dinsdag 22 september 2015

Het inzamelen van kleding in Gouda moet verdubbelen!In juli 2015 stelde ik namens de ChristenUnie vragen over kledinginzameling in Gouda. Uit de antwoorden blijkt dat nu nog maar 1/3 van alle kleding die we "weggooien" apart wordt ingezameld. In de antwoorden is gelukkig wel na te lezen dat steeds meer kleding wordt opgehaald en de inzamelpunten voor gebruikte kleding toenemen.
Door het college wordt in de beantwoording bovendien verwezen naar nieuw afvalbeleid. Dit beleid heeft hoge ambities  op het gebied van de inzameling van kleding. Het aantal kilo’s gescheiden kledinginzameling zou kunnen verdubbelen! Ik ben benieuwd hoe het college deze ambities wil realiseren. Ik wacht het nieuwe afvalbeleid af en vragen als het nodig is zeker extra aandacht voor de verbetering van kledinginzameling in Gouda en het minimale streven naar deze verdubbeling.
 
Kleding voor de non-foodbank Gouda!

Wat in ieder geval nu al beter kan is de verspreiding van de ingezamelde kleding. Tot nog toe wordt kleding uit de Sympany containers alleen aangeboden aan de kringloopwinkel, terwijl bijvoorbeeld de non-foodbank Gouda ook kleding goed kan gebruiken. Dit voor mensen die zelf geen geld hebben kleding  te kopen. We zullen hiervoor proberen aandacht te vragen aan het college. Naast de non-foodbank in Gouda zijn er zo wellicht nog wel meer partijen die de kleding goed kunnen gebruiken.


Aanleiding vragen
De aanleiding om door mij vragen te stellen was de volgende: 

 “ Helaas blijkt het zo te zijn dat inwoners beperkt kleding wegbrengen in de hiervoor bestemde containers, terwijl kleding, ook versleten kleding, heel goed kan worden hergebruikt. Het nut en de noodzaak van deze inzameling en wat er in de kledingcontainers mag worden aangeboden is bij inwoners vaak onvoldoende bekend. Aangezien Gouda volgens de huisvuilmonitor uit 2012 onder gemiddeld scoort (3,6 kilo tegen 3,9 kilo landelijk), heeft de ChristenUnie de volgende vragen aan het college:” 

 Als reactie op deze introductie komt het college met de volgende inleiding op de beantwoording van de vragen:

In het raadsmemo over afvalscheiding van 23 juni is aangekondigd  dat het college de gemeenteraad in het najaar een nota afvalbeleid voorleggen, met een toekomstvisie op afval (grondstoffen) in de circulaire economie en voorstellen om de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar in Gouda te bereiken. Het gaat hierbij om een integrale nota over afvalbeleid waarbij de inzameling van zowel restafval als alle andere afvalstromen of liever gezegd secundaire grondstoffen tegen het licht gehouden moeten worden om de doelstelling te bereiken. Textiel is één van die secundaire grondstoffen. In dit licht beschouwd beantwoorden wij uw vragen zoals hieronder verwoord.

 Vraag en antwoord
 Onderstaand de vragen die ik gesteld heb en de antwoorden die gegeven zijn:


Is het college het met de ChristenUnie eens dat er te weinig kleding gescheiden wordt ingezameld in Gouda?

Ja. Sympany (voorheen Kici) heeft in 2014 ca 270.000 kg textiel ingezameld. Uit sorteeranalyses blijkt dat de Goudse inwoner via het restafval nog ca 570.000 kg textiel weggooit. 

Klopt het dat er slechts twintig kledingcontainers in Gouda staan? Zijn deze volgens het college voldoende verspreid over de stad? In hoeverre bent u bereid op centrale punten (bijvoorbeeld scholen of winkelcentra) inzamelpunten toe te voegen?

Er staan in totaal 33 kledingcontainers van Sympany verspreid over 23 locaties. Verder heeft een aantal supermarkten ook zelf kledingcontainers geplaatst. Het exacte aantal daarvan is niet bekend. Deze containers staan vooral bij de winkelcentra en supermarkten, zoveel mogelijk dichtbij de containers voor glas en papier. Omdat de hoeveelheid aangeboden textiel jaar in jaar uit toeneemt, breidt Symapy het aantal containers stap voor stap uit. 

In hoeverre brengt de gemeente kosten in rekening voor de plaatsing van de containers? Is dit gelijk aan de kostprijs voor de gemeente Gouda?

Voor het plaatsen van textielcontainers worden geen kosten in rekening gebracht.  

In hoeverre is het college bereid meer voorlichting te geven over de inzameling van kleding? Is het college bereid om daarbij samen te werken met bestaande initiatieven in Gouda zoals de Baanderij, de non-foodbank en “Geef Max de zak”?

In de integrale nota over afvalbeleid gaan wij in samenhang met alle andere secundaire grondstoffen nader op de communicatieve aspecten van gescheiden inzamelen in. Particuliere initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie zijn daarbij belangrijk. Als trend is ook het gebruik van sociale media waar te nemen, waarbij gedragen kleding doorgegeven wordt aan anderen die de kleding willen hebben. Deze kleding komt daardoor ook niet terecht in de inzamelcontainers. Het aantal kg dat in dit nieuwe circuit omgaat is niet bekend.

Is het college bereid na te denken over het huis-aan-huis ophalen van textiel door verenigingen en stichtingen tegen een vergoeding? In hoeverre ziet u een meerwaarde van deze verzamelmethode bovenop de inzameling via de vaste containers en vaste inleveradressen?

Huis aan huis ophalen gebeurt al. Jaarlijks worden zes vergunningen verleend aan ideële instellingen om textiel huis aan huis in te zamelen. Vaker huis aan huis ophalen is vooralsnog niet nodig omdat het textiel in veel minder grote hoeveelheden wordt aangeboden dan bijvoorbeeld papier, glas of plastic. Vooralsnog zien wij daarom geen aanleiding om verenigingen en stichtingen een vergoeding te geven voor de inzameling van textiel. Ook omdat dit ten laste komt van de afvalstoffenheffing die Gouwenaars betalen voor het ophalen van afval. 

Is de gemeente op de hoogte wat er met textiel uit de gemeente Gouda precies gebeurt nadat het is ingezameld? Op welke manier stuurt de gemeente bij de inzameling van textiel op een zo hoog mogelijk milieurendement?

De meeste textiel wordt ingezameld door Sympany, in 2014 in totaal ca 270.000 kg. Kleding die nog herbruikbaar is wordt te koop aangeboden in de kringloopwinkel van Kringloop Midden Holland aan de Burgemeester van Reenensingel. Het overige textiel wordt gerecycled. Van andere partijen die textiel inzamelen is niet precies bekend hoeveel ze inzamelen en hoe dit wordt verwerkt.

 In hoeverre is het college bereid om tot maart 2018 zich in te spannen het aantal kilo’s gescheiden ingezamelde kleding (op jaarbasis) te verdubbelen?”

Het college komt in de integrale nota over afval en afvalscheiding met voorstellen om het scheidingsgedrag van de Gouwenaars te verbeteren met als doel vermindering van restafval tot 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Hiervoor zijn fundamentele wijzigingen in het Goudse afvalbeleid nodig en daarbij zijn veranderingen in het aanbiedgedrag van de Goudse inwoners onontkoombaar. Als de raad met die voorstellen instemt, is een verdubbeling van ingezameld textiel een reëel vooruitzicht.Zelf aan de slag!
Daarnaast is het natuurlijk ook goed als jij zelf oude kleding gescheiden aanbiedt! Dus komt er nog een kastopruimmoment dit jaar, denk dan; "kleding uit de kliko" en schenk de gesloten zak kleding aan het goede doel of breng weg naar de kledingcontainer! Voor een kledingcontainer bij jouw in de buurt; klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten