woensdag 21 april 2021

Honden wel of niet welkom in het Goudse Hout?

Als raadslid neem ik zitting in de adviescommissie van de groenalliantie. De groenalliantie beheert de natuur- en recreatiegebieden in en om Gouda, Reeuwijk en de Krimpenerwaard voor de gemeenten. De natuur- en recreatiegebieden worden drukker bezocht in deze tijden van Corona. Niet alleen door inwoners, maar zeker ook door recreanten met honden. Om dit voor nu en in de toekomst goed te organiseren is de Groenalliantie bezig met het opstellen van hondenbeleid voor al haar beheergebieden. Voor Gouda is het Goudse Hout het belangrijkste gebied gezien de ligging dichtbij onze stad. Er lijkt echter een patstelling te komen. Hondenbezitters en hondenuitlaat service willen overal kunnen wandelen liefst zonder dat de hond aangelijnd is. Natuur- en milieuverenigingen vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de natuur en biodiversiteit en dat honden deze natuur verstoren. Wat is nu wijsheid te doen? In deze blog meer hierover. 

Mijn betrokkenheid bij dit onderwerp

Ik neem vanuit Gouda als raadslid zitting in de adviescommissie van de Groenalliantie samen met raadslid Theresia Uittenbroek. We kunnen in deze commissie advies uitbrengen over actuele onderwerpen. Wat vervolgens met deze adviezen wordt gedaan is echter onduidelijk. Dit terwijl we wel als vertegenwoordigers van de Goudse gemeenteraad worden aangesproken op wat er gebeurt. Voor het hondenbeleid hebben we ook een advies uitgebracht. Ik ga me de komende tijd in ieder geval inzetten om de positie van de adviescommissie waar ik deel aan neem kan worden verbeterd en bij belangrijke besluiten tot een directer contact met de gemeenteraad in Gouda kan worden gekomen.   


Advies hondenbeleid Goudse Hout
Belangrijkste inbreng die we hebben is om de zonering van de Goudse Hout die nog steeds geldig is te eerbiedigen. Dit betekent dat in het achterste deel van de Goudse Hout natuur en de natuurliefhebber centraal moet staan. Een algeheel hondenverbod is nodig om natuur en biodiversiteit in dit deel te beschermen. Op de bewonersavond van 11 april 2021 werd echter een tussenvoorstel gepresenteerd waar honden los mogen lopen. Ook de positie van het gebied voor hondenuitlaat service vrij achter in de Goudse Hout is niet logisch wanneer de zoneringsindeling en doelstellingen die we hebben in het gebied ten aanzien van natuur in acht worden genomen. Honden zijn wat ons betreft welkom in het voorste gedeelte van de Goudse Hout en hebben daar voldoende ruimte. Daarnaast moet een grote differentiatie van regels in de Goudse Hout voor honden worden voorkomen. Dit gaat leiden tot onduidelijkheid en is ongewenst en leidt tot ergernis en is moeilijker te handhaven. De indeling moet helder zijn en zou bijvoorbeeld de hoofdopzet van de zonering kunnen volgen. 

Ontwikkelplan

Ook hebben we ongevraagd advies uitgebracht over het nieuwe ontwikkelplan wat door de groenalliantie voor haar gebieden wordt voorbereid. Wat opvalt is de nadruk op recreatie en de ondergeschikte rol van natuur en biodiversiteit. Dit baart zorgen, want in hoeverre blijft bij verdere intensivering van de gebieden voor recreatie de natuur nog overeind? En kunnen ook de rustzoekers straks nog terecht in de recreatiegebieden van de Groenalliantie? We hebben voor dit onderwerp zowel bij de groenalliantie als bij verantwoordelijke wethouder Thierry van Vugt hiervoor nadrukkelijk aandacht gevraagd. Daarbij zou het goed zijn als door middel van een wensen en bedenkingenprocedure de gemeenteraad van Gouda betrokken wordt bij dit nieuwe ontwikkelplan, zodat de Goudse gemeenteraad er iets van kan vinden. Anders is er straks een plan vastgesteld voor al onze inwoners zonder goede toetsing in de gemeentera(a)d(en). 

Tot slot

Ik blijf namens de ChristenUnie zoeken naar de goede rol als adviseur van de Groenalliantie en blijf me inzetten voor een goede belangenafweging. Daarbij is balans tussen natuur en recreatie van groot belang.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten