donderdag 7 januari 2021

De Grutto in de Oostpolder

De ChristenUnie Gouda vindt het van belang dat naast de komst van nieuw groen ook voldoende oog is voor het bestaand groen en de bestaande natuur in en rond Gouda. Een gebied waar lang in de gemeenteraad niet over gesproken is maar wel van belang is voor o.a. natuurontwikkeling en extensieve recreatie, is de Oostpolder nabij Westergouwe. In deze blog kort uitleg over onze inzet en de vragen die we aan het college gesteld hebben.  


Oostpolder 

Ik krijg in eerste instantie een oproep van KNNV Natuurvereniging Gouda e.o. eIVN IJssel en Gouwe met de vraag of we politiek aandacht willen vragen voor de Oostpolder. Achterstallig onderhoud en slecht natuurbeheer zorgen dat de meerwaarde die de Oostpolder zou kunnen bieden voor natuurontwikkeling en extensieve recreatie onbenut blijft. Het gebied is in beheer van de Groenalliantie. Ik maak namens de Goudse gemeenteraad voor de Groenalliantie deel uit van de adviescommissie. In deze adviescommissie is dit gebied nooit actief besproken geweest. Dit was voor mij aanleiding op deze signalen van de natuurverenigingen door te pakken.  


Gesprek oud raadslid ChristenUnie 

Ik wist vanuit het verleden dat Gerard Schotanus, oud raadslid van de ChristenUnie, zich ook nog voor dit gebied had ingezet. Het contact was al snel gelegd en zoals ik Gerard ken, kreeg ik binnen 24 uur al de vraag waarom ik nog niet gebeld had. Gerard heeft vanuit zijn betrokkenheid uitgelegd waar hij zich voor ingespannen had toentertijd in de Oostpolder. Tijdens dit gesprek vertelde hij in geuren en kleuren over zijn inzet vanuit de ChristenUnie om de Oostpolder geschikt te maken voor de Grutto en dat menigeen hem ook zal herinneren aan deze inzet. Dit opgeteld met nieuwe landelijke afspraken over weidevogelbeheer en specifiek de Grutto, deed mij definitief besluiten hierover vragen te willen stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders.  


Informatie op website Groenalliantie beperkt 

Op de website van de Groenalliantie is beperkt informatie beschikbaar over de voortgang van de geplande werkzaamheden in de Oostpolder. Bovendien is onduidelijk hoe en of dit gebied de kwaliteitsimpuls krijgt die het verdient. Daarbij weet ik  dat een stukje verder er wel is geïnvesteerd in het gebied ‘t Weegje, een gebied die goed met de Oostpolder kan worden verbondenWaarom dan niet ook investeren in de Oostpolder?  


De vragen 

Mede naar aanleiding van input van de natuurverenigingen en ons oud-raadslid heb ik vragen opgesteld. Dit is altijd zoeken, omdat je als raadslid ook niet overal kennis van hebt en je wel de goede politieke vragen wil stellen. De vragen die ik namens de ChristenUnie fractie uiteindelijk heb gesteld zijn 

  1. Wat vindt het college ervan dat in de Oostpolder het vlonderpad verwaarloosd is, de trimtoestellen verwijderd zijn, de vogelkijkhut verwijderd is en de mogelijkheden voor natuureducatie niet worden benut? 
  2. In hoeverre is het college nog voornemens om de plannen zoals opgenomen op de website van de Groenalliantie in samenwerking met hen tot uitvoering te brengen en zo ja, wanneer zal dat zijn?  
  3. Wat vindt het college van de huidige manier van weidevogelbeheer in dit gebied en is het college het met de ChristenUnie eens dat het beheer voor weidevogels beter kan? Welke verbetervoorstellen gaat het college in dat geval doen? 
  4. In hoeverre is het college bekend met de nieuwe landelijke afspraken over weidevogelbeheer en dan specifiek over de bescherming van de Grutto en wil het college zich in dit gebied ook voor de komst van de weidevogels en specifiek de Grutto inzetten?  
  5. Hoe ziet het college de relatie van de Oostpolder met de nieuwbouwwijk Westergouwe en in hoeverre zou een deel van de natuurontwikkeling aan kunnen sluiten op extensieve recreatie voor de inwoners? 
  6. In hoeverre vindt het college het nog steeds een goed idee om ‘t Weegje met de Oostpolder voor extensieve recreatie beter te verbinden en aan welke maatregelen kan dan gedacht worden?  
  7. Ervan uitgaande dat dit gebied een kwaliteitsimpuls krijgt: Op welke wijze is het college dan wel de Groenalliantie van plan natuurorganisaties te betrekken bij het meedenken en uitvoeren van de plannen?  

Tot slot 

De vragen zijn eind december 2020 ingediend. Het zal dus nog enkele weken duren tot we antwoorden hebben. Ik ben benieuwd hoe de Oostpolder er in de toekomst uit gaat zien. Jij ook?  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten