dinsdag 12 februari 2019

Nieuwe plannen voor de PWA kazerne in Gouda

De Rijksvastgoeddienst wil de PWA kazerne nog steeds verkopen. Dit keer is de aanpak echter beter. Met bewoners wordt een participatierapport opgesteld die mee wordt gegeven aan een eventueel toekomstig ontwikkelaar. Maar hoe blijft het proces goed gaan en hoe kan de gemeenteraad zorgen dat zij goed betrokken blijfven bij het proces? In deze blog schrijf ik hierover.
 
Omstreden locatie
Als raadslid kan ik het me nog goed herinneren, de discussie omtrent de komst van een Islamitisch Centrum en vervolgens over de komst van een AZC. Het is jammer hoe de dossiers toen gelopen zijn en de negatieve impact die dit gehad heeft op de stad Gouda, maar ook de lokale politiek. Gelukkig is het alweer een tijdje rustig en wordt nu gestart met participatie met de wijk. 

Bewonersparticipatie
Bij een openbare buurtbijeenkomst op 8 november 2018 die ik bezocht werd de aftrap gegeven voor een nieuw en hopelijk laatste hoofdstuk voor herbestemming van dit terrein.  Het was een goede bijeenkomst waar bewoners vragen konden stellen en een werkgroep werd geformeerd om te komen tot een participatierapport. Hierin staan wensen en zorgen van de buurt voor de nieuwe ontwikkeling. Inmiddels is het rapport opgeleverd met een aantal duidelijke wensen:
  • een ontsluiting van het terrein op de Bodegraafse Straatweg.
  • Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, ook voor bezoekers en daarbij het parkeerprobleem bij voetbalvereniging Olympia aan te pakken
  • Bebouwing met maximaal 4 bouwlagen, met accenten tot 6 a 7 bouwlagen. Dit is lager dan de 'Nota Hoogbouw' van de gemeente Gouda toestaat.
  • Wens voor senioren en jongerenwoningen, in verschillende prijsklassen, maar voornamelijk niet te duur (middeldure en betaalbare koop- en huurwoningen), maar zeker ook de wens om sociale huurwoningen te bouwen.
  • Kleine voorzieningen voor de wijk, denk aan een ontmoetingsplek (voor ouderen) of zorg.
  • Groen moet openbaar toegankelijk zijn, en liefst wordt er zo duurzaam mogelijk gebouwd.
Dit lijken me duidelijke wensen die voor het grootste gedeelte goed mogelijk zijn om uit te voeren. Echter vraag ik me wel af of de ontsluiting op de Bodegraafse straatweg daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Ik zal hier nog aandacht voor vragen als we als gemeenteraad over dit rapport komen te spreken. Het rapport en verder informatie over dit proces rondom de PWA-kazerne is te lezen op www.pwakazerne.nl

Rol van de gemeenteraad onduidelijk
Uiteindelijk moet de gemeenteraad en ook ik als raadslid een bestemmingsplan vaststellen voor de nieuwe ontwikkeling. Door de Rijksvastgoeddienst te laten zorgen voor de eerste participatie, is de rol van de gemeenteraad tijdens het proces onduidelijk. Dit was de aanleiding om samen met Martijn van der Wind van het CDA technische vragen te stellen aan het college over de rol van de gemeenteraad. Ons leek het niet handig pas helemaal aan het einde betrokken te worden bij deze grote herontwikkelingsopgave. We kregen hierop het volgende antwoord van het college:
'Als het college het participatieverslag van het Rijksvastgoedbedrijf heeft ontvangen en daarover een standpunt heeft ingenomen, zal het college de gemeenteraad daarover formeel informeren. Het college is zich uiteraard bewust van de planologische historie die is verbonden aan deze locatie. Het idee is dan ook om informeel met de gemeenteraad van gedachten te wisselen zodra een begin van een (concept) participatieverslag beschikbaar is. Het college beslist in formele zin in eerste instantie omtrent het bouwprogramma voor de locatie en zal beoordelen of daarvoor draagvlak bestaat op basis van het toekomstige participatieverslag van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij worden de gevoelens van de gemeenteraad die zijn gebleken uit het voorgestelde informele traject betrokken in de afweging.  De gemeenteraad beslist uiteindelijk formeel op voorstel van het college over eventuele wijzigingen van het bestemmingsplan.'

Tot slot
Ik vind het goed dat de gemeenteraad vroeg in het proces betrokken wordt, nog voordat het complex in de verkoop gaat. Hierbij kunnen we extra aandacht vragen om de uitkomsten van het participatierapport ook daadwerkelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen en nader onderzoek vragen voor bijvoorbeeld de mogelijkheden van ontsluiting voor de herontwikkeling.  Daarbij zal ik me inzetten voor transparantie van het proces en vind ik het goed als de gemeenteraad het participatierapport vaststelt. Als het aan de ChristenUnie fractie ligt is het participatierapport een randvoorwaarde om tot een ontwikkeling voor deze locatie te komen en kunnen we deze van harte onderschrijven. Wel zullen we het college  vragen om in ieder geval de ontsluiting van het gebied eerst goed te onderzoeken.
Ik blijf dit dossier volgen en zal ook op volgende bewonersbijeenkomsten zoveel als mogelijk aanwezig zijn. Ik heb er vertrouwen in dat we nu met elkaar tot een mooie herontwikkeling komen van deze locatie met ‘Oog voor Gouda’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten