maandag 8 juni 2020

Spoorzone; woningen voor iedereen

Op woensdag 3 juni 2020 heeft de gemeenteraad het ontwikkelperspectief Spoorzone bijna unaniem vastgesteld. Maar wat houdt dit nu in en wat ga jij er dan van merken? Meer hierover in deze blog.

Goudse Post, 1 maart 2020

Spoorzone
Het ontwikkelperspectief geeft niet alleen zicht op ontwikkeling van de locatie van de Spoorzone langs de Burgemeester Mijssingel, maar gaat bijvoorbeeld ook over de transformatie van de Blokker locatie en de Bunnik locatie in de wijk Nieuwe Park.

Ontwikkelperspectief, Gemeente Gouda
Versnelling woningbouw
Gezien de tekorten in het aantal betaalbare woningen, ook in Gouda, heeft dit college (waar de ChristenUnie deel vanuit maakt) afgesproken te proberen meer woningen te bouwen en daarbij ook in te zetten op het toevoegen van sociale huurwoningen en middenhuur. De spoorzone, eerder gericht op de kantorenmarkt, wordt nu grotendeels ontwikkeld voor woningbouw, aangevuld met werken en voorzieningen. 

Hoogbouw en minder parkeerplaatsen
Wat is de grootste verandering? Om voldoende woningen te bouwen en de mogelijkheid te hebben om sociale huurwoningen toe te voegen wordt  steeds vaker gekozen voor hoogbouw. Daarnaast wordt de parkeernorm verlaagd. In combinatie met de duurzaamheidsdoelstellingen (stimuleren ander vervoer, waaronder OV, deelauto’s en fiets) draagt dit zeker ook bij aan de financiële haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkelingen. Meer informatie over de Spoorzone vind je op de projectwebsite: Spoorzone Gouda

Betrek de inwoners bij anders denken over parkeren
We hebben als ChristenUnie de wethouder opgeroepen in de verdere planontwikkeling ook de stad goed te betrekken bij de cultuurverandering aangaande parkeren. Bij het streven naar een lagere parkeernorm in combinatie met het streven naar keuze door bewoners voor duurzaam vervoer, vindt de ChristenUnie het belangrijk dat daardoor niet het parkeerprobleem wordt verplaatst naar de buurten die naast de ontwikkelgebieden liggen.  Onze inzet in het vastgestelde parkeerbeleid in januari is hier terug te lezen.

De ontwerpprincipes van de spoorzone
De ChristenUnie heeft samen met PvdA, Gouda’s 50 Partij, en GroenLinks een amendement ingediend over de zogenaamde 7 ontwerp-principes:
  1. De bodem biedt kansen voor duurzame energie, maar vraagt ook om aandacht in de planvorming
  2. Binnenstedelijk ontwikkelen vraagt maatwerk per deelgebied en aandacht voor wisselwerking met de omgeving
  3. De Burgemeester Jamessingel als verbindende schakel binnen de Spoorzone
  4. Versterken van de bestaande kwaliteiten van de Spoorzone door het groenblauwe karakter uit te breiden.
  5. De Spoorzone als inclusieve wijk met een aanbod aan woningen voor elke portemonnee
  6. Een fijnmazig en kwalitatief netwerk van verbindingen voor wandelaars en fietsers, met een goede balans voor recreatie en rust voor natuurwaarden. 
  7. Het stimuleren van duurzame mobiliteit en de inzet van bijpassende parkeernormen
Deze ontwerpprincipes vormen de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in de Spoorzone. Het is van belang deze beslispunten op te nemen in het raadsbesluit om de komende jaren de individuele projecten beter integraal te kunnen toetsen. Het is namelijk belangrijk dat per deelproject aandacht blijft voor de gehele ontwikkeling en aansluiting en samenhang van de plannen.

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen
Om ook natuurinclusief bouwen en klimaatadaptief bouwen (denk aan minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling en meer biodiversiteit) te stimuleren is door ons in samenwerking met de Partij van de Dieren een 8e ontwerp-principe toegevoegd. Dit om te borgen dat in alle deelprojecten in de Spoorzone deze koppelkans wordt benut. We hebben dit als volgt geformuleerd:
  1. Er in de Spoorzone natuur inclusief en klimaat adaptief gebouwd gaat worden vergelijkbaar met het ondertekende ‘convenant klimaat adaptief bouwen’ met toepassing van het puntensysteem dat door de gemeente Den Haag is ontwikkeld.
Het amendement is met 29 stemmen voor en 3 tegen in grote meerderheid aangenomen.

Raad stelt kaders 
Het heeft mij aardig wat energie gekost dit raadsbesluit te laten nemen in de gemeenteraad, omdat het college deze visie in eerste instantie als college wilde vaststellen. Ik ben blij dat het is gelukt om alsnog onze kaderstellende rol te kunnen uitoefenen. Want een versnelling van woningbouw is zeker nodig, maar wel met democratische legitimatie.

Tot slot
In het 4e kwartaal van 2020 wordt door de gemeenteraad ook nog een beeldkwaliteitsplan en een financiële verkenning behandeld t.a.v. De Spoorzone. Ik hoop dat we in de toekomst niet zoveel discussie meer hoeven voeren over rollen en proces, maar dat we als raad ons kunnen focussen op de kwaliteit van de voorstellen en deze door onze inbreng waar nodig nog verbeteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten