woensdag 18 november 2020

Naar toekomstbestendige parken in Gouda

Op woensdag 11 november 2020 behandelde de gemeenteraad de programmabegroting 2021-2024.  Helaas wordt in deze begroting ook bezuinigd op het verbeteren van bestaand groen. In deze blog meer over de opgave die we hebben voor onze parken in Gouda o.a. vanwege bodemdaling en de inzet van de ChristenUnie in deze programmabegroting voor een pilot.

Programmabegroting 2021-2024 

Een begroting met weer veel bezuinigingen. Zoveel bezuinigingen inmiddels dat de gemeente Gouda, net als vele andere gemeenten met een claim op het Rijk alleen de begroting sluitend kon krijgen. Door de beperkte middelen is het ook steeds lastiger lokale politiek te voeren, omdat accenten die je wil zetten dan dus ook geen doorgang kunnen vinden. Een stad als Gouda besturen, die een hoge schuldenlast heeft uit het verleden is toch al uitdagender. 


Waarom een motie voor toekomstbestendige parken?  

In de programmabegroting was een bezuiniging van €1.000.000,- opgenomen op het verbeteren van kwaliteit van bestaand groen. Dit bedrag gaat dus ten koste aan een noodzakelijke investering in parken, wat leidt tot parken die steeds verder wegzakken en voetpaden die onder water lopen. Hierdoor kunnen de parken steeds minder goed gebruikt worden en de kwaliteit van het groen neemt steeds verder af doordat parken te drassig worden. Tevens staat de biodiversiteit onder druk en parken een belangrijk onderdeel zullen zijn om de biodiversiteit te verbeteren in de stad.  


Waar moet aan gewerkt worden?   

Door klimaatverandering en bodemdaling zullen we onze parken op een andere manier moeten gaan inrichten. Ook moeten we hierin onze ambities voor het verbeteren van de biodiversiteit meenemen. In Nederland maar ook in Gouda moeten we ervaring op gaan doen met deze nieuwe ontwerpopgave.  

Een park die nu al veel last heeft van het wegzakken, is het van Bergen IJzendoornpark. Het park wordt steeds natter, waardoor de bestaande bomen en struiken niet kunnen overleven en de biodiversiteit verder afneemt. Bewoners maken zich hier ook al zorgen over en er zijn mensen uit de wijk die graag willen bezien hoe het park naar de toekomst toe ook kwaliteit kan hebben.  De pilot toekomstbestendig parken komt er!

De motie die we als ChristenUnie hebben voorbereid gaf een opdracht aan het college om: 

  1. Een pilot te starten om te komen tot een gedragen (schets)ontwerp en hierin te leren over toekomstbestendige parken die rekening houden met bodemdaling en het verbeteren van de biodiversiteit. 
  2. Kennis die in Gouda aanwezig is hiervoor te benutten en in te zetten.  
  3. Uiterlijk in het 4e kwartaal de uitkomsten van de pilot te delen met de gemeenteraad.  

Ik ben blij dat de motie met 24 stemmen voor en 6 tegen is aangenomen. Er is nu een jaar de tijd om aan deze pilot te werken. Ik hoop dat de uitkomsten van de pilot ook effect hebben op de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en breed voldoende aandacht bestaat om dit probleem goed aan te pakken. Daarbij blijft dat als de gemeenten financieel in zo’n slechte situatie blijven en het Rijk niet tegemoetkomt of anderszins subsidies voor bodemdaling worden gekregen, het lastig is om dit te kunnen betalen, ook in een volgende bestuursperiode na Covid-19.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten