maandag 21 december 2015

Een woonvisie voor Gouda.....

De laatste maand heeft de woonvisie Gouda me als raadslid aardig bezig gehouden.  Na vele vragen stellen zonder duidelijke toezeggingen van de wethouder of verbeteringen in het stuk, hebben we moeten besluiten tegen deze visie te stemmen. In deze blog leg ik uit waarom en stel ik vraagtekens bij de inhoud van deze woonvisie. 

Woonvisie is Woonagenda
De woonvisie mist elke vorm van ambitie en een integrale lange termijn strategie tot 2025. De woonvisie is eigenlijk een woonagenda die benoemt wat er al gedaan wordt en voegt daar bijna niets nieuws aan toe. Daarnaast geeft het een beschrijving van allerlei belangrijke ontwikkelingen op de woningmarkt, zonder daaraan een duidelijke integrale visie en aanpak te geven. Ook in het uitvoeringsprogramma is weinig ambitie of vernieuwing te ontdekken.
Wat mis ik dan, zult u denken? Ik mis onder andere:
 • Welke nieuwe woonvormen we gaan in Gouda en waar we die gaan realiseren? Hoe willen we ons onderscheiden?
 • Wonen in samenhang bezien met de aanpak van leegstaande kantoren? Zijn deze panden wellicht een optie voor zorgwoningen of voor starters?
 • hoe gaan we de woningbouwprogrammering afstemmen in de regio? Dit is een verplichting vanuit de provincie.
 • Waar en hoe zorgen we voor voldoende sociale huurwoningen in Gouda? We hebben wel een apart memo gehad, die het probleem verschuift naar scheefwonen. Hoe pakken we dat dan verder aan?
 • In wat voor type woningen moet Gouda de komende tijd in investeren en waar? hoe bereiken we dat en wanneer?
De visie houdt vaak op bij het benoemen van de opgave, maar hoe, waar  en welke methode gekozen wordt om de problemen op te lossen ontbreekt vaak. Het lijkt dan ook meer op een woonagenda, een vorm die dit college wel vaker toepast. 

Te ruime kaders
Een gemeenteraad stelt kaders en doelen vast die het college moet uitvoeren. In de woonvisie ontbreken kaders die SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) geformuleerd zijn. 
Ik geef twee voorbeelden wat ik bedoel met SMART. In de woonvisie staat nu: 
Gemengd wonen zorgt voor sociale cohesie en maakt woon carrière in eigen wijk mogelijk. Dit zou kunnen zijn: Het investeren in minimaal 500 appartementen in de wijken Bloemendaal, Korte Akkeren en Gouda Oost tot 2020 om zo de sociale cohesie in deze wijken te versterken en doorstroming te stimuleren.
Een tweede voorbeeld: Verduurzamen van woningen zorgt voor besparing op gebruikte schaarse brandstoffen en drukt de woonlasten. Dit zou kunnen zijn:
Het college heeft een ambitie om tot de duurzaamste gemeenten van Nederland te behoren. Om hiertoe te komen willen we alle nieuwbouwwoningen in Gouda vanaf 2017 energie neutraal bouwen en gemiddeld minimaal een 8 score op GPR gebouwen.

Vragen niet goed beantwoord
Een idee van ChristenUnie om samen met woningcorporaties en marktpartijen een actieplan te gaan maken om de doorstroming meer op gang te brengen vond geen draagvlak bij de wethouder, aangezien hij prioriteiten moest stellen. Ook een vraag over hoe de raad betrokken wordt bij het opstellen van een verplichte regionale woonvisie bleef in het ongewisse. Tevens bleef onduidelijk wat het college bedoeld met het extra energie steken in het herbestemmen van monumenten. Ook bleef veel onduidelijk over doelgroepen in de visie. Wat wordt er gedaan voor groepswonen, wonen in combinatie met zorg en voor starters? De wethouder gaf op de vraag of er nog aanvullende voorstellen kwamen ook weer een ontwijkend antwoord. Wel zegde de wethouder toe dat als er meer bekend was uit het onderzoek naar de zakkende stad, dit in de herziening van de woonvisie wellicht een plek kon krijgen. 

Geen steun voor woonvisie
Aangezien de kaders zo ruim geformuleerd zijn en ambitie en lange termijn strategie ontbreken, hebben we tegen de woonvisie gestemd. Overigens staan we niet alleen in onze kritiek. Ook de huurdersorganisatie HWHM  was kritisch en benoem dit als kernpunt waarom deze woonvisie een onvoldoende scoorde.

Motie SMART
N.a.v. deze woonvisie heb ik namens de ChristenUnie een motie in stemming gebracht over de formulering van kaders van de raad. Als je zulke brede kaders meegeeft als raad zoals opgenomen in de woonvisie, waar stuur je als raad dan op? De motie kon uiteindelijk niet rekenen op voldoende steun. De coalitiepartijen, de partijen die wethouders hebben, steunde de motie niet. De stemming eindigden dan ook met 8 stemmen voor (SGP en SP steunde de motie) en 24 stemmen tegenResultaat; een raad die zeer brede kaders stelt t.a.v. het college. Bijzonder is dat Gouda Positief bij de mobiliteitsvisie twee weken eerder voor SMART formuleren is en in het debat en ook bij deze motie aangaf dat dit voor de woonvisie niet hoefde...

2 opmerkingen:

 1. Dag Christiaan,
  Prima hoor dat je een woonvisie afkeurt, maar kan de CU eventueel samen met andere partijen niet een eigen visie opstellen. Die dan wel een ambitie heeft en een lange termijn blik. Dat kan toch ook?
  Groet,
  Henk van Blitterswijk

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Henk,

  Dat heeft geen meerwaarde meer, aangezien een eigen visie geen status heeft. Je reageert overigens op een blog van bijna een jaar oud.

  Groet,

  Christiaan

  BeantwoordenVerwijderen