vrijdag 12 juni 2020

Speelplekken en buiten sporten en bewegen in Gouda

Worden de speelplekken in Gouda goed onderhouden? Wat vindt u van de kwaliteit van de speelvoorzieningen? En is er voldoende speelgelegenheid bij u in de buurt? We krijgen als raadsleden regelmatig vragen over speelplekken. Dat is de reden dat de ChristenUnie, in samenwerking met CDA, GroenLinks en SP, dit onderwerp gaat oppakken. 


Het is niet de bedoeling nu opeens veel meer budget vrij te maken voor speelplekken, wel willen we kritisch kijken naar hoe het nu gaat rond de speelplekken in Gouda en kijken of we het beleid verder kunnen verbeteren. Ook uw suggesties of opmerkingen over dit onderwerp zijn belangrijk! Dus laat me vooral ook weten wat u een verbetering zou vinden. We gaan er dan mee aan de slag!

Onderhoud en uitruilen speeltoestellen
Wat mij de laatste tijd in ieder geval opvalt op de speelplek bij ons in de buurt is, dat de schommels piepen en dat bij een defect aan het speeltoestel er niets door de gemeente wordt gedaan, tenzij iemand daar zelf melding van maakt. Dit was naar mijn beleving in het verleden anders geregeld en er kwam regelmatig iemand even kijken of alles nog goed functioneerde. Daarnaast verneem ik vaak van inwoners dat ze bijvoorbeeld een ander speeltoestel willen maar dit niet mogelijk is als ze dit bij de gemeente melden. Er komen pas speeltoestellen beschikbaar als e.e.a. is afgeschreven. Op zich prima, maar een soort uitwisselsysteem zou toch wel moeten kunnen? 

Technische vragen speeltuinen
We hebben gezamenlijk met CDA, GroenLinks en SP inmiddels technische vragen gesteld over dit onderwerp aan het college van Burgemeester en Wethouders om nog meer te weten te komen over hoe het nu gaat met onderhoud en vervanging van de speeltuinen. De vragen die we hebben gesteld zijn de volgende: 
  1. Op welke manier is het dagelijks onderhoud van de speeltoestellen in Gouda georganiseerd?
  2. Op welke wijze vindt het onderhoud aan speeltoestellen plaats, alleen bij indiening van meldingen of ook regulier? Hoe vaak wordt dit reguliere onderhoud uitgevoerd?
  3. Hoeveel meldingen kwamen in 2017, 2018 en 2019 binnen over een verzoek tot onderhoud of vervanging van speeltoestellen?
  4. Op welke manier wordt vervanging van speeltoestellen georganiseerd? En welke mogelijkheden zijn er vanuit buurten om zorg te dragen voor vervanging van speeltoestellen voordat deze formeel vervangen moeten worden? 
  5. Op welke manier geeft de gemeente Gouda ruimte aan inwoners bij het plaatsen van speeltoestellen op speelplekken en denkt het mee met de aanvrager?
  6. Hoe wordt omgegaan met vragen/verzoeken tot aanpassing door Gouwenaars uit buurten die een brief hebben ontvangen met de aankondiging dat speeltoestellen in hun buurt worden vervangen? Hoe wordt dan gezorgd voor draagvlak voor eventuele wijzigingen van zo'n oorspronkelijk voorstel? Is daar een vaste manier van werken voor afgesproken? Zo nee, op grond waarvan wordt dan besloten om het oorspronkelijke plan zoals gedeeld met die betreffende buurt bij te stellen?
  7. Op basis van welk door de gemeenteraad vastgesteld kader wordt het speelplekken beleid uitgevoerd? En wanneer wordt dit beleid weer herzien of opnieuw geëvalueerd?
  8. Wordt in het huidige beleid voor speelplekken ook gekeken naar hoe groen de wijk is en hoe versteend?

Bewegen en sporten in de buitenruimte
Ook constateren we dat de interesse voor buiten bewegen en sporten toeneemt en er nieuwe ideeën ontstaan over inrichting van de buitenruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten. Ook hier hebben we een vraag over gesteld: 
  1. Ontvangt de gemeente signalen dat de interesse in buiten spelen en bewegen zich verbreedt naar andere doelgroepen? Heeft de gemeente reeds verzoeken ontvangen voor de (her)inrichting van de buitenruimte voor spelen en bewegen voor specifieke groepen (niet kinderen)?
Een idee die we bij de ChristenUnie in ieder geval al hebben is om meer wandel- hardloop- en fietsroutes te creëren in en om de stad. Het is namelijk van belang dat meer Gouwenaren gaan sporten en bewegen. Ook voor ouderen kan gedacht worden aan een inrichting in de openbare ruimte waardoor ouderen meer in beweging (kunnen) komen. 

Uw reactie
Ik ben ook benieuwd welke wensen en ideeën u heeft over dit onderwerp. Laat gerust een bericht achter, zodat we ook uw wensen en ideeën mee kunnen nemen en kunnen kijken hoe we het beleid rondom speeltuinen en buiten bewegen verder kunnen verbeteren. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten