vrijdag 18 september 2015

Busstation blijft aan zuidzijde station

Op woensdag 16 september 2015 vond het debat plaats over het zuidelijk stationsgebied. Niet het spannendste debat, aangezien alle partijen tot dezelfde conclusie kwamen; het busstation moet blijven waar die is. Wel opmerkelijk is dat sinds 1998 al over dit gebied wordt gesproken en nu eindelijk een grote kans lijkt te bestaan dat een nog verder te ontwikkelen plan op genoeg steun kan rekenen in de gemeenteraad. Elke partij kreeg drie minuten de tijd om zijn standpunt toe te lichten. Onderstaande tekst in deze weblog is door mij als standpunt van de ChristenUnie in het debat ingebracht. 
Behouden locatie/ dank aan bewonersinitiatief 
De ChristenUnie kiest voor het behouden van het station aan de zuidzijde. We danken allereerst het bewonersinitiatief voor al hun inzet de laatste jaren om stappen te zetten. Voornamelijk dankzij dit initiatief is het mogelijk dat het stationsgebied de benodigde kwaliteitsimpuls krijgt. We delen de conclusie van het bewonersinitiatief echter niet om het busstation te verplaatsen naar de noordzijde. De ChristenUnie vindt het namelijk belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in dit gebied, niet alleen door de gemeente, maar ook door partijen als NS, Arriva en de Goudse verzekeringen. Al deze partijen hebben een voorkeur voor behoud van het busstation op de huidige locatie. Daarnaast zien wij niet in dat verplaatsing van de bushalte naar de noordzijde tot een veel grotere kwaliteitsimpuls leidt en dat de extra besteding van circa 2 miljoen euro te verantwoorden is.  

Stadsfoyer
Daarnaast zijn wij overtuigd van het feit dat de goede visie die is ontwikkeld door het bewonersinitiatief om dit gebied in te richten als stadsfoyer nog steeds voor een groot deel haalbaar is. 
Even ter toelichting. De visie van de stadsfoyer houdt in dat het zuidelijk stationsgebied moet bijdragen aan een:

  • ontvangstruimte, wegwijzer, verbindende schakel tussen station–stad
  • menselijke maat, passend bij historisch karakter
  • ruimte voor kleine ondernemers
  • kleinere winkels, horeca, ontmoeten
  • voetgangers en fietsers voorrang, auto’s te gast
  • etalage van Gouda en omstreken: activiteiten, tentoonstellingen, markten…

Ons inziens kunnen afgezien van de laatste bullit al deze punten ook nog gerealiseerd met een compacter busstation op de huidige locatie.

Betrek alle partijen bij verdere planvorming
Ik vervolgde mijn bijdrage als volgt; Aangezien het college toegezegd heeft om met het bewonersinitiatief en alle andere partijen gezamenlijk verder een plan te gaan uitwerken, hebben we er alle vertrouwen in dat zonder verplaatsing van het busstation, tot de noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor dit gebied kan worden gekomen. Wij kunnen ons dan ook vinden in het standpunt van het college en zien de integrale visie voor het gehele gebied met belangstelling tegemoet. Wel willen we meegeven dat bij nieuwe realisatie van een stationshal, de hoofdentree zich meer zou moeten richten op de Vreedebest en dus moet aansluiten op de belangrijkste looproute naar het centrum. Daarnaast is het belangrijk omwonenden actief te blijven betrekken bij en informeren over de verdere planvorming. 

Parkshuttle
Tenslotte nog een idee. Het Groene Hart ziekenhuis heeft aangegeven graag beter bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer. Wellicht goed als het college hier aandacht voor heeft en met diverse partijen bekijkt wat de mogelijkheden zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan een pilot voor een computergestuurd vervoerssysteem zonder chauffeur tussen ziekenhuis en station.

Tot slot
Het laatste idee was bedoeld als prikkel voor het college om iets te doen aan een betere aansluiting van het ziekenhuis met openbaar vervoer op het treinstation.
De gemeenteraad beslist pas 30 september 2015 definitief over het busstation. We verwachten dat dit een positief besluit wordt. We zullen daarna wachten op het plan die het college samen met andere partijen gaat maken af. We hopen dat dit plan leidt tot een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls voor het zuidelijk stationsgebied als stadsfoyer!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten