vrijdag 30 januari 2015

Dwalen door (de binnenstad van) Gouda….. 
In de besluitvormende gemeenteraad van woensdag 23 januari 2015 werd het bestemmingsplan “Binnenstad West” behandeld. Dit bestemmingsplan zag er in hoofdlijnen goed uit. Wel hadden we moeite met de seksinrichting op de Nieuwe Haven en hebben daarover ook een stemverklaring ingediend (lees hier meer over dit onderwerp). Na het bestemmingsplan te hebben vastgesteld stond een motie van de ChristenUnie die ik had voorbereid op de planning. De motie gaat over de openbaarheid van zijlen en stegen. 

Platform binnenstad en haar randen
Het platform binnenstad en haar randen zet zich al jaren in voor behoud van onze mooie Goudse historische binnenstad. In een zienswijze die ze hadden ingediend voor het bestemmingsplan hadden ze gevraagd de zijlen en stegen weer te bestemmen met een (openbare) verkeersbestemming zodat alle Gouwenaren weer kunnen dwalen door de stad. Wat er nu vaak gebeurt is dat vanwege overlast deze stegen bij tuinen worden betrokken of door een poort worden afgesloten, waardoor ze niet meer voor iedereen openbaar zijn. Dit ondanks dat al in 1996 met een beleidsnotitie geprobeerd is dit probleem aan te pakken.
We hebben als ChristenUnie nu een motie ingediend die zorgt dat er een inventarisatie komt waar deze overtredingen voorkomen in de gehele binnenstad. Op  basis van deze overtredingen wordt dan in eerste instantie een vriendelijke brief gestuurd om samen met gemeente en platform na te denken over hoe de stegen weer openbaar kunnen worden. Daarnaast wordt bezien waar handhaving succesvol kan worden ingezet als eventuele vervolgstap. Helaas is ook al bij veel zaken sprake van verjaring. We hopen dus maar dat uit goede gesprekken, in het belang van onze mooie stad Gouda, al snel meer stegen toegankelijk zullen worden, al is dit alleen maar overdag.
Een leuk artikel over dit probleem is overigens inmiddels verschenen in het AD; lees hier het artikel.

Motie unaniem aangenomen
De motie is uiteindelijk unaniem aangenomen en daar waren we heel blij mee! Na een intensieve voorbereiding en afstemming met diverse fracties is het mooi om te zien dat uiteindelijk alle partijen zich in onze oproep konden vinden. Bij de huidige politieke verhoudingen is dat een hele uitdaging, omdat de coalitiepartijen voortdurend onderling afstemmen en ook de verantwoordelijke wethouders erbij betrekken. Op zich logisch, maar in het kader van dualisme…. In het coalitie akkoord wordt overigens hoog opgegeven over dualisme:
Door de nieuwe vorm van samenwerking tussen college en raad vermindert de scheidslijn tussen coalitie en oppositie, en kunnen college en raadsfracties in aanvulling op het beleidsakkoord beter gebruik maken van de mogelijkheden om op zoek te gaan naar (wisselende) meerderheden voor hun voorstellen.

Bij deze motie bleek gelukkig dat er sprake was van een constructieve houding naar elkaar toe en ik hoop dat dit voorbeeld de coalitiepartijen zal inspireren naar de toekomst toe…

1 opmerking: