vrijdag 2 januari 2015

Honden en katten slapen straks in een Gouds hotel



Dierdorado, een honden en katten"hotel", is nu gevestigd in Waddinxveen. Door de aanleg van de “Moordrechtboog” is het volgens het management niet meer mogelijk de bedrijfsvoering door te zetten op de huidige locatie. Het bedrijf gaat zich nu vestigen aan de Goudse Tiendweg in Gouda. (Voor diegene die niet weten waar de  Goudse Tiendweg  ligt, klik dan op deze link.). Op 18 december heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de komst van dit hotel naar Gouda. In deze blog neem ik u mee in het bijzondere verloop van de besluitvorming in de gemeenteraad. Bovendien leg ik uit  waarom we als ChristenUnie fractie tegen de komst van Dierdorado hebben gestemd. 

Locatiekeuze
De locatie van de Goudse Tiendweg kwam in beeld aangezien de provincie Zuid-Holland dit pand in bezit had en dit bedrijf wilde uitplaatsen voor de aanleg van de Moordrechtboog. Bij vragen van onze fractie of de gemeente Gouda over andere locaties nagedacht heeft, was het antwoord van wethouder Tetteroo dat ze alleen gewerkt hadden aan de vraag van deze ondernemer voor deze locatie. Tevens werd door de wethouder medegedeeld dat de gemeente geen rol speelt in de locatiekeuze van een bedrijf. Dit is opmerkelijk, aangezien de gemeente wel degelijk kan bepalen of het een geschikte locatie betreft en een bedrijf zich ergens mag vestigen. We moesten hier als raad immers een besluit nemen om een woonfunctie en agrarische bestemming volledig te bestemmen als bedrijfsbestemming.
Ik heb in ieder geval in de verkenning gevraagd waarom een dergelijke functie met geluidsoverlast niet op een bedrijventerrein in Gouda kan komen. Hier is echter geen duidelijk antwoord op gekomen in de verkenning. Overigens, het probleem van verplaatsing van Dierdorado was ons inzien zeker niet alleen een Gouds probleem, maar een regionaal probleem. Waren er in de regio geen betere locaties voorhanden? Antwoorden hierop zijn niet gegeven, aangezien de gemeente hier niet om heeft verzocht en het college dit niet heeft willen afwegen.
Het ruimtelijk beleid van de gemeente heeft dus een zeer hoog gehalte van “u vraagt, wij draaien”. Zonder een afweging te hebben gemaakt of dit binnen Gouda of de regio wel de beste locatie is, is meegewerkt aan de vestiging van Dierdorado. Ik hoop niet dat deze manier van werken de trend word voor de komende jaren…………

Dierdorado niet passend aan een Tiendweg
Enfin, naast de moeite die we hadden met de geluidsoverlast voor omwonenden en de zeer smalle ontsluiting over de Tiendweg,  vonden we de onderbouwing voor de locatiekeuze niet goed. Ook al ligt deze locatie in de oksel van de N207 en de rondweg om Gouda, het is en blijft het eerste deel dat tot het open veenweidegebied hoort. In dit kleinschalige landschap past een dierenhotel van deze schaal, 250 honden en 130 katten, niet thuis.
Daarnaast is het bijzonder dat de gemeente en ook de provincie voorbij gaan aan hun eigen opgestelde gebiedsprofiel Krimpenerwaard uit 2014 dat dient als richtlijn voor nieuwe ontwikkelingen. In het gebiedsprofiel Krimpenerwaard staat de karakteristiek van een Tiendweg beschreven:
Oorspronkelijk waren tiendwegen niet bebouwd, maar in de afgelopen eeuw is langs enkele tiendwegen bebouwing ontstaan. De bebouwing vormt geen doorgaande lintbebouwing maar bestaat uit losse, verspreid staande boerderijen en burgerwoningen. Aan het smalle profiel met kade en watergangen aan weerskanten is de oorspronkelijke Tiendweg te herkennen.
In het gebiedsprofiel zijn vanwege het behoud van de karakteristiek van Tiendwegen richtlijnen opgenomen. Hierin staat o.a. opgenomen “dat wordt gestreefd naar iele, verspreid staande bebouwing; als contrast met de historische linten”. De komst van Dierdorado voldoet volgens mij echt niet aan deze richtlijn. Anders was het wellicht als de schaal kleiner was geweest. Opvallend is overigens dat de gemeente Vlist een officiële zienswijze heeft ingediend waarbij ze de vraag stelde of deze locatie wel de goede keuze was. Dit doet een gemeente niet zomaar.

Nieuwe situatie

Debat over geluidsoverlast en toename arbeidsplaatsen
Opvallend was echter dat in de gemeenteraad het naast de geluidsoverlast voor omwonenden voornamelijk over de vraag ging of er wel een toename van arbeidsplaatsen was voor Gouda. Aangezien in het debat de raadsfracties, uitgezonderd Gouda Positief, unaniem grote bedenkingen uitte tegen de komst van Dierdorado, kwam een debat niet erg op gang. We vulde elkaar alleen aan met bedenkingen, voornamelijk ook op het gebied van geluidsoverlast en andere onderwerpen. Het leek dus dat de gemeenteraad in meerderheid tegen de komst op deze locatie was. 

Een “hond” uit de hoge hoed
Op dinsdagavond, de dag voor de besluitvormende raad, kwam er “opeens” een memo van de wethouder aan de gemeenteraad. Interessant is dat de wethouder die vrijdag al gevraagd had langs te willen komen bij onze fractie om over Dierdorado te spreken zonder de memo aan te kondigen. In de memo stonden willekeurig nog een aantal thema’s benoemd ter verduidelijking, die toeschreven naar de vestiging van Dierdorado op de beoogde locatie. In de memo stond voornamelijk iets benoemd over hoe de handhaving bij geluidsoverlast werkt en dat de wethouder op de geluidsnormen streng zal toezien. Daarnaast stond een beredenering van het aantal banen dat Dierdorado voor Gouda zou opleveren. Een “bijzondere berekening” kwam misschien uit op een beperkte toename van een aantal arbeidsplaatsen voor Gouda. Dit was voldoende voor zowel de fracties van D66 en VVD, twee coalitiepartijen, om hun standpunt na bezoek van de wethouder te veranderen en ineens voor de komst van Dierdorado te zijn. Bijzonder, gezien de kritische opstelling ervoor en de beperkte nieuwe feiten die in de memo waren vervat. Daarnaast is de vraag of dit nu een open bestuursstijl is die het college zegt na te streven.
De memo leidde bij onze fractie tot wat verwarring. Normaal gesproken moeten alle feiten van een dossier duidelijk zijn voor het debat om een goed besluit te kunnen nemen. Dit was niet het geval. Daarnaast leidde de memo voor ons alleen maar tot meer vragen waar nog niet echt duidelijk antwoord op was gekomen. Wat was er nog meer niet gedeeld qua informatie? We hebben gelijk die avond nog aanvullende vragen opgesteld, die uiteindelijk 1 uur voor behandeling in onze mailbox belandde. Zonder de complete informatie moesten we dus een besluit nemen. 

Besluitvorming
Het was volgens ons nu niet meer mogelijk op dit moment tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. We hebben dan ook de gemeenteraad voorgesteld de besluitvorming uit te stellen. Een halve fractie D66 en de fractie van VVD, die hun standpunt hadden gewijzigd, gingen hierin mee. Echter, een krappe meerderheid van de raadsleden (14 voor, 16 tegen) wilde het agendapunt gewoon behandelen. Hierdoor kwam er geen uitstel. Na een schorsing voor het besluit en druk beraad tussen de fractie van D66 en VVD werd door deze fractie uiteindelijk toch voor de komst van Dierdorado gestemd. Ook de PvdA, Gouda Positief en Gemeentebelangen Gouda stemde voor (19 voor, 13 tegen). Hierdoor is Dierdorado op deze locatie in Gouda welkom. Gezien bovenstaande konden wij niet anders dan tegen dit voorstel te stemmen.

1 opmerking:

  1. Als ik het goed begrepen heb was er bij de kazernediscussie reden om met zo'n klein verschil juist voor de mindere mening te kiezen. Raar dat het nu net andersom opeens wel democratisch kan. Daarnaast snap ik niet dat er zo grootschalig dieren opgevangen moeten worden. Ik neem aan dat het risico op zieke dieren dan veel groter is.

    BeantwoordenVerwijderen