dinsdag 8 oktober 2019

Gouda onbereikbaar of bereikbaar?

Dit nieuwe seizoen begon de gemeenteraad met een presentatie over het  verkeerscirculatieplan. Een plan die momenteel drie varianten kent en die tussen de 27 en 30 miljoen kosten. De vraag is welke variant of combinatie van varianten de gemeenteraad gaat kiezen. In deze blog mijn eerste reactie en de vraag aan u om te reageren. Als ChristenUnie zullen we bij de verdere behandeling van dit plan in ieder geval pleiten voor voldoende participatie met de inwoners en bedrijven, voordat we het plan als gemeenteraad gaan vaststellen.
Hieronder in het kort de omschrijving van de drie varianten.
 
Variant 1; 30 km zones
 • autoverkeer bundelen op randwegen door stoplichten slim in te stellen, extra groen voor verkeer op de randweg
 • wegen binnen de randweg (dus ook de singels en de meeste hoofdwegen) transformeren naar 30 km straten
 • Extra prioriteit voor voetgangers en fietsers op kruispunten binnen de randwegen (waaronder de Kleiwegbrug)
De binnenstad krijgt in deze variant minder gemotoriseerd verkeer te verwerken en andere verkeerseffecten zijn beperkt. Alle parkeerplaatsen blijven bereikbaar en er is een goede doorstroming op hoofdroutes.

Variant 2; Eenrichtingsverkeer
 • autoverkeer bundelen op randwegen, wegen binnen de randweg transformeren naar 30 km straten conform variant 1
 • éénrichtingverkeer invoeren bij de Spoortunnel, Blekerssingel, Nieuwe Veerstal, Kattensingel en Burgemeester Jamessingel.
 • Zakpalen op de West- en Oosthaven
 • Parkeerverwijssysteem voor de binnenstad
De binnenstad, singels en de Joubertstraat krijgen minder verkeer. Bodegraafse Straatweg en de Koningin Wilhelminaweg krijgen ongeveer 20% meer verkeer. Alle parkeerplaatsen blijven bereikbaar en er is een goede doorstroming op hoofdroutes.
Variant 3; Sectorenmodel en autoluwe binnenstad
 • autoverkeer bundelen op randwegen, wegen binnen de randweg transformeren naar 30 km straten conform variant 1 en 2
Deze variant richt zich voornamelijk door het toevoegen van een aantal knippen in wegen in de stad. Dit betekent dus er voor de auto geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Knippen worden voorgesteld ter hoogte van:
 1. Veerstal (tussen Oost- en Wethaven)
 2. Fluwelensingel (bij Klein Amerika)
 3. Kattensingel – Spoorstraat
 4. Noord- Zuid relatie bij knooppunt Bodegraafsestraatweg
 5. Tussen Molenmeesterslag en Dijkgraafslag (bij Driewegplein)
 6. Graaf Florisweg – Zuidelijke Zwarteweg (linksaf en rechtsaf knippen).
Dit model heeft het meest effect op een afname van verkeer bij de binnenstad, singels, Joubertstraat en Bodegraafsestraatweg. De Koningin Wilhelminaweg kent juist een toename van 10% autoverkeer. Daarnaast is dit netwerk minder robuust en zijn bij incidenten minder alternatieve routes beschikbaar.
Randwegen voldoende capaciteit?
De presentatie gaf een lange termijn doel weer voor het verkeer in Gouda. Een verhaal dat goed gepresenteerd werd en met veel overtuiging werd gebracht. Echter, hoe langer ik over de varianten nadenk, hoe meer vragen ik krijg. Allereerst gaan alle varianten uit van het zo goed mogelijk benutten van de randwegen van Gouda. Nu weet ik echter vanuit de praktijk dat deze randwegen zeker in de ochtend en avondspits eigenlijk het vele verkeer nu al nauwelijks aan kunnen. Wanneer je dan nog meer verkeer van de stad hierop wilt afwikkelen lijkt dat niet te gaan werken. Maar laten we er nu even vanuit gaan dat dit toch kan. Over welke varianten moeten we dan nadenken?

Een eerste reactie
Ik kan het niet laten een eerste reactie te geven. Ik zie een verkeersplan die op dit moment te veel uitgaat van theoretische modellen en weinig rekening houdt met de Goudse praktijk. Er zitten zeker goede maatregelen in om te komen tot een stad die meer ruimte geeft voor de fiets, iets wat de ChristenUnie omarmt. Maar is de stad straks nog wel bereikbaar met uw auto? Terecht wordt gesteld dat variant 3 minder robuust is. Woont u bijvoorbeeld in de Kadebuurt of Kort Haarlem en u wilt de stad uit, kunt u alleen nog zuidelijk de stad uit of via Goverwelle. Is dat wenselijk? Ik ben bang dat deze variant te weinig uitgaat van het feit dat de meeste inwoners de komende tijd voor o.a. hun werk één of twee auto’s in bezit hebben die veelal de stad moeten verlaten. Er kan dus de nodige overlast in de wijken gaan ontstaan. Je kan dan eigenlijk niet meer met de auto het spoor over naar de andere kant van de stad, behalve op de ringwegen. Ik zie daarom weinig in knippen 4 tot en met 6 van de derde variant. Wel zie ik een voordeel van de knippen voor de binnenstad. Hier kan door de knippen Veerstal (tussen Oost- en Wethaven), Fluwelensingel (bij Klein Amerika) en de knip Kattensingel – Spoorstraat meer ingezet worden op minder verkeer op de singels en met bezoekers parkeren aan de randen van de stad. Maar zijn hier knippen voor nodig, of zou éénrichtingsverkeer op de Singels ook al een verbetering zijn? Daarnaast kan wellicht een eerste stap naar minder verkeersdrukte gezet worden door het terugdringen van autoparkeren in de openbare ruimte en het gaan toewerken naar parkeergarages aan de randen van de binnenstad. Dit maakt een verdere kwaliteitsimpuls van de binnenstad mogelijk waarbij weer meer de ligging van de binnenstad aan het water benut kan worden.
Oog voor bereikbaarheid
Van belang blijft dat de visie ook leidt tot concrete resultaten. Resultaten die we in ieder geval op korte of middellange termijn als ChristenUnie willen zien, zijn:
 1. Fiets: vlotte doorstroming van fietsers op hoofdroutes, rekening houdt met het toenemend belang van (elektrisch) fietsverkeer, aanleggen van fietssnelroutes, fietsveiligheid (elk jaar 1 knelpunt oplossen) en voldoende fietsenstallingen.
 2. Verdere aanleg van verkeersveilige schoolzones
 3. Autoluwe singels waarbij gezocht wordt naar breed draagvlak bij de stakeholders in combinatie met parkeren aan de randen van de stad voor bezoekers en toeristen van de binnenstad (Bijv. bij Go-Stores).
 4. Een duurzame transportservice voor bedrijven in de binnenstad en het invoeren van een verbod op vervuilende vrachtauto's vanaf 2025.
Wat vindt u een goede variant?
Ik ben benieuwd wat u als lezer vindt van deze varianten en welke conclusie u trekt? Het zijn deels verregaande maatregelen. Voorstel waar nu aan gedacht wordt is overigens wel stap voor stap naar bijvoorbeeld variant 3 te werken. Dit ook gezien de financiën. In die tijd kan ook draagvlak ontstaan voor met name de knippen in de wegenstructuur. Laat u een reactie achter? dan kan ik uw reactie meenemen in de afweging van de ChristenUnie bij het vaststellen van het verkeerscirculatieplan.

Wat mij betreft zijn  we op weg naar een optimaal bereikbaar Gouda met in ieder geval veel aandacht voor de fiets!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten