donderdag 25 juni 2015

Huisvestingsverordening; betaalbaar wonen in GoudaOp woensdag 24 juni 2015 heeft de gemeenteraad een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Deze verordening regelt de verdeling van woonruimte van goedkope huurwoningen. Dit zijn huurwoningen onder de huurtoeslaggrens van €710,68 (prijspeil 1 januari 2015). Het aanbod van goedkope woningen is veel kleiner dan het aantal actieve woningzoekenden. De slagingskans in Gouda voor woningzoekende ligt gemiddeld op 16%. Doel van de verordening is om de voorraad goedkope huurwoningen transparant, evenwichtig en rechtvaardig te verdelen, en verdringing van woningzoekenden (lagere inkomens) die op goedkope woningen zijn aangewezen, te voorkomen. Wij hebben als ChristenUnie, ondanks een amendement van D66, voor de huisvestingsverordening gestemd. In deze weblog leg ik uit waarom.

Vragen
De stukken die over de huisvestingsverordening gingen, leverde bij ons veel vragen op. We hebben daarom vooraf technische vragen ingediend. We vroegen hier onder andere hoe de slaagkans t.o.v. omliggende gemeenten is, hoeveel urgentiegevallen er paar jaar zijn, hoe de vergunningen worden verstrekt, waarom het aanbieden van huurwoningen niet op 1 website bekend wordt gemaakt en waarom er geen criteria zijn opgenomen waaraan getoetst wordt t.b.v. urgentiegevallen en mantelzorg. tevens ontbrak in de bijlage het beleid voor het toewijzen van woonwagenlocaties. 
De antwoorden die we ontvingen gaven voor ons voldoende zekerheid dat de te weinig goedkope huurwoningen zo eerlijk als mogelijk verdeeld worden. 

Urgentie 
Veel sociale huurwoningen worden toegewezen met urgentie. In 2014 was dit 9% van de voorraad (522 verhuurde woningen). In dit percentage is echter nog niet de huisvesting van verblijfsgerechtigden en huisvesting van mensen uit instellingen en maatschappelijke opvang meegenomen. In 2015 is de taakstelling om 122 vergunninghouders te huisvesten. De wethouder lichtte in de behandeling nog toe dat de verwachting is dat de urgentiegroep in de toekomst 40% van de sociale huurwoningen. Dit is een hoog percentage t.o.v.  het totaal aantal verhuringen. De ChristenUnie wilde bezien of er nog groepen kunnen worden toegevoegd. Gezien de verwachtingen naar de toekomst toe hebben we hiervan afgezien. 

Mantelzorg; toezegging
In de nieuwe verordening moest nu ook verplicht worden opgenomen dat mensen die mantelzorg verlenen ook voor urgentie in aanmerking kunnen komen. Wanneer en hoe is niet beschreven in de verordening en dat kan tot veel onduidelijkheid leiden. We hebben de wethouder gevraagd of nog criteria worden opgesteld. De wethouder zegde in de behandeling toe hier werk van te maken en ook aan de hand van ervaring deze criteria verder vorm te geven. 

Schaarste op de woningmarkt

In het debat ging het voornamelijk over de schaarste in Gouda. Het CDA dacht zelfs dat het niet regelen van de woningmarkt bij kan dragen aan de oplossing. Dat betekent  dat sociale huurwoningen niet meer bereikbaar zijn voor de mensen die het het hardst nodig hebben. Ik kon dit standpunt niet volgen. D66 wilde de goedkope huurwoningen in privaat bezit (10% tot 15% van het totaal) afzonderen van de verordening, zodat deze op de vrije markt konden worden verhuurd. Dit zou betekenen dat die mensen die de woning het hardst nodig hebben nog minder makkelijk een woning kunnen krijgen. Dit terwijl de private partijen op dit moment totaal geen problemen hebben met het verdeelsysteem. Tevens zorgt dit besluit ervoor dat deze woningen de interesse krijgen van andere investeerders die proberen meer winst te behalen, waardoor deze woningen zeker niet meer goedkoop verhuurd zullen gaan worden. Wij waren in het debat dan ook behoorlijk uitgesproken dat dit geen goede ideeën zijn voor het oplossen van de schaarste.

Besluitvorming in de raad
Uiteindelijk kwam D66 tijdens de besluitvorming met een minder vergaand amendement (wijzigingsvoorstel) die zorgde dat bewoners met een urgentieverklaring niet zonder meer voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen die in bezit zijn van private partijen (10 tot 15 % van de Goudse woningmarkt). Dit betekent dat mensen met een urgentie minder aanbod krijgen en het tekort aan woningen voor deze groep waarvoor nu juiste goedkope huurwoningen bedoeld zijn, alleen maar toeneemt. Dit terwijl we weten dat het aantal urgentiegevallen in de toekomst nog sterk toeneemt. De wethouder gaf aan dat uiteindelijk deze groep zelfs 40% kan gaan uitmaken van alle woningtoewijzingen (nu circa 20%). Met dit amendement is het aanbod van woningen voor de urgentiegevallen verminderd. Wij vonden dit dan ook een slecht idee en hebben dat duidelijk verwoord in de behandeling. Dit amendement werd helaas wel met een krappe meerderheid  aangenomen (17 voor, 16 tegen). D66, Gouda Positief, SGP, CDA waren de indieners en de VVD fractie steunde dit voorstel ook. Aangezien de ChristenUnie de huisvestingsverordening wel een belangrijk instrument vind, hebben we uiteindelijk voor de verordening gestemd, maar dus wel afstand genomen van deze wijziging. 
 
Leo Vromantoren Gouda Oost (nieuwe huurwoningen)

Woonvisie
Ons inziens is het helaas niet anders en moeten we constateren dat op dit moment te weinig goedkope woningen  worden aangeboden. Dat betekent niet dat we niets moeten doen. In de toekomst moeten we meer aanbod toevoegen. Aangezien het college op dit moment bezig is met het opstellen van een woonvisie voor Gouda, verwachten we hierin dan ook zeker een oplossing. Daarbij kan zeker gedacht worden aan het transformeren van leegstaande kantoren voor woningen. Jongerenhuisvesting in Gouda verdient daarbij ook zeker de aandacht!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten