donderdag 16 oktober 2014

Gouda Schaliegasvrije gemeente!


De winning van schaliegas kent een groot aantal risico's voor het milieu, van landschapsaantasting en lekkend methaan, tot vervuiling van grondwater en ophoping van gifstoffen in de landbouw. Al met al is schaliegas een sterk vervuilende fossiele brandstof, en als Nederland ervoor zou kiezen groen licht te geven aan fracking van onze bodem, is het milieu de zekere verliezer...
De ChristenUnie Gouda heeft daarom samen met de Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en de PvdA een motie ingediend om de gemeente Gouda schaliegasvrij te verklaren. De Partij van de Dieren was opsteller van deze motie. In de raadsvergadering van 15 oktober 2014 jl. is de motie schaliegasvrij Gouda behandeld en aangenomen met 28 stemmen voor. Er waren 5 stemmen tegen (CDA/ ½ van de SGP fractie/ Gemeentebelangen Gouda). De gemeente Gouda is dus nu een schaliegasvrije gemeente.
In deze blog leg ik uit waarom we deze motie mede hebben ingediend en waarom we dit onderwerp belangrijk vinden.

Wat is schaliegas?
Op Wikipedia wordt het proces van winning van schaliegas als volgt beschreven:
Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit schalie. Om dit gesteente te bereiken worden boringen uitgevoerd die horizontaal worden voortgezet, zodra de steenlaag bereikt is. Aangezien boringen niet voldoende zijn om het gas te doen vrijkomen, dient de boorput te worden gestimuleerd. Dit gebeurt door middel van een techniek die hydraulisch fractureren, fraccen of (Engels) "fracking" genoemd wordt. Hierbij worden onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten. Door de grote druk breekt het gesteente. De ontstane scheurtjes worden open gehouden door het ingespoten zand. Deze mix van water en chemicaliën wordt dan weer opgepompt. Dit productiewater (produced water) neemt zware metalen en van nature radioactieve elementen uit de ondergrond op. Dit moet als chemisch afval worden verwerkt. Een gedeelte van de gebruikte chemicaliën en vloeistoffen blijft echter in het gesteente achter.


Risico's winning Schaliegas
In een factsheet van Milieudefensie staan duidelijk de risico's benoemd van schaliegaswinning. Hier moet gedacht worden aan vervuiling van waterbronnen, grootschalig waterverbruik, inbreuk op landschap en natuur, ongevallen, seismische effecten (aardbevingen) en klimaatverandering. 
De ChristenUnie is landelijk ook niet overtuigd van de onderzoeksresultaten die in november 2013  door minister Kamp werden gepresenteerd m.b.t. het veilig winnen schaliegas. ,,Ik vind het opmerkelijk dat Kamp op basis van alleen een literatuurstudie stelt dat schaliegas veilig is te winnen", zegt tweede kamerlid Dik-Faber. ,,Een maatschappelijke kosten en baten analyse ontbreekt. Bovendien gaat het onderzoek volstrekt voorbij aan de Nederlandse situatie. Logisch dat mensen zich zorgen maken. Ook gemeenten en waterbedrijven zijn niet overtuigd. De voorraad schaliegas is zo beperkt, die kan het Groningse gas nooit vervangen. Ik zie geen rol voor schaliegas in de overgang naar schone energie. We hebben schaliegas niet nodig dus waarom dan risico's voor het milieu nemen in bovendien dichtbevolkt gebied?''


Rol van de gemeente bij schaliegaswinning
De gemeente Gouda is bij de winning van schaliegas diegene die een (omgevings-)vergunning moet verlenen voor bijvoorbeeld het bouwen van de installatie. Wanneer de winning van schaliegas niet past in het bestemmingsplan, moet de gemeenteraad daarover ook een besluit nemen. Door in duurzaamheidsvisie en energiebeleid al reeds op te nemen dat we deze energiewinning niet willen en onderbouwen waarom we dat niet willen, wordt het lastiger om zonder meer schaliegas te winnen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gouda. Met de motie die we hebben ingediend zal het college zorgdragen dat dit onderwerp een plek krijgt in de nieuwe duurzaamheidsvisie/ energiebeleid.
Dit is de reden dat de ChristenUnie Gouda de motie mede heeft ondertekend. Ook al is de kans klein dat Gouda, gezien de dichte bebouwing binnen de gemeentegrenzen veel risico's loopt de eerste gemeente te worden voor proefboringen, is het ook een belangrijk signaal aan hogere overheden, zoals de provincie en het rijk.

Duurzaamheidsbeleid in Gouda
De ChristenUnie heeft naast het steunen van deze motie haar inbreng voor de maatschappelijke vergroeningsagenda van het college verwoord in de notitie ChristenUnie gaat voor een duurzaam Gouda
Het onderwerp schaliegas bewijst overigens dat duurzaamheidsbeleid naast een uitvoeringsagenda essentieel is. We zullen dit als ChristenUnie Gouda actief inbrengen bij de verdere totstandkoming van de maatschappelijke vergroeningsagenda van het college. Geen opmerkingen:

Een reactie posten