste instantie de reactie op de blogs die ik per mail ontvang, vrij mild, dit veranderde duidelijk na mijn laatste blog in 2016. Dit was voor mij aanleiding om dit onderwerp verder op te pakken. Dit ook omdat het aantal vluchten boven Gouda naar de toekomst toe fors zal gaan toenemen bij de uitbreiding van Rotterdam- The Hague airport. Bovendien bleek er een oplossing te zijn om de geluidsoverlast te verminderen. Lees hierover bij: ‘vliegtuigen boven Gouda (3); minder overlast lijkt mogelijk’


motie
Aangezien er nu een (twitter)debat is losgebarsten in Gouda over dit onderwerp leek het me goed de tekst van de motie die is aangenomen te delen:


Constaterende dat:

 • Steeds meer bewoners in Gouda overlast ervaren van vliegtuigen boven Gouda, ook in de nacht. 
 • Hoger aanvliegen een goede oplossing kan zijn. 
 • Rotterdam- The Hague Airport wil uitbreiden naar 2,4 miljoen passagiers per jaar.

Overwegende dat:

 • De overlast in de toekomst verder toeneemt.
 • Een verkenner namens de provincie op dit moment het draagvlak onderzoekt voor de groei van de luchthaven.
 • Relatief laag gevlogen wordt over Gouda en hierdoor de bovenste luchtlagen onbenut zijn

Verzoekt het college:

 • De zorgen over de toenemende overlast uiterlijk in januari 2017 te delen met de provincie Zuid- Holland en luchthaven Rotterdam- The Hague airport en dit zo mogelijk gezamenlijk op te pakken met de regiogemeenten. 
 • In gesprek met (de verkenner van) de provincie en de luchthaven te bezien of de overlast van vliegverkeer beperkt kan worden, bijvoorbeeld door een hogere aanvliegroute en ruimtelijke spreiding van vliegtuigen
 • In het eerste kwartaal van 2017 de raad een terugkoppeling te geven over de uitvoering van deze motie.

De motie is uiteindelijk met 23 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Bijzonder was de uitspraak van Gouda Positief te noemen die durfde te beweren dat vliegtuigoverlast voor geheel Gouda niet bestaat. 


Tenslotte

De motie is een signaal om te zorgen dat we met elkaar een goed debat voeren over de uitbreiding van de luchthaven en niet alleen kijken naar de economische voordelen. Uitbreiding gaat namelijk ook ten kosten van de leef kwaliteit, die een belangrijke voorwaarde is voor een aantrekkelijk woonklimaat van Gouda. Die kwaliteit staat onder druk en dat zou toch elke politieke partij in moeten zien. En dan hebben we het in deze motie alleen nog maar over het geluid en nog niet eens over de (extra) luchtvervuiling!

donderdag 17 november 2016

Geen containerterminal op het Sluiseiland!Er is in Gouda al maandenlang een discussie over het sluiseiland in Gouda. Goudse ondernemers spreken over dé voorkeurslocatie voor een eventuele containerterminal. De containerterminal zou moeten bijdragen aan meer verkeer over water, zodat de wegen verder ontlast worden. Dat is ook de reden dat de provincie Zuid-Holland een vooronderzoek opstart. De vraag is echter of deze overweging wel verstandig is voor deze locatie. In deze weblog meer hierover en de visie van de ChristenUnie Gouda hierop.

Sluiseiland een groene parel?
Gouda heeft bij de aanleg van de zuidwestelijke randweg een belofte gedaan: Het Sluiseiland moet een goede kwalitatieve verbinding worden van de nieuwe wijk Westergouwe met de rest van de stad. Daardoor is voor het gebied de bestemming groen en recreatie opgenomen. In deze visie past een containerterminal niet. 

Visie op Sluiseiland; groen en recreatie

Naast dit argument is het de vraag of het wel de moeite is deze locatie te onderzoeken, aangezien:
 • de ontsluiting van Westergouwe nu al een probleem is. Elke ochtend en avond staat de N207 vast, om over de A20 maar niet te spreken. Het nog zwaarder belasten van deze overbelaste wegen zou bijzonder zijn, gezien de doelstelling van de provincie om de bereikbaarheid in totaal te verbeteren.
 • Het sluiseiland is een pareltje in Gouda. Kijk eens over de rivier naar een zonsondergang bij de Hollandsche IJssel, prachtig! Op deze beeldbepalende plek in het landschap waar twee rivieren samen komen, moet zeker niet gebruikt gaan worden voor  overslag van containers. Denk aan de wat grotere overslag in Alphen aan de Rijn en dat geeft denk ik genoeg duidelijkheid over dit standpunt.
Containerterminal Alphen aan den Rijn
De ChristenUnie fractie is van mening dat deze plek niet benut moet worden voor een containerterminal en dat het onderzoeksgeld vanuit die overtuiging zonde van het geld is. Meer duurzaam vervoer over water is prima, maar niet ten kosten van deze mooie plek en extra verkeersoverlast. 

Wat kan wel?
Het is altijd makkelijk te zeggen dat je iets niet wilt. Maar wat kan wel? We kunnen ons goed voorstellen dat op het Sluiseiland, op het punt waar de rivieren Hollandsche IJssel en Gouwe samenkomen, een functie wordt toegevoegd. Dit moet echter passen in de bestemming recreatie en groen. Te denken valt bijvoorbeeld aan horeca, waarbij het gebouw goed ingepast wordt in het landschap. Het zou daarnaast goed zijn gezien de komst van Westergouwe en de centralere plek die het sluiseiland straks inneemt, hier eens een gebiedsvisie voor te ontwikkelen, voordat nog meer onwenselijke ruimtelijke claims worden onderzocht.
Wat een containerterminal betreft. De Goudse ondernemers vragen niet voor niets een onderzoek. Ik denk dat een locatieonderzoek geen kwaad kan, echter is het zonde in dit onderzoek het Sluiseiland mee te nemen. Er staan en komen genoeg bedrijventerreinen vrij, ook langs water. Onderzoek eens de mogelijkheden van verouderde bedrijventerreinen in de regio, om te bezien of herontwikkeling in een kleinschalige containerterminal tot de mogelijkheden behoort. Een containerterminal past beter op zo’n plek. Een bijkomend voordeel is dat bedrijventerreinen over het algemeen beter ontsloten zijn voor vrachtverkeer.  Tevens  lost het wellicht een stukje leegstand op. 

Tot slot
Wat de ChristenUnie betreft kunnen we nog lang genieten van een groen en aantrekkelijk sluiseiland met o.a. de mooie speeltuin. Recreatieve voorzieningen voor onze inwoners zijn op deze locatie een must voor het aantrekkelijk wonen in Gouda. Laten we dat niet vergeten!