dinsdag 19 januari 2021

Nascheiding van afval voor Gouda geen optie; omgekeerd inzamelen wel

Aan het einde van 2020 stelden de fracties van CDA en GBG vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de voordelen van nascheiding en met de vraag of Gouda dit systeem niet beter kan invoeren. Volgens de vragen maar ook de berichten die in de sociale media verschenen vinden deze politieke partijen nascheiding (restafval en plastic afval niet meer scheiden en in 1 container ophalenvoor Gouda beter dan het huidige systeem. De beantwoording van de vragen is inmiddels al een tijdje binnen maar hierover is het tot nog toe stil op de sociale media en in de kranten. In deze blog meer over de antwoorden van het college op de vragen waarom nascheiding voor Gouda geen optie is en de inzet van de ChristenUnie om te komen tot het invoeren van omgekeerd inzamelen (restafval bij laagbouw wegbrengen naar centrale afvalcontainers). 


Wat is nascheiding 

Niet thuis scheid je het restafval en plastic afval, dit gebeurt achteraf door de afvalverwerker. Voordeel hiervan is dat je een afvalbak minder nodig hebt en het gemakkelijker is. Voornamelijk grote steden stappen op dit systeem over omdat ze de gewenste scheiding van afval (VANG doelstellingen) bij lange na niet halen en ze vaak geen ruimte hebben op straat voor veel afvalcontainers.  


Waarom is dit voor Gouda geen goed idee?  

Het college geeft aan dat de resultaten van nascheiding verbeteren, maar bronscheiding nog steeds de beste scheidingsresultaten laat zien. Nadelen van nascheiding zijn bovendien dat de capaciteit en keuze in afvalverwerkers die PMD nascheiden beperkt aanwezig zijn en dat ruim 18 miljoen kilogram Gouds afval over een grotere afstand vervoerd moet worden.  


Drie redenen om afval te blijven scheiden 

Er zijn drie redenen waarom volgens mij Gouda nascheiding van plastic afval niet alsnog moet invoeren:


1 Gouda behaalt betere resultaten dan gemeenten met nascheiding  
In onderstaande tabel is te zien dat Gouda 105 kilo restafval ophaalt per inwoner pejaar, voor gemeenten met nascheiding is dit gemiddeld 205 kilogram. Dit terwijl de doelstelling is om tot 30 kilogram restafval per inwoner te komen in 2025. Invoeren van nascheiding zou dus eerder een stap achteruit zijn dan vooruit. Ook plastic afval zamelt Gouda beter in, bij nascheiding is dit gemiddeld 19 kilogram per inwoner, voor Gouda 30 kilogram per inwoner per jaar. Voordeel van het gescheiden inzamelen van plastic is bovendien dat de kwaliteit van het ingezamelde plastic beter is. Een voorbeeld die werd gebruikt door CDA en GBG is de afvalverwerker Omrin. Dit bedrijf haalt echter slechts 15 kilogram plastic afval uit nascheiding, terwijl Gouda al op het dubbele zit. Minder restafval en meer schoon PMD afval betekent overigens ook minder hoge kosten en daarmee is afval scheiden momenteel ook goedkoper dan nascheiding en zal de afvalstoffenheffing bij het vooraf scheiden van afval lager zijn dan bij nascheiding  

2 Minder afval 
We moeten niet alleen kijken naar het gemak van afvalinzameling voor de mensen thuismaar ook inzetten op minder afval. Want minder afval is uiteindelijk nog beter voor het milieu. Door bij de bron te scheiden maak je mensen bewust van de hoeveelheid afval en zorgt ditgezamenlijk met het betalen per container restafval, ook tot minder afval. Dit is ook
een 
belangrijke landelijke doelstelling. Daarbij gaat de landelijke belasting van het verwerken van restafval steeds verder omhoog, hierdoor wordt het ook steeds duurder om restafval aan te bieden. Meer lezen over hoe Gouda kan komen tot minder afval: lees dan mijn blog: minder afval in Gouda?  

3 De kwaliteit van het plastic afval is goed

In Gouda wordt het afval goed gescheiden. Hierdoor zijn de partijen plastic afval die aangeboden zijn aan de afvalverwerker nog niet afgekeurd. De eis is dat maximaal 15% vervuiling in het PMD-afval mag zitten. Gouda haalt deze norm dus.  

Omgekeerd inzamelen 

Het grootste nadeel van bronscheiding is het ophalen van PMD in zakken. Het college ziet echter kansen door de invoering van omgekeerd inzamelen om hiervan af te komen. Hierdoor kan PMD gewoon in een container opgehaald wordenBij omgekeerd inzamelen moeten bewoners voor het aanbieden van restafval meer moeite doen; hiervoor worden verspreid in de woonbuurten ondergrondse containers geplaatst waar bewoners hun kleine hoeveelheid restafval naar toe moeten brengen. Eigenlijk gelijk aan wat nu voor hoogbouw al is ingevoerd, maar dan ook voor laagbouw in Gouda. Plaatsing van die ondergrondse container gebeurt niet meer aan de hand van loopafstanden, maar meer op basis van logische plekken, zoals bijvoorbeeld bij uitvalswegen aan de rand van de buurt of bij (buurt)supermarkten. In eerste berekeningen van de gemeente Gouda is desondanks rekening gehouden met de plaatsing van 1 ondergrondse container voor 90 woningen. De huidige grijze container bij laagbouw voor het restafval wordt dan gebruikt voor het aanbieden van PMDof deze container omgewisseld voor een PMD-container. Nog meer weten over omgekeerd inzamelen? Lees dan mijn blog; geen plastic afval meer op straat Tot slot 

De inzet van de ChristenUnie bij het debat over de afvalinzameling zal zich in 2021 dus blijven richten op afval scheiden thuis en het in stappen invoeren van omgekeerd inzamelen, om zo met elkaar te komen tot nog minder restafval en een lagere afvalstoffenheffing. Tevens is afval scheiden thuis het beste om te komen tot minder afvalBij mij gaat dat al vrij aardig, het aantal grijze containers dat ik per jaar op straat zet is bijna op 1 hand te tellen! Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee! Misschien moeten we maar eens een kampioenschap organiseren wie het minste restafval per jaar inzamelt! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten