dinsdag 12 maart 2019

Een Groenfonds voor Gouda

Op woensdag 6 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Gouda unaniem gekozen voor het instellen van een groenfonds. Maar wat houdt dat in? en wat ga ik er zelf als inwoner van merken? Meer hierover in deze blog over het Goudse Groenfonds. 

Doel van het  Groenfonds
Het doel van het groenfonds is om de leefbaarheid van Gouda te bevorderen en de klimaatadaptatie te vergroten, door meer openbaar groen toe te voegen. 

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zicht aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de  klimaatverandering biedt te benutten.
 
Het groenfonds heeft meerdere doelen:
  1. Gouda heeft relatief gezien weinig openbaar groen in de stad
  2. Klimaatverandering zorgt dat meer groenoppervlakte nodig is om het onderlopen van straten en pleinen voornamelijk in de zomer te voorkomen.
  3. Klimaatverandering zorgt voor langere warme periodes. Om als stad geen last te hebben van ‘hittestress’ is meer groen en water nodig.
  4. Groen is gunstig voor de gezondheid voor ons en groen wordt positief ervaren in de woonomgeving.
Door spelregels op te stellen voor bouwende partijen wordt gezorgd dat bij nieuwe ontwikkelingen voldoende aandacht is voor het toevoegen en behouden van het groen voor de stad.  

Hoe werkt t?
De gemeenteraad heeft een vijftal beleidsregels vastgesteld om te komen tot meer groen bij nieuwbouw. Uitgangspunt bij het Groenfonds is dat de oppervlakte groen en water, en het aantal bestaande bomen tenminste behouden blijft. Bij nieuwe plannen dient tenminste 15% van het totale plangebied openbaar groen te worden. Lukt dit niet, mag voor de helft van het oppervlakte volstaan worden met compenserende maatregelen. Hierbij kan je denken aan groene daken of groene gevels. Tevens kan in de wijk waar het project gerealiseerd wordt binnen een jaar openbaar groen worden aangelegd. Biedt dit niet voldoende mogelijkheden, kan voor niet gerealiseerde m2 openbaar groen een compensatiebijdrage van €250,- per m2 worden betaald. Dit bedrag komt in een jaarlijkse subsidie van het Groenfonds terecht, waarmee de vergroening door burgerinitiatieven kan worden bewerkstelligd. Dit Groenfonds kan aangevuld worden met middelen die vanuit de gemeente Gouda ter beschikking worden gesteld. Het groenfonds investeert in principe eerst in de wijken die stedelijk groen het hardste nodig hebben. Dit zijn de wijken Binnenstad, Korte Akkeren, Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Noord en Goverwelle. Bij projecten kan voornamelijk gedacht worden aan het aanleggen van toegankelijk groen, door bijvoorbeeld bestrating op sommige te plekken voor meer groen. 

Nieuw instrument
Omdat een Groenfonds op deze manier in Nederland uniek is, is het zogenaamd Gouds pionieren. Dat betekent dat het college ruimte heeft om gemotiveerd te kunnen afwijken van deze spelregels. Daarnaast is door een amendement van de gemeenteraad gezorgd voor een jaarlijkse evaluatie, om met elkaar te bezien of dat wat bedacht is ook daadwerkelijk leidt tot een groener en waterrijker Gouda.
Om slagvaardig te kunnen starten heb ik namens de ChristenUnie een amendement (tekstwijziging in besluit) opgesteld om nog in 2019 €200.000,- t.b.v. klimaatadaptatie aan het Groenfonds toe te voegen en deze nog dit jaar in te kunnen zetten voor meer groen en water in Gouda voor klimaatadaptatie. Daarnaast heb ik met deze tekstwijziging in het besluit zeker gesteld dat een nog op te stellen klimaatadaptatieplan leidend is voor de uitgaven van de overige middelen die beschikbaar komen voor klimaatadaptatie. Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen! 

Meer groen in Gouda?
Ik hoop dat het Groenfonds in ieder geval een goede bijdrage gaat leveren aan een groener Gouda waarbij we ons aanpassen aan de klimaatverandering en met elkaar zorgen voor bijvoorbeeld minder ondergelopen straten en minder hitte. Ik ben benieuwd of er na een jaar al meer bekend is over de werking van het Groenfonds en positieve effecten zichtbaar worden. Want een groener Gouda, wie wil dit niet? 

Zelf aan de slag!
Zelf aan de slag kan natuurlijk ook. Denk eens aan operatie steenbreek (tegel eruit, groen erin) , vraag een tuinambassadeur om advies of doe mee met het project Groen moet je doen! En subsidie aanvragen van het Groenfonds voor nieuw openbaar groen is vanaf nu dus ook mogelijk!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten