dinsdag 11 december 2018

Het zinkende park; Van Bergen IJzendoornpark nog te redden?

foto Wijkkrant Nieuwe Park, januari 2018
Het Van Bergen IJzendoornpark zinkt steeds verder weg, bomen gaan dood en gras staat onder water. Om voor dit probleem meer aandacht te vragen en ook meer te weten te komen hoe het College van Gouda wilt omgaan met dit probleem, heb ik samen met de Partij voor de Dieren vragen gesteld. Hoe kunnen we zorgen dat een ieder in de toekomst van dit mooie park kan blijven genieten? Kan iedereen straks nog trouwfoto’s maken in het park?
Aanleiding
Ik had al een tijd lang contact met het wijkteam Nieuwe Park over de slechte staat van onderhoud in het Van Bergen IJzendoornpark. In de krant van wijkteam Nieuwe Park was in januari 2018 veel te lezen over de inzet van het wijkteam voor beter onderhoud. Ik heb toen in februari 2018 actief in een blog en het verkiezingsprogramma dit probleem benoemd en vindt ook echt dat we voor het park de komende collegeperiode een goede oplossing moeten vinden. In ons verkiezingsprogramma stond:
  • er komt een concrete aanpak voor het Van Bergen IJzendoornpark, Houtmansplantsoen en andere stadsparken, voor een toekomstig beheer en hogere gebruikskwaliteit.
In het najaar van 2018 bracht een kleine delegatie van de Raad ook een bezoek aan het Van Bergen IJzendoornpark. Met bewoners en leden van het wijkteam zijn toen een aantal problemen in het park besproken. Zo waren bijvoorbeeld de sporen van schade door onderhoud duidelijk zichtbaar. Ook is er gesproken over het niet nakomen van afspraken over klein onderhoud en het uitblijven van groot onderhoud. Dit laatste houdt tevens verband met een andere grote uitdaging van het park: het historisch aangezicht staat onder druk door de combinatie van bodemverzakking en klimaatverandering. Moet er een ander soort park komen of niet?
foto wijkkrant Nieuwe Park, januari 2018
Volière in slechte staat
Niet alleen het park is in slechte staat, ook de volière in het park. Door de zeer slechte conditie wordt het dierenwelzijn bedreigd. Als ChristenUnie stelde we hier ook al eerder vragen over. Dit kun je terug lezen in de blog: Bijdrage nodig voor behoud Volière van Bergen IJzendoornpark. Echter, aangezien nog geen concrete oplossing in zicht is voor de volière en de slechte staat van onderhoud waarin de volière is overgedragen van de gemeente aan het wijkteam is het goed hier nogmaals vragen over te stellen.
Acht vragen
Ik heb samen met Corina Kerkmans van de Partij voor de Dieren de volgende vragen gesteld:
  1. Deelt het college de zorgen omtrent de condities en staat van onderhoud van het Van Bergen IJzendoornpark?
  2. Hoe waardeert het college het voortbestaan van en investeringen in reeds bestaand groen, zoals het park, ten opzichte van investeringen in ‘nieuw groen’?
  3. Gaat het college er zorg voor dragen dat het kleinschalig onderhoud van het Van Bergen IJzendoornpark voor de zomer van 2019 is uitgevoerd? In het geval dit niet gebeurt, ontvangen we graag een toelichting waarom niet.
  4. Is het College bereid om op korte termijn, in samenwerking met de bewoners, een toekomstvisie op te gaan stellen voor het park en het behoud ervan?
  5. Is het College voornemens om in samenhang met de toekomstvisie maatregelen m.b.t. grootschalig onderhoud van het Van Bergen IJzendoornpark uit te voeren en om te investeren in een herbeplantingsplan? Zo nee, waarom niet?
  6. In hoeverre wordt door het College nu al rekening gehouden met de kosten voor het groot onderhoud en het aanpakken van de bodemdaling van het park in de komende jaren?
  7. Gaat het College met de inwoners van het park ervoor zorgen dat er een oplossing komt voor achterstallig onderhoud van de volière of, wordt er indien nodig, een nieuwe volière, gebouwd? 
  8. Is het College bereid om mede in het licht van de verplichtingen die de gemeente heeft bij de opvang van (zwerf)dieren en vanuit de zorgplicht voor dieren op structurele basis een bijdrage te gaan leveren aan de volière?
Ik ben benieuwd naar de antwoorden en ik hoop dat het stellen van deze vragen een eerste stap is naar een echte oplossing voor het behoud van het Van Bergen IJzendoornpark.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten