woensdag 8 april 2020

Groene Hart Ziekenhuis op zoek naar parkeerplaatsen

Voor de corona pandemie had ik als raadslid een gesprek met het ziekenhuis over de parkeeroverlast van bezoekers en personeel in de omliggende wijken en voornamelijk bij de Bleulandflats. Doel van het gesprek was meer informatie en bekijken of de eigen parkeerplaatsen beter benut kunnen worden. In deze blog meer over dit gesprek en de vragen die we naar aanleiding van dit gesprek stelde hierover aan het college.

Gesprek namens bewoners
Ik was door de omwonenden van het ziekenhuis voornamelijk het laatste jaar meermaals gemaild over de situatie. De bewoners kunnen met name in de avonden niet parkeren bij de de Bleulandflats, omdat dan alles vol geparkeerd is voor het ziekenhuis. Ik vroeg me af waarom dit zo’n probleem is omdat het Groene Hart Ziekenhuis zelf 700 parkeerplaatsen heeft. In het gesprek werd duidelijk dat het beleid is dat het personeel dat dichterbij woont dan 5 kilometer niet met de auto mag komen, boven de 5 kilometer betalen de medewerkers 1 euro per dag om te parkeren. Ik vermoed dat de problematiek vooral te maken heeft met de medewerkers die dichtbij wonen en dan toch met de auto komen. 
De omwonenden zijn inmiddels welkom bij het Groene Hart ziekenhuis, natuurlijk als de corona pandemie achter de rug is. In het gesprek kunnen ze dan samen spreken over de problematiek. Dat is in ieder geval een winstpunt, aangezien de bewoners eerder geen reactie kregen op hun ingezonden brieven.

Groene Hart Ziekenhuis heeft een tekort aan parkeerplaatsen
Uiteindelijk bleek uit het gesprek dat het ziekenhuis in november 2019 de gemeente Gouda had verzocht om mee te denken voor het creëren van parkeerplaatsen, onder andere ook door het huren van 100 parkeerplaatsen op de Vossenburchkade. Ik was nogal verbaasd toen ik dat hoorde. We hadden als gemeenteraad in januari 2020 het parkbeleid vastgesteld voor een autoluwe binnenstad, waarbij zowel de Stationsgarage en het parkeerterrein aan de Vossenburchkade een belangrijke bijdrage moesten leveren om dit doel te realiseren. Dit was 1 van de reden om na twijfel bij de ChristenUnie fractie al in te stemmen met het parkeerbeleid. Alhoewel ik dus kwam voor de omwonenden, kwam ik met andere informatie terug. Na bespreking in de fractie hebben we toen toch besloten vragen te stellen aan het college. Dit ook omdat we teleurgesteld zijn dat deze informatie over de zoektocht naar parkeerplaatsen niet is betrokken. 

De ingediende vragen
Als inleiding scheef ik: ‘De ChristenUnie heeft begin maart 2020 een gesprek gehad met het Groene Hart Ziekenhuis. In dit gesprek hebben we gesproken over de parkeeroverlast voor omwonenden door parkerende bezoekers en medewerkers van het GHZ. In dit gesprek werd duidelijk dat het Groene Hart Ziekenhuis een tekort aan parkeerplaatsen heeft en op zoek is naar extra parkeerplaatsen. Daarbij hebben ze gemeente Gouda in november 2019 (!) gevraagd tenminste 100 parkeerplaatsen te mogen huren op het parkeerterrein Vossenburchkade. Deze informatie was dus al bekend toen de gemeenteraad een besluit nam over het parkeerbeleid en de autoluwe binnenstad en deze informatie is toen niet verstrekt. Uiteindelijk heeft het college op 24 maart 2020 een besluit genomen over de verhuur van parkeer-plaatsen. Aangezien de besluitvorming hieromtrent door het college doorgang vindt en we als gemeenteraad een controlerende taak hebben, hebben we ondanks de crisis waarin we ons nu bevinden en ondanks dat we het belangrijk vinden dat er voor het GHZ voldoende parkeerplaatsen moeten zijn, besloten deze vragen nu toch in te dienen.’

Vragen over parkeerterrein Vossenburchkade aan college
Conform artikel 38 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen gesteld:
  1. Kan het college bevestigen dat de bovenstaande informatie correct is en dus in november 2019 een verzoek van het Groene Hart Ziekenhuis inzake het huren van tenminste 100 parkeerplaatsen op de Vossenburchkade al bekend was?
  2. Is het college het met de ChristenUnie eens dat het parkeerterrein Vossenburchkade (evenals de Stations garage) een belangrijk onderdeel uitmaakt van het dit jaar aangepaste parkeerbeleid en de ambitie om te komen tot een autoluwe binnenstad door het aantrekkelijker maken van het parkeren aan de randen?
  3. Is het college het met de ChristenUnie eens dat de vraag vanuit het GHZ essentiële informatie is die betrokken had moeten worden bij de besluitvorming over het nieuwe parkeerbeleid?
  4. Wat is de reden dat deze informatie door het college niet gedeeld is toen de gemeenteraad het nieuwe parkeerbeleid vaststelde in januari 2020?
  5. Wat is volgens het college de impact van het collegebesluit op 24 maart 2020 inzake verhuur van 100 parkeerplaatsen op de parkeerplaats Vossenburchkade aan het Groene Hart Ziekenhuis op het aangepaste parkeerbeleid en zijn er nog aanvullende plannen (samen met het GHZ) met betrekking tot dit of een ander parkeerterrein?
  6. In hoeverre is het college naar aanleiding van dit besluit van plan versneld parkeerplaatsen toe te voegen aan de stationsgarage of in de Spoorzone?
Tot slot
We krijgen uiterlijk begin mei 2020 een antwoord op onze gestelde vragen. Ik hoop dat, als alles weer normaal draait, en de besluitvorming over het verkeerscirculatieplan dit najaar inderdaad doorgaat, deze nieuwe ontwikkeling wel wordt meegenomen in de integrale afweging over het verkeer en parkeren in Gouda. Naar aanleiding van onze gestelde vragen verscheen een artikel in het AD Groene Hart hierover. 
AD Groene Hart, 27 maart 2020

Geen opmerkingen:

Een reactie posten