dinsdag 4 oktober 2016

Wat heeft de ChristenUnie Gouda in 2015-2016 bereikt?

In deze blog zet ik de behaalde resultaten van het seizoen 2015-2016 op een rij. Dit betreft de onderwerpen waar ik me voor heb ingezet, namelijk afval, duurzaamheid, verkeer, openbare ruimte, water en ruimtelijke ordening. Al met een leuk lijstje om te delen. 
 
Afval
Voor duurzaamheid heb ik dit voorjaar meegedaan aan de actie 100-100-100. Het was erg leuk hieraan mee te doen, om zo bewust bezig te zijn met afval. Het werd een sport om minder restafval te produceren. Wat wel opviel dat het afval niet direct afnam, maar zich verplaatste naar meer plastic afval. Het resultaat was veel belovend en resulteerde in 88% minder restafval; slechts 23 kilo restafval per jaar per deelnemer!
In de gemeenteraad is, bij de behandeling van de invoering van DIFTAR, een amendement van ons aangenomen dat plastic afval vanaf de zomer van 2017 wekelijks wordt opgehaald. Dit om problemen die mensen ervaren zoals ruimtebeslag en stank op te lossen en zo te zorgen voor meer scheiding. Meer scheiding levert uiteindelijk minder restafval op en een lagere afvalstoffenheffing! Ook hebben we met een aangenomen amendement gezorgd dat op een later moment in de gemeenteraad kan worden besloten over de hoogte van het vaste en variabele tarief van afval. Voor de stimulans is de ChristenUnie voor de invoering van een hoger variabel deel. 

Duurzaam bouwen en vergroeningsagenda
Eind 2015 is een ingediende motie van de ChristenUnie aangenomen die zorgt dat er in Gouda duurzamer gebouwd gaat worden. Ook heb ik meegewerkt met de totstandkoming van de Goudse vergroeningsagenda en  een deel van de agenda geschreven. Het is een goede stap richting een duurzamer Gouda, maar het succes valt of staat met het daadwerkelijk uitvoeren van de opgenomen punten in het uitvoeringsprogramma

Verkeer
Op het gebied van verkeer hebben we ons dit jaar voornamelijk gericht op het stellen van vragen aan het college. Dit heeft geresulteerd in een toezegging dat onderzocht wordt of er een groene golf kan komen voor fietsers richting binnenstad vanuit Bloemendaal en ook een minder lange wachttijd voor fietsers vanuit de Spoortunnel de stad in. Tevens heb ik vragen gesteld over de invoering van mobiel betaald parkeren met alle gevolgen van dien. Daarbij heb ik aandacht gevraagd voor een goede invoering en het beschikbaar houden van voldoende parkeerautomaten op een geringe loopafstand. Tot slot heb ik met bewoners van de Piet Retiefstraat actie ondernomen om te onderzoeken of hun straat niet beter éénrichtingsverkeer kan worden. De wethouder heeft hierop een onderzoek verricht. De resultaten zijn mij nog niet bekend. Ik zal dit dus in het komend seizoen verder oppakken. 

Openbare ruimte
Veel tijd heb ik dit voorjaar besteed aan de actie “Kakje in een zakje”, om aandacht te vragen voor de overlast van hondenpoep en te bezien hoe dit verder aangepakt kan worden. De actie leverde vele reacties op. Ik heb vanuit de actie een aantal oplossingen aangedragen en deze heb ik besproken met de verantwoordelijk wethouder. Gezien de bestuurscrisis ligt dit dossier even stil. Nu er weer een nieuw college gaat komen, pak ik deze actie verder op. Ik had ambtelijk en bestuurlijk namelijk al afspraken gemaakt voor een verdere aanpak. Ik zal hier dit najaar dan ook weer een blog over schijven. 

Ik heb me tevens ingezet voor de bewoners die wonen aan de Jac. P. Thijsselaan en Jan van Beaumontstraat. Bij hen werd de straat opgehoogd, alleen werd niet geluisterd naar de wensen die ze hadden. Deze dossiers zijn in emotie hoog opgelopen omdat de gemeente niet wilde luisteren. Uiteindelijk hebben de publiciteit en het stellen van vragen aan het college vanuit de ChristenUnie, geleid tot een aanpassing van de plannen. Er is uiteindelijk meer rekening gehouden met de wensen van de bewoners. 

Water
Als waterambassadeur heb ik samen met waterambassadeur Charlotte Defesche (VVD) een bijeenkomst “water hoort bij Gouda” georganiseerd voor raadsleden. Er was een prijsvraag uitgeschreven door het Watergilde en we hebben de winnaars hun idee laten presenteren. De raadsleden waren enthousiast over de ideeën. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aantal ideeën die tot uitvoering zijn gebracht, met dank aan de initiatiefnemers en vrijwilligers. Denk aan een zwemwedstrijd door de grachten en een wandelboulevard op de Kattensingel (Singelpark). Ik vond het leuk om op deze manier politiek voldoende aandacht voor deze ideeën te vragen. Je kan zo goed je ambassadeursrol waarmaken.

Ruimtelijke ordening en wonen

Nieuwe situatie
In de ruimtelijke ontwikkelingen is door ons veel tijd geïnvesteerd in de plannen voor het zuidelijk stationsgebied en de kop van de kleiweg. Zo heb ik meerdere informatiebijeenkomsten over het stationsgebied bijgewoond. We waren positief kritisch in deze dossiers. Als ChristenUnie hebben we uiteindelijk ingestemd met deze plannen. Een stap in de goede richting, zeker als het om het zuidelijk stationsgebied gaat. Wel is het nog duimen draaien dat voldoende subsidie wordt toegekend.
Tenslotte ben ik nog bezig geweest met de behandeling van de woonvisie. We moesten gezien de inhoud helaas tegen stemmen 
Tot slot
Ik heb er zin in om ook komend seizoen me  in te zetten voor onze mooie stad en hoop over een jaar  terug te kijken op een geslaagd jaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten