zaterdag 14 maart 2020

Gastblog; Nieuwe Energie

In deze gastblog is burgerraadslid Petra Hamm- van Bodegraven uitgenodigd om te vertellen hoe zij zich inzet voor Gouda en de energietransitie. 

“Gouda een beetje mooier maken.” Ik denk vaak na over wat ik wil bereiken als burgerraadslid bij de ChristenUnie. Het antwoord is heel simpel: ik wil op mijn manier bijdragen om Gouda een stukje mooier te maken. En voor mij is mooier: samenwerken aan een duurzaam en groen Gouda. En dat is een uitdaging, want wat is duurzaam? En wat mag duurzaamheid kosten? En wie moet daarvoor actie ondernemen? In deze blog beschrijf ik mijn inzet vanuit de ChristenUnie om Gouda een stuk groener en duurzamer te maken.  Regionale energiestrategie (RES)
Als burgerraadslid ben ik betrokken bij de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie. De gemeente heeft een belangrijke rol bij de transitie naar duurzame vormen van energie. Zo moet de Regionale Energiestrategie  opgesteld worden. Per regio moet bepaald worden hoe de behoefte aan energie gevoed gaat worden. Energie kan opgewekt worden door windmolens te bouwen, maar ja waar? Er zijn veel daken waar zonnepanelen op gelegd kunnen worden. Is dat genoeg om de hoeveelheid energie op te wekken die nodig is? De getallen vliegen ons om de oren over hoeveel energie er opgewekt moet worden. Voor 1 juni 2020 moet regio Midden Holland een concept RES opstellen. Deze wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraden van deze regio voorgelegd.

Hoe verwarmen we in de toekomst ons huis?
Daarnaast heeft de gemeente de regie bij de overgang van verwarming door gas in huizen naar andere vormen van warmte. Daarvoor moet er een plan komen welke wijk wanneer van het gas af gaat en vooral wat het beste alternatief is. Daar loop je ook weer tegen heel wat vragen op, want moet elke huiseigenaar dat zelf gaan regelen of gaat de gemeente dit centraal organiseren? We weten de huidige mogelijkheden, maar er wordt ook veel geïnnoveerd. En ja, dan blijft er natuurlijk altijd de vraag: wie gaan die investeringen betalen? En zijn er genoeg financieringsmogelijkheden dat ook iedereen kan meedoen?

Raadsbrede werkgroep Energietransitie
In Gouda hebben we ambitieuze doelstellingen. We willen in 2040 een gasvrije en Co2 neutrale stad zijn. Niet voor niets heet het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’. Om dit te bereiken moet de eerste woonbuurt in 2025 van het gas af zijn. Dit is dus geen opgave die in één coalitieperiode bereikt gaat worden. Samenwerking door alle partijen in de raad en in de stad is belangrijk om dit te bereiken. Daarom is er een raadsbrede werkgroep energietransitie opgericht. Maandelijks komen we bij elkaar om op de hoogte gehouden te worden van de stand van zaken door de gemeente van de plannen voor de energie- en warmtetransitie. We laten ons informeren over de alternatieven, de kosten en wat de voor- en nadelen zijn. We vinden het ook belangrijk om goed te luisteren naar wat er leeft aan vragen in de stad. Dit alles om goede kaders te stellen bij het vormgeven van de energietransitie. 

Inbreng van de ChristenUnie Gouda
En wat vindt de ChristenUnie Gouda daarbij van belang? Dat Gouda net zo mooi is voor onze (klein)kinderen als voor onszelf. Dus dat we die maatregelen nemen om Gouda toekomstbestendig en duurzaam te maken, hoe moeilijk dat soms ook is. Deze maatregelen moeten realistisch zijn, waarbij we goed kijken welke innovaties wel rijp zijn en welke nog verder ontwikkeld moeten worden. We gaan uit van de kracht van samenwerking tussen inwoners, bedrijven en overheid, bijvoorbeeld bij lokale initiatieven. En er is daarbij oog voor die mensen die niet mee kunnen. Het moet betaalbaar zijn voor iedereen.  

Tot slot
We staan aan de vooravond van een grote en langdurige transitie. En dat is iets wat we zorgvuldig willen doen, waarbij er nog veel onzekerheden zijn. Dat betekent dat we ons inlezen, samenwerking zoeken met experts en in gesprek gaan met inwoners. Zodat we die maatregelen nemen om te verduurzamen, op het juiste moment, betaalbaar voor iedereen en vanuit de kracht en betrokkenheid van inwoners. 


Als ik er zo over nadenk is dat wat ik wil doen. Ik wil me inzetten voor een zorgvuldig en goed proces waarin we goede kaders neerzetten waarbinnen we Gouda met zijn allen duurzamer maken. Geen makkelijke opgave, maar wel één waar ik energie van krijg! Hopelijk u ook!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten