vrijdag 10 juli 2020

Van afvalbrengstation naar een nieuw Ecopark in Gouda

In de gemeenteraad van Gouda moesten we op 1 juli 2020 stemmen over een krediet voor het realiseren van het Ecopark, een nieuw afvalbrengstation voor Gouda met circulaire ambities. Als het aan een aantal fracties in de Goudse gemeenteraad had gelegen kwam er alleen een nieuw afvalbrengstation zonder extra ambities. Echter, die draagt niet bij in een goede stap richting een circulaire economie, die nu juist zo hard nodig is. In deze blog meer over het Ecopark en de inzet van de ChristenUnie om de ambities t.a.v. circulair voor het Ecopark bij de verdere uitvoering niet uit het oog te verliezen!

Wat is een Ecopark?
Wat is het verschil tussen een afvalbrengstation en een Ecopark en wat maakt dat verschil? In Almere heb je een goed voorbeeld van een Ecopark met hoge ambities, waar je niet meer over afval spreekt maar over grondstof. Een educatiecentrum, recycleplatforms, een loket voor kringloopwinkels zijn hierin opgenomen. Komt dit ook in Gouda vraagt u zich af? Na jarenlange voorbereiding komt dit ook naar Gouda. Helaas wel in een light variant omdat het voorbeeld in Almere enkele miljoenen euro’s duurder is.

Hoe gaat het eruit zien?
Onderstaand een tweetal afbeeldingen van waar nu aan gedacht wordt. Er is ruimte voor circulaire bedrijfjes. Maar duidelijkheid of er bedrijfjes komen is er niet, hoe het inzamelpunt voor kringloop eruit ziet is er niet en hoe educatie eruit komt ook niet en dat een loket voor herbruikbare goederen komt staat vast, maar hoe? Jammer dat dit in de jaren voorbereiding nog niet duidelijker is.Voldoende ambitie?
De ChristenUnie steunt van harte de ambitie van een Ecopark, maar wil wel toezien of de zaken die nog nader moeten uitgewerkt en die nu juist zorgen dat het Ecopark een Ecopark wordt, ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ook worden we als gemeenteraad graag in die nadere uitwerking betrokken, in ieder geval door de gemeenteraad te informeren middels memos over de voortgang maar ook als er toch nog kaders benodigd zijn voor verdere stappen richting circulariteit. We hebben hier met andere partijen een motie over ingediend die is aangenomen. Hierin roepen we het college op:
  1. Haar ambitie voor circulaire economie te bekrachtigen door het Ecopark te zien als een eerste stap naar een circulaire economie; 
  2. Te stimuleren dat bedrijven/initiatieven met een circulair karakter, waaronder een inzamelpunt voor kringloopwinkels, zich op het Ecopark vestigen, en creëren van maatschappelijke functies zoals een educatieve functie op het Ecopark, gericht op bewustwording ten aanzien van circulaire economie, vermindering van afval en door goede scheiding beter benutten van afval als grondstof; 
  3. Het huidige bestemmingsplan voor de locatie van het Ecopark zo snel mogelijk aan te passen; 
  4. De gemeenteraad actief te informeren (eerste helft 2021) en te betrekken bij de verdere planvorming en nadere invulling van de business case Ecopark, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe
En de kosten? 
Veel aandacht ging in de behandeling van de gemeenteraad uit naar de stijging van de kosten van ongeveer €4,- per huishouden om dit nieuwe afvalbrengstation te bekostigen. We hebben namelijk in de gemeenteraad de afspraak dat de afvalstoffenheffing een gesloten systeem moet zijn en als er dus kosten worden gemaakt dit ook verwerkt moet worden in de afvalstoffenheffing. Een amendement van het CDA die we als ChristenUnie ook hebben gesteund zorgt nu in ieder geval voor de eerste jaren dat deze stijging niet doorgaat. Het Ecopark komt net een stukje verder te liggen dan nu het geval is en de gronden waar het huidige afvalbrengstation op liggen worden verkocht. Een deel van de opbrengst van deze verkoop wordt nu ingezet voor kostenverlaging. Op zich terecht dat als je ook opbrengsten genereert aan de verkoop van een stuk grond in hetzelfde project, dit hiervoor ook ingezet kan worden. Daarbij blijft de komende jaren de prijs van afvalverwerking, de prijs van de afvalstoffenheffing zal bepalen. Minder afval is nog altijd de beste oplossing en uitgangspunt moet blijven dat de vervuiler betaald!

Reserveringsysteem
Een motie van de VVD over het onderzoeken naar een reserveringssysteem om zo wachttijden te verminderen en de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Goudkade te verbeteren, hebben we als ChristenUnie mede-ondertekend. Erg fijn als je straks langs gaat niet zo lang in de rij hoeft te staan. Er zijn goede ervaringen bij het Ecopark in Alphen aan den Rijn. 

Tot slot
De ChristenUnie is blij dat er nu een Ecopark komt en zal toezien dat het ook daadwerkelijk een Ecopark wordt en geen afvalbrengstation 2.0! We zien het Ecopark als een eerste stap naar een circulaire economie, maar we moeten weten dat we er alleen hiermee zeker nog niet zijn! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten