zondag 23 oktober 2016

Omstreden bestemming


Op 20 september 2016 heeft de Nationale ombudsman een kritisch rapport uitgebracht over de wijze waarop de gemeente Gouda heeft gecommuniceerd rond ontwikkelingen in de PWA kazerne.

“Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden bestemmingen als een asielzoekerscentrum (AZC). Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapportage 'Omstreden bestemming' over de herbestemming van de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. De ombudsman roept gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking 'Besluitvorming opvang asielzoekers en huisvesting statushouders' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman.” 


Aanleiding
Een aantal bewoners van de wijk Gouda Noord heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de wijze waarop de gemeente Gouda hen heeft betrokken bij - en geïnformeerd over - de plannen voor het hergebruik van de Prins Willem-Alexanderkazerne. In eerste instantie zou hierin o.a. een moskee gevestigd worden. Kort nadat dit plan niet doorging, gaf de gemeente Gouda aan medewerking te willen verlenen aan de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum.

Herkenning
De ChristenUnie fractie is niet verrast door de uitkomsten van het rapport van de Nationale ombudsman. We herkennen ons in dit rapport en de aanbevelingen. We moeten van de uitkomsten leren en de gemeente zal veel actiever in moeten gaan zetten op burgerparticipatie, met de participatieladder als uitgangspunt. 

Onderscheid
Wat de ChristenUnie betreft moet er wel een onderscheid worden gemaakt tussen de communicatie rond de mogelijke komst van een islamitisch centrum gecombineerd met de Ark en Gemiva én later bij de komst van een regulier AZC.
Bij het eerste proces is er van alles misgegaan, waarbij vooral de rol van de bewoners niet duidelijk was en de wijze van participatie helder had moeten worden gecommuniceerd en uitgevoerd. 

AZC
Rond het onderwerp AZC is gepoogd dit proces beter in te richten, maar kwam het besluit wel erg snel na het niet doorgaan van het andere plan. De bewoners kregen nauwelijks tijd om op adem te komen en dat gaf opnieuw onrust. Hoewel de ChristenUnie – net als de meeste andere fracties in de raad – de komst van een AZC steunt, had ze liever gezien dat er een adempauze was genomen om eerst te werken aan het herstel van vertrouwen tussen bestuur en burgers.
Het kan natuurlijk altijd beter, vooral door de burgerparticipatie als vast onderdeel van het beleid duidelijk te communiceren, maar inhoudelijk gezien ging het een stuk beter.
Rond het opstellen van de bestuursovereenkomst met het COA zijn namelijk bewoners actief betrokken geweest en is ook de raad regelmatig geïnformeerd en in de gelegenheid geweest om input te geven.
Het resultaat mag er ook zijn: Gouda kent de meest uitgebreide bestuursovereenkomst van Nederland, die met inbreng van bewoners tot stand is gekomen. Zo heeft Gouda voor het eerst in Nederland een gefaseerde instroom afgesproken, wat een belangrijke eis van de bewoners was. De gemeente heeft de inbreng van de bewoners meegenomen en uitgebreid gerapporteerd wat ermee gedaan is. 

Actieprogramma
Mede door de ervaringen rond de PWA heeft de ChristenUnie bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie o.a. ingezet op het onderwerp burgerparticipatie en daarvoor aan de coalitie partners een concept beleidsplan overhandigd.

In het actieprogramma van het onlangs geïnstalleerde college is burgerparticipatie ook prominent opgenomen. We verwachten van het college dat alles in het werk zal worden gesteld om de communicatie aan omwonenden straks bij de (mogelijke) komst van het AZC te verbeteren en dat de aanbevelingen van de ombudsman als leidraad meegenomen worden.
Een zorgvuldig proces bij de komst van het AZC, daar is iedereen in Gouda en de mensen die we mogen verwelkomen in Gouda, bij gebaat. Samen sterk!

Theo Krins & Christiaan Quik

Geen opmerkingen:

Een reactie posten