zondag 17 november 2019

Afval scheiden loont nog steeds; minder afval voor Gouda

Op maandag 11 november werd het afvalbeleid van Gouda, afval scheiden loont, in de gemeenteraad besproken. Naast een verhoging van de afvalstoffenheffing van in totaal maar liefst €45,-, was er ook een voorstel om tot verbeteringen te komen. In deze blog uitleg over de tariefsverhoging, de verbeteringen vanuit het college en de verbetervoorstellen vanuit de ChristenUnie om tot minder (rest)afval te komen.
 
Tariefsverhoging afvalstoffenheffing
Niemand vind het leuk om meer te betalen voor afvalinzameling, zeker niet omdat we net begonnen zijn met afval scheiden loont. Naast het milieu is het ook leuk voor de portemonnee. Dit laatste valt tegen. Hoe komt dat?
 
Het heeft twee hoofdoorzaken, de marktwerking en de stijging van de verbrandingsbelasting. De prijzen voor verwerking van huishoudelijke afvalstromen met name voor restafval en GFT zijn fors gestegen. Tegelijkertijd brengen oud papier en PMD minder op dan voorheen.
 
Het beleid van het Rijk is er op gericht om afval scheiden te bevorderen. Daarvoor gebruikt het Rijk met name het instrument van de verbrandingsbelasting. Deze belasting wordt geheven over het restafval dat in de verbrandingsoven belandt. De belasting is per 1 januari 2019 verhoogd van € 13,21 per ton naar € 32,12 per ton. Mede door de verbrandingsbelasting is restafval de duurste afvalstroom en loont het nog meer om afval goed te scheiden. Hierdoor is een verhoging van €45,- noodzakelijk.
 
Verdere investeringen nodig
De totale afvalstoffenheffing stijgt tot circa €50,- door verder te investeren in het systeem 'afval scheiden loont'. Hierin is door het college gekozen om verder door te pakken en te investeren in:
  1. ondergrondse (pers)containers plaatsen voor PMD bij hoogbouwlocaties;
  2. Vervangen van trommels (inworpopening) door kleppen bij de nieuwe GFT verzamelcontainers nadat deze met bewoners is getest; geen afval op je tenen meer.
  3. Uitbreiden van het aantal 30 liter trommels in de ondergrondse restafvalcontainers; een wens die meermaals door bewoners is uitgesproken.
  4. Inzetten van extra middelen voor communicatie voor 2020 en 2021 om afvalscheiding verder te bevorderen en ontwijkgedrag te beperken. Meer uitleg kan leiden tot betere scheiding van de afvalstromen en beter bruikbaar materiaal voor recyclen.
Komen tot minder afval
Afval dat niet bestaat is de beste oplossing voor het milieu. Zo begint de motie over minder afval van de ChristenUnie en PvdD die met ruime meerderheid is aangenomen. De motie vraagt om het volgende:
  1. per afvalstroom onderzoek te doen naar mogelijkheden om tot afvalreductie te komen bij inwoners en bedrijven in Gouda en te bezien of het werken met streefwaarden voor afvalreductie mogelijk is.
  2. de onderzoekresultaten uiterlijk 1e kwartaal 2020 met de gemeenteraad te delen.
  3. de onderzoeksresultaten te betrekken bij de vervolgcommunicatie over ‘afval scheiden loont’ en hoe we in Gouda nog meer kunnen doen om het milieu en onze portemonnee te sparen.
We zien dit als oplossing waar we ook zelf mee aan de slag kunnen in Gouda. Binnenkort zal ik hier meer over schrijven en op zoek gaan naar goede ideeën.
 
Omgekeerd inzamelen
Een tweede motie van de ChristenUnie gaat om het onderzoeken naar invoering van omgekeerd inzamelen. Dit ook omdat de kosten voor verwerking van restafval de hoogste kostenpost met zich meebrengt. In 2025 is de landelijke doelstelling 30 kg restafval per persoon, dit is voor Gouda nu nog 118 kg. Bij omgekeerd inzamelen breng je je restafval weg naar centrale containers in de buurt, waardoor bijvoorbeeld plastic afval op termijn opgehaald kan worden in de minicontainers van het huidige restafval. Hierdoor kunnen we zorgen dat op termijn de plastic afvalzakken weer uit het straatbeeld verdwijnen. Dit systeem laat goede resultaten zien in verschillende gemeenten om tot een vermindering van restafval te komen. Het is in ieder geval interessant om te weten hoe dit systeem in Gouda zou kunnen worden ingevoerd, bijvoorbeeld gebiedsgericht zoals in Amersfoort, op welke termijn dat zou kunnen en wat dit met de kosten van het systeem van afval gaat doen en hoe vervuiling van andere afvalstromen, voornamelijk van PMD, zoveel als mogelijk kan worden voorkomen. Deze motie is ook met brede steun aangenomen en we zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.
 
Tot slot
Ik heb namens de ChristenUnie geprobeerd verder te kijken en met ideeën te komen om tot minder afval, minder overlast van zwervende plastic zakken en hopelijk ook tot lagere kosten te komen. Het belangrijkste blijft echter dat we verbeteringen zoeken voor afvalvermindering, om zo zelf bij te dragen aan een verdere afname van onze ecologische voetafdruk in de wereld. Een beter milieu begint bij jezelf!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten