zaterdag 3 maart 2018

Crisis op de Goudse woningmarkt; de aanpak van de ChristenUnie

Op donderdag 1 maart vond het een debat plaats over de sociale woningmarkt in Gouda, georganiseerd door twee huurdersverenigingen (BeWoGo en HRHM). Een goede aanleiding op een rij te zetten hoe de ChristenUnie Gouda zich hiervoor wil inzetten en welke ideeën we nog meer hebben voor de Goudse woningmarkt. In deze blog lees je daar meer over.

Crisis op de woningmarkt
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duur betaalde woningen staan onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. Hoe wil de ChristenUnie Gouda zich de komende jaren inspannen voor dit onderwerp? Deze blog geeft een kort overzicht van de belangrijkste onderdelen samengevat in een viertal hoofdonderwerpen.

1.   Voldoende Sociale huurwoningen

De ChristenUnie wil dat we samen met de woningcorporaties voldoende nieuwe sociale huurwoningen ontwikkelen, zodat vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd. We willen dit bereiken door het invoeren van een fonds Sociale woningbouw. Wanneer een ontwikkelaar wil ontwikkelen wordt deze aangegeven minimaal 15% sociale huurwoningen te ontwikkelen. Wanneer de ontwikkelaar dat niet doet of het niet uitvoerbaar is op een bepaalde locatie, moet de ontwikkelaar per woning een bedrag afdragen. Dit bedrag kan de gemeente inzetten op andere locaties om zo meer sociale woningbouw te kunnen realiseren. Om dit te regelen willen we dat een nieuwe nota kostenverhaal wordt opgesteld waarin dit geregeld wordt.


2.   Nadenken over de toekomst: visie op wonen

De ChristenUnie wil dat Gouda met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Daarbij is het noodzakelijk dat de wensen van de bewoners goed in kaart worden gebracht. Naast woningcorporaties, krijgen wat de ChristenUnie betreft, ook maatschappelijke organisaties en marktpartijen een belangrijke rol in het op te stellen en uitvoeren van woonbeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sociale teams, wijkraden en huurdersverenigingen. Daarbij vind de ChristenUnie het belangrijk dat er een gezamenlijke visie komt die gericht is op het verbeteren van de energiehuishouding van woningen.


3.   Prettig wonen als je ouder wordt

In Gouda gaat de bevolking verder ouder worden. Het wordt steeds belangrijker om te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen of een geschikte nieuwe woonruimte vinden in een appartement. Hoe kunnen we dat bereiken?

  • Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen. Dit in combinatie met het aanbieden van nieuwe huur- en koopappartementen voor ouderen, al dan niet met een zorgindicatie.
  • Gouda bouwt appartementencomplexen voor een mix van jong en oud.
  • Om de doorstroming op de woningmarkt verder een impuls te geven, wordt onderzocht wanneer ouderen bereid zijn te verhuizen naar een appartement, zodat eengezinswoningen weer vrijkomen voor gezinnen.

4.   Starters op de woningmarkt helpen

Om de knelpunten op de woningmarkt enigszins weg te nemen en te zorgen dat jongeren ook in Gouda kunnen blijven wonen zet de ChristenUnie zich in voor de starters. De ChristenUnie wil starters de mogelijkheid blijven bieden gebruik te maken van de starterslening en het starterscontract (tijdelijk huren na je studie). Dit zijn goede instrumenten om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt. Daarnaast moet natuurlijk gezorgd worden voor meer nieuwe starterswoningen, bijvoorbeeld door transformatie van leegstaande kantoorgebouwen.

Er zijn echter nog veel meer uitdagingen op de woningmarkt. Nog een aantal andere punten die de ChristenUnie voor 2018-2022 belangrijk vindt voor de Goudse woningmarkt:

  • Er komt meer aandacht voor groepswonen, door bijvoorbeeld verder invulling te geven aan het experiment ‘vitale woongemeenschappen’.
  • Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op
    verduurzaming van bestaande woningen (nul-op-de-meter). Ook hierin zijn we overigens voorstander van een fonds duurzaam bouwen.
  • De ChristenUnie zet in op meer sociale koopwoningen, om de kloof tussen huur en koop te dichten.

Tot slot

Stem dus op 21 maart 2018 op de ChristenUnie voor prettig wonen in Gouda voor iedereen! De ChristenUnie heeft Oog voor Gouda…..


Geen opmerkingen:

Een reactie posten