zondag 12 juni 2016

Zuidelijk Stationsgebied eindelijk aangepaktWe vinden het als ChristenUnie Gouda fijn dat na jarenlange inspanningen nu eindelijk een plan voorligt voor het zuidelijke stationsgebied, die op veel draagvlak kan rekenen. Het gebied verdient een opknapbeurt en het is goed dat dit gebeurt. Het plan
Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Nieuwe fietsenstalling met voldoende capaciteit (ca. 3400 plaatsen), afgestemd op de verschillende fietsroutes van en naar het station.
  • Een opgeknapte stationshal die beter is verbonden met het plein. 
  • Een nieuw eigentijds busstation met een eilandperron en een overkapping met meer comfort en overzicht voor de reiziger. 
  • Hoogwaardige herinrichting van de openbare ruimte tussen het Van Bergen IJzerdoornpark en het Kleiwegplein met herkenbare plekken en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. 
  • Autoluwer maken van het gebied door het invoeren van een ‘halve knip’ voor autoverkeer bij het station. De kwaliteit van de groenstructuur wordt versterkt (duurzaam robuust).

De kosten
De ChristenUnie fractie schrok in eerste instantie wel van de hoge kosten die dit met zich meebrengt voor de gemeente voor circa €10 miljoen. Echter, uit de beantwoording van het college blijkt dat de investeringen van de gemeente gelijk zijn met andere gemeenten die investeren in een stationsgebied. We begrijpen dit, maar roepen het college wel op alles in het werk te stellen de kosten zo laag mogelijk te houden voor zover dat kan en alles in het werk te stellen om waar mogelijk subsidies of cofinanciering te zoeken gedurende het proces.
  
Het verkeer; Kadebuurt bereikbaar?

Wel hebben we moeite met de halve knip die gelegd wordt voor het autoverkeer. We begrijpen dit t.a.v. De verkeersstromen en de keuze voor meer ruimte voor voetganger en fietser. Toch wil de ChristenUnie het college vragen alert te zijn op de bereikbaarheid van de Kadebuurt en alles in het werk stellen deze wijk voldoende bereikbaar te houden.


De onzekere financiering
De ChristenUnie ziet nog veel onzekerheden in het plan, waaronder de subsidie van het Rijk/ Prorail. We hopen daarom dat het huidig plan uitvoerbaar blijkt en daadwerkelijk tot realisatie van het nu voorliggend plan wordt gekomen. Daarbij hebben we ook gevraagd om als gemeenteraad goed meegenomen te worden bij de verdere planontwikkeling. De wethouder heeft daarop toegezegd de gemeetraad actief te informeren en te betrekken.

Tot slot
Het totaalplan met de halve knip weerhoudt de ChristenUnie echter niet om voor het nu voorliggende plan te gaan stemmen. Het is de hoogste tijd dat dit gebied wordt aangepakt. De gemeenteraad stemt woensdag 22 juni definitief over dit nu voorliggende plan.

Onderstaand nog een aantal impressies hoe het gebied eruit moet gaan zien. 

Zicht op centraal plein

Zicht vanuit van Bergen Ijzendoornpark

Zicht vanaf Vreedebest

Vooraanzicht

vrijdag 10 juni 2016

Afval scheiden loont!

In deze blog heb ik mijn bijdrage opgenomen die ik namens de ChristenUnie inbracht in het debat over "afval scheiden loont" op woensdag 8 juni 2016.

Jarenlang heeft de ChristenUnie zich sterk gemaakt voor (rest)afval scheiden en de invoering van Diftar. We zijn dan ook blij dat het voorstel er nu ligt. De kern voor de ChristenUnie bij afvalinzameling is het terugdringen van afval en het halen van de duurzaamheidsambities. 

Kroonring in de wijk Plaswijck 
Draagvlak daarbij is van groot belang. Vandaar dat de ChristenUnie al kwam met het idee om mee te doen met de proef van luierrecycling Nederland, om zo gezinnen tegemoet te komen in de eventuele hogere kosten voor restafval. Daarnaast hebben we voorgesteld de kroonringen om lantaarnpalen waaraan de  plasticafval zakken kunnen worden gehangen Gouda breed in te zetten, om zo meer mensen te stimuleren het plasticafval te scheiden. 

Tevens hebben we gepleit voor het frequenter ophalen van plasticafval naar 1 keer per week voor laagbouw, om mensen met weinig ruimte tegemoet te komen. ChristenUnie overweegt hierover een amendement in te dienen. Wel willen we eerst nog weten wat de kosten hiervoor zijn.

We vinden de financiële prikkel om afval te scheiden belangrijk. Dit is de stimulans om mensen bewust bezig te laten zijn met afval scheiden. De ChristenUnie is daarom voor het invoeren van een hoog variabel tarief aangezien de stimulans om minder restafval aan te bieden groot mag zijn. Focus moet wat ons betreft dus zijn dat afval scheiden echt loont. Compenseren van doelgroepen hoort hier alleen in uitzonderlijke gevallen bij, zoals bijvoorbeeld al voor minima wordt geregeld. Dit ook vanwege de daling in kosten. Volgens de geleverde berekening ga je bij een hoog variabel tarief alleen meer betalen aan afvalstoffenheffing zonder dat je de moeite neemt je afval te scheiden. Dus als je al een beetje afval gaat scheiden nemen je kosten niet toe.
Voorbeeld hoog variabel tarief: € 2,- per 60 liter restafval 
 (€ 2,- per inworp OC, € 4,65 per MC-klein, € 8,- per MC groot)

Een praktijkvoorbeeld. Ik doe zelf mee met de actie 100 100 100 van Cyclus. Ik merk dat het gemakkelijk kan om restafval te verminderen. Ik kom met een jong gezin met twee kinderen uit op nog geen 4 kilo restafval per week, waarvan een goede 3 kilo uit luiers bestaat. Het kan dus echt en ben er van overtuigend dat iedereen die dat wil kan besparen op de afvalstoffenheffing. 

Tot slot. de invoering van het systeem valt of staat met de uitvoering. Goede communicatie en handhaving is daarbij een must. We vertrouwen erop dat dit goed wordt opgepakt door het college.

De raad neemt woensdag 22 juni 2016 een besluit over “afval scheiden loont”. Een besluit over de hoogte van het vaste en variabele deel van de afvalstoffenheffing volgt in december 2016......

maandag 6 juni 2016

Hollandsche IJssel; de geschiedenis komt tot leven?!


archeologisch onderzoek 2015
In de gemeenteraad is op woensdag 1 juni 2016 kort gesproken over de plannen voor de dijkverzwaring van de Hollandsche IJssel. Dit gaat om het deel vanaf de Stolwijkersluis tot aan het sluiseiland. De dijk wordt veiliger gemaakt, zodat de dijk weer voldoet aan de nieuwe normen. De gemeenteraad had weinig vragen meer, mede omdat een goede voorbereiding heeft plaatsgevonden. Ik heb mijn waardering uitgesproken over deze voorbereiding, want zo’n groot project zonder dat er zienswijzen binnenkomen is gewoon goed werk. Hier kunnen sommige lopende bouwprojecten in Gouda een voorbeeld aan nemen!

Vuillebrassluis
Vanuit mijn rol als waterambassadeur heb ik na samenspraak met onder andere “Gouda Sterk aan de IJssel" nog aandacht gevraagd voor het beleefbaar maken van de rijke historie van Gouda. De Breevaart liep tot eind 1800 ter hoogte van de Karnemelksloot in volle breedte rechtdoor over de Krugerlaan en was door de Vuilebrassluis verbonden met de Hollandsche IJssel. Dit stukje Rijnlandse geschiedenis is geografisch zo uniek om ter plekke uit te leggen, dat door “Gouda sterk aan de IJssel” al aan Rijnland gevraagd is om de plek van de sluis fysiek en met uitleg duidelijk te maken. Ik heb hier nu nogmaals aandacht voor gevraagd. ik hoop dat in ieder geval dit soort plekken historisch gezien weer meer aandacht krijgen, in ieder geval met meer informatie. Maar de sluis ligt zelfs voor een gedeelte nog in tact onder de dijk, dus meer dan een informatiebordje is zeker een overweging waard! Bij wethouder Niezen leek dit idee niet direct bekend, maar ik hoop nu dat door het benoemen van dit thema, de historie van deze plek voor iedereen geen geheim meer blijft
artikel Goudsche Courant 13-06-1889, sloop van de Vuilebrassluis
Leo Vroman; gedicht aan de dijk
Een ander onderwerp waarvoor ik aandacht heb gevraagd is het initiatief van een groep bewoners om een gedichtenlint langs de dijk te plaatsen. Een plek buitendijks is nu het idee, ook gezien de positieve ontwikkelingen van Goudasfalt aan de overkant van de rivier. Het gaat om een gedicht van Leo Vroman: Aan de dijk. Een gedicht dat Leo Vroman schreef voor Klara Smeets…..


       AAN DE DIJK

Dichterbij kan ik niet zijn
dan vertoning van dit gedicht.
Met een paar gram lichaamsgewicht
ben ik mijzelf in het klein.

Hoe vaak toen ik hier lag
knarsten vlak boven mij
mensen op fietsen voorbij
en niemand die mij zag.

Nog sta ik niet graag te kijk,
dus laat mij maar liggend leven
door bloeiend gras omgeven
onder aan deze dijk.

Leo Vroman
Fort Worth, 16 juli 2013

Het gedicht “Aan de dijk”  is door Leo Vroman geschreven aan Klara Smeets en is voor het eerst gepubliceerd in de bundel van deSub Signo Leonis (Drukkerswerkplaats Gouda) zie: www.drukkerswerkplaats.nl/een-raam-op-mijn-tafelblad/

Tot slot
Het gedicht van Leo Vroman lijkt er te gaan komen. Het zou mooi zijn als ook aandacht komt voor de Vuillebrassluis, want ook die sluis verteld een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van onze mooie stad Gouda.